Qiymətlər

KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
ALQ-001 Allerqologiya Allerqoloji Qida Paneli 150
ALQ-005 Allerqologiya Allerqoloji Tənəffüs Paneli 150
ALQ-011 Allerqologiya Allerqoloji Pediatrik Panel 177
ALQ-012 Allerqologiya Allerqoloji Antibiotik Paneli 150
ALQ-013 Allerqologiya FOOD INTELORANCE (Qida Həssaslığı) 295
ALQ-015 Allerqologiya Glüten İgE (f79) 42
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
BKM-001 Biokimya Alüminum, Al 100
BKM-002 Biokimya Bor, Br 130
BKM-003 Biokimya Civə, Hg 100
BKM-004 Biokimya Dəmir, Fe 12
BKM-005 Biokimya Fosfor, P 12
BKM-006 Biokimya Kalium, K 11
BKM-007 Biokimya Natrium, Na 12
BKM-008 Biokimya Kalsium, Ca 12
BKM-009 Biokimya Kalsium İonlaşmış (Ca⁺⁺) 14
BKM-010 Biokimya Litium, Li 26
BKM-011 Biokimya Maqnezium, Mg 12
BKM-012 Biokimya Mis, Cu 39
BKM-013 Biokimya Qurğuşun, Pb 79
BKM-014 Biokimya Selen, Se 118
BKM-015 Biokimya Sink, Zn 40
BKM-016 Biokimya Sink, Zn (eritrosit daxili) 50
BKM-017 Biokimya Xlor, Cl 12
BKM-018 Biokimya Xrom, Cr 137
BKM-019 Biokimya Albumin 12
BKM-020 Biokimya Aldolaza 64
BKM-021 Biokimya Amilaza 12
BKM-022 Biokimya Pankreatik amilaza (serum) 20
BKM-023 Biokimya Amiloid A protein 64
BKM-024 Biokimya Arilsulfataza A 320
BKM-025 Biokimya Apolipoprotein A 20
BKM-026 Biokimya Apolipoprotein B 44
BKM-027 Biokimya Ammonyak (NH3) 16,50
BKM-028 Biokimya Alfa-1 Antitripsin 40
BKM-029 Biokimya Alfa-2 Makroqlobulin 45
BKM-030 Biokimya Alfa-L-İduronidaz 780
BKM-031 Biokimya Alfa-Galaktozidaza, Leykosit (AGA) 640
BKM-032 Biokimya Alfa-N Asetikglyukozaminidaza 590
BKM-033 Biokimya Alanin aminotransferaza (ALT, SGPT) 12
BKM-034 Biokimya Aspartat aminotransferaza (AST, SGOT) 12
BKM-035 Biokimya Anti-Streptolizin O (ASO) 17,70
BKM-036 Biokimya Angiotenzin çevirici ferment (ACE) 59
BKM-037 Biokimya Adenozindeaminaza aktivliyi (ADA, serum) 35,70
BKM-038 Biokimya Aminturşu miqdarı 94,50
BKM-040 Biokimya Bilirubin paneli 14
BKM-041 Biokimya Bilirubin (Düz) 6
BKM-042 Biokimya Bilirubin (Qeyri-düz) 8
BKM-043 Biokimya Ümumi billirubin 6
BKM-044 Biokimya Bikarbonat 27
BKM-045 Biokimya Biotinidaza aktivliyi (kəmiyyət) 107
BKM-046 Biokimya Biotinidaza aktivliyi (keyfiyyət) 107
BKM-047 Biokimya Beta-2 Transferrin 270
BKM-048 Biokimya Beta-2 Mikroqlobulin (serum) 34,40
BKM-049 Biokimya Beta-Qlükozidaza (Leykosit) / GD1 350
BKM-050 Biokimya Beta Crosslaps (Beta CTx) 370
BKM-051 Biokimya Böyrək daşının biokimyəvi müayinəsi 97
BKM-052 Biokimya CA 125 34,40
BKM-053 Biokimya CA 15-3 39
BKM-054 Biokimya CA 19-9 39
BKM-055 Biokimya CA 72-4 23,50
BKM-056 Biokimya CYFRA-21-1 440
BKM-057 Biokimya CEA (Karsinoembrionik antigen) 29,50
BKM-058 Biokimya C-reaktiv protein (CRP) 12
BKM-059 Biokimya C-peptid (toxluq) 23,50
BKM-060 Biokimya Dəmir birləşdirmə qabiliyyəti (UİBC) 17,70
BKM-061 Biokimya Total dəmir birləşdirmə qabiliyyəti (TİBC) 12
BKM-062 Biokimya Etanol 91
BKM-063 Biokimya Etosuksimid 87
BKM-064 Biokimya Eozinofil kationik protein 64
BKM-065 Biokimya Ferritin 23,50
BKM-066 Biokimya Fenitoin 207
BKM-067 Biokimya Fitan turşusu 295
BKM-068 Biokimya Fruktozamin 26
BKM-070 Biokimya Fenilalanin (kəmiyyət) 54
BKM-071 Biokimya Haptoqlobin 30
BKM-072 Biokimya Homosistein 71
BKM-073 Biokimya Homogentizik turşusu 22
BKM-074 Biokimya Kreatinin 12
BKM-075 Biokimya Kreatinkinaza (CK) 19
BKM-076 Biokimya Kreatinkinaza MB fraksiyası (CK-MB) 22
BKM-077 Biokimya Krioqlobulin 26
BKM-079 Biokimya Karnitin (total-sərbəst) 127
BKM-080 Biokimya Lipaza 15
BKM-081 Biokimya Laktat turşusu 14
BKM-082 Biokimya Laktatdehidrogenaza (LDH) 12
BKM-083 Biokimya Lipoprotein A 36
BKM-084 Biokimya Lipid Profili 48
BKM-085 Biokimya Triqliseridlər 12
BKM-086 Biokimya Ümumi Xolesterol 12
BKM-087 Biokimya HDL-Xolesterol 12
BKM-088 Biokimya LDL-Xolesterol 2
BKM-089 Biokimya LDL-Xolesterol (birbaşa) 12
BKM-090 Biokimya VLDL-Xolesterol 6
BKM-091 Biokimya Mis, Cu (eritrositdaxili) 45
BKM-092 Biokimya Manqan, Mn (serum) 100
BKM-093 Biokimya Manqan, Mn (tam qan) 100
BKM-094 Biokimya Metanefrinler (plazma) 132
BKM-095 Biokimya Methemoqlobin 36
BKM-096 Biokimya Metilmalonik turşusu 375
BKM-097 Biokimya Mioqlobin 41
BKM-098 Biokimya NT PRO-BNP 142
BKM-099 Biokimya Troponin-I 27
BKM-100 Biokimya 5-Nukleotidaza 45
BKM-101 Biokimya N-Asetilqlükozaminidaza (NAG) 600
BKM-102 Biokimya Neyron Spesifik Enolaza (NSE) 110
BKM-103 Biokimya Osteokalsin 65
BKM-104 Biokimya Öd turşuları 53
BKM-105 Biokimya Prealbumin 43
BKM-106 Biokimya Protein S100 915
BKM-107 Biokimya Piruvatkinaza 44
BKM-108 Biokimya Piruvat turşusu 40
BKM-109 Biokimya Pristanik turşusu 320
BKM-110 Biokimya Psevdoxolinesteraza 18
BKM-111 Biokimya Pankreatik Elastaza (nəcis) 85
BKM-112 Biokimya Qlükoza (aclıq) 5
BKM-113 Biokimya Qlükoza (toxluq) 4,50
BKM-115 Biokimya Qlükohemoqlobin (HbA1C) 29,50
BKM-116 Biokimya Qlükoza-6-Fosfat Dehidrogenaza 40
BKM-117 Biokimya Qalaktoza-1-Fosfat Uridiltransferaza (G6FD) 286
BKM-118 Biokimya Qamma-Qlütamiltransferaza (QQT) 12
BKM-119 Biokimya Qələvi fosfataza (ALP) 12
BKM-120 Biokimya Qələvi fosfataza izoenzimləri 97
BKM-121 Biokimya Turş Fosfataza total (AP) 28
BKM-122 Biokimya Turş Fosfataza prostatik (AP) 54
BKM-123 Biokimya Qlobulin 8
BKM-124 Biokimya Ümumi zülal 12
BKM-126 Biokimya Qalıq Azot (BUN) 10
BKM-127 Biokimya Revmatoid Faktor (RF) 12
BKM-128 Biokimya Sidik turşusu (UA) 12
BKM-130 Biokimya SCC Onkomarker 430
BKM-131 Biokimya Sistatin C 54
BKM-132 Biokimya Seruloplazmin 27
BKM-133 Biokimya Transferrin 17,70
BKM-134 Biokimya Transferrin Doyma Əmsalı 17,70
BKM-136 Biokimya Triptaz (serum) 440
BKM-137 Biokimya Yağ turşuları (çox uzun zəncirli) 380
BKM-139 Biokimya Xromoqranin A (CgA) 185
BKM-140 Biokimya Kreatinin kinaza izoenzimləri (CK) 428
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
BSD-001 Biokimya sidik Alüminum, Al (spot sidik/PANEL) 100
BSD-002 Biokimya sidik Alüminum, Al (sutkalıq sidik/PANEL) 101
BSD-003 Biokimya sidik Arsenik, As (spot sidik/PANEL) 146
BSD-004 Biokimya sidik Arsenik, As (sutkalıq sidik/PANEL) 146
BSD-005 Biokimya sidik Civə, Hg (spot sidik/PANEL) 100
BSD-006 Biokimya sidik Civə, Hg (sutkalıq sidik/PANEL) 100
BSD-007 Biokimya sidik Fosfor, P (spot sidik/PANEL) 12
BSD-008 Biokimya sidik Fosfor, P (sutkalıq sidik/PANEL) 12
BSD-009 Biokimya sidik Kalium, K (spot sidik/PANEL) 8
BSD-010 Biokimya sidik Kalium, K (sutkalıq sidik/PANEL) 8
BSD-011 Biokimya sidik Kalsium, Ca (spot sidik/PANEL) 9
BSD-012 Biokimya sidik Kalsium, Ca (sutkalıq sidik/PANEL) 9
BSD-013 Biokimya sidik Maqnezium, Mg (spot sidik/PANEL) 13
BSD-014 Biokimya sidik Maqnezium, Mg (sutkalıq sidik/PANEL) 8
BSD-015 Biokimya sidik Mangan, Mn (spot sidik/PANEL) 182
BSD-016 Biokimya sidik Manqan, Mn (sutkalıq sidik/PANEL) 182
BSD-018 Biokimya sidik Mis, Cu (spot sidik/PANEL) 36
BSD-019 Biokimya sidik Mis, Cu (sutkalıq sidik/PANEL) 52
BSD-020 Biokimya sidik Natrium, Na (spot sidik/PANEL) 8
BSD-021 Biokimya sidik Natrium, Na (sutkalıq sidik/PANEL) 8
BSD-022 Biokimya sidik Qurğuşun, Pb (sutkalıq sidik/PANEL) 79
BSD-023 Biokimya sidik Selenium, Se (spot sidik/PANEL) 118
BSD-024 Biokimya sidik Selenium, Se (sutkalıq sidik/PANEL) 118
BSD-025 Biokimya sidik Sink, Zn (spot sidik/PANEL) 40
BSD-026 Biokimya sidik Xlor, Cl (spot sidik/PANEL) 8
BSD-027 Biokimya sidik Xlor, Cl (sutkalıq sidik/PANEL) 8
BSD-028 Biokimya sidik Xrom, Cr (sutkalıq sidik/PANEL) 126
BSD-029 Biokimya sidik Nikel, Ni (spot sidik/PANEL) 127
BSD-030 Biokimya sidik Nikel, Ni (sutkalıq sidik/PANEL) 127
BSD-031 Biokimya sidik Yod, İ (spot sidik) 65
BSD-032 Biokimya sidik Amilaza (sidik) 9
BSD-033 Biokimya sidik Pankreatik Amilaza (sidik) 22
BSD-034 Biokimya sidik Aminolevulinik turşusu 34
BSD-035 Biokimya sidik Aminturşu miqdarı (sidik) 91
BSD-036 Biokimya sidik Beta-2 mikroqlobulin (sidik) 35,40
BSD-037 Biokimya sidik Deoksipiridinolin (spot sidik/PANEL) 130
BSD-038 Biokimya sidik Dopamin (Dofamin, spot sidik/PANEL) 53
BSD-039 Biokimya sidik Dopamin (Dofamin, sutkalıq sidik/PANEL) 53
BSD-040 Biokimya sidik Hemosiderin (sidik) 22
BSD-041 Biokimya sidik Hidroksipirolin (spot sidik) 130
BSD-042 Biokimya sidik Homosistein (sidik) 23,50
BSD-043 Biokimya sidik Homovanilin turşusu (sutkalıq sidik/PANEL) 58
BSD-044 Biokimya sidik Homovanil turşusu (spot sidik/PANEL) 59
BSD-045 Biokimya sidik 5-Hidroksiindolasetik turşusu, 5-HIAA (spot sidik/PANEL) 58
BSD-046 Biokimya sidik 5-Hidroksiindolasetik turşusu, 5-HIAA (sutkalıq sidik/PANEL) 58
BSD-050 Biokimya sidik Kreatinin (spot sidik) 9
BSD-052 Biokimya sidik Kreatinin (sutkalıq sidik/PANEL) 8
BSD-053 Biokimya sidik Kreatinin klirensi (sidik) 19
BSD-054 Biokimya sidik Kortizol sərbəst (spot sidik/PANEL) 43
BSD-055 Biokimya sidik Kortizol sərbəst (sutkalıq sidik/PANEL) 75
BSD-056 Biokimya sidik Metanefrin (spot sidik/PANEL) 55
BSD-057 Biokimya sidik Metanefrin (sutkalıq sidik/PANEL) 55
BSD-059 Biokimya sidik Metilmalonik turşusu (spot sidik/PANEL) 225
BSD-060 Biokimya sidik Mioqlobin (spot sidik) 45
BSD-061 Biokimya sidik Mikroalbumin (sidik/Elisa) 21
BSD-062 Biokimya sidik Mikroalbumin (spot sidik/PANEL) 17,70
BSD-064 Biokimya sidik Mikroalbumin (sutkalıq sidik/PANEL) 14
BSD-066 Biokimya sidik Mukopolisaxaridoz skirininq (spot sidik) 280
BSD-067 Biokimya sidik Na-Nitroprussiat 32
BSD-068 Biokimya sidik Normetanefrin (spot sidik/PANEL) 50
BSD-069 Biokimya sidik Normetanefrin (sutkalıq sidik/PANEL) 55
BSD-071 Biokimya sidik Oksalat (spot sidik/PANEL) 52
BSD-072 Biokimya sidik Oksalat (sutkalıq sidik/PANEL) 52
BSD-073 Biokimya sidik Orqanik asit skrininqi (spot sidik) 300
BSD-074 Biokimya sidik Osmolyarlıq (spot sidik) 34
BSD-075 Biokimya sidik Porfobilinogen (sidik) 146
BSD-076 Biokimya sidik Porfirinlər (spot sidik) 146
BSD-077 Biokimya sidik Porfirinlər (sutkalıq sidik) 146
BSD-078 Biokimya sidik Qlükoza (spot sidik) 5
BSD-079 Biokimya sidik Qlükoza (sutkalıq sidik) 4
BSD-080 Biokimya sidik Qlükozaminglikanlar 73
BSD-081 Biokimya sidik Qalıq azot, BUN (spot sidik/PANEL) 6
BSD-082 Biokimya sidik Qalıq azot, BUN (sutkalıq sidik/PANEL) 6
BSD-083 Biokimya sidik Sistin (spot sidik/PANEL) 70
BSD-084 Biokimya sidik Sistin (sutkalıq sidik/PANEL) 69
BSD-085 Biokimya sidik Sitrat (spot sidik/PANEL) 33
BSD-086 Biokimya sidik Sitrat (sutkalıq sidik/PANEL) 33
BSD-087 Biokimya sidik Sidik turşusu, UA (spot sidik/PANEL) 8
BSD-088 Biokimya sidik Sidik turşusu, UA (sutkalıq sidik/PANEL) 8
BSD-089 Biokimya sidik Sidik cövhər, UREA (spot sidik) 6
BSD-090 Biokimya sidik Sidik cövhəri, UREA (sutkalıq sidik/PANEL) 6
BSD-091 Biokimya sidik Sidikdə reduktan maddə (spot sidik) 32
BSD-093 Biokimya sidik Şəkər xromotografiyası (spot sidik) 190
BSD-094 Biokimya sidik Ümumi zülal (spot sidik/PANEL) 12
BSD-095 Biokimya sidik Ümumi zülal (sutkalıq sidik/PANEL) 6
BSD-096 Biokimya sidik Vanilmandalik turşusu (spot sidik/PANEL) 53
BSD-097 Biokimya sidik Vanilmandalik turşusu (sutkalıq sidik/PANEL) 53
BSD-098 Biokimya sidik 17 Ketosteroidler 73
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
BVM-001 Biokimya vücüd mayesi Albumin (vücüd mayesi) 6
BVM-002 Biokimya vücüd mayesi Amilaza (vücüd mayesi) 9
BVM-004 Biokimya vücüd mayesi Aminturşu miqdarı (BOM) 91
BVM-005 Biokimya vücüd mayesi Adenozin deaminaza aktivliyi, ADA (vücüd mayesi) 35,40
BVM-006 Biokimya vücüd mayesi Adenozin deaminaza aktivliyi, ADA (BOM) 35,40
BVM-007 Biokimya vücüd mayesi 5-Hidroksiindolasetik turşusu, 5-HIAA (BOM) 239
BVM-008 Biokimya vücüd mayesi Homovanilin turşusu (BOM) 20
BVM-009 Biokimya vücüd mayesi İmmunoglobulin G, İgG (vücüd mayesi) 17,70
BVM-010 Biokimya vücüd mayesi İmmunoglobulin M, İgM (vücüd mayesi) 17,70
BVM-011 Biokimya vücüd mayesi Komplemen C3 (vücüd mayesi) 18
BVM-012 Biokimya vücüd mayesi Komplement C4 (vücüd mayesi) 18
BVM-013 Biokimya vücüd mayesi Kreatinin (vücüd mayesi) 8
BVM-014 Biokimya vücüd mayesi Laktatdehidrogenaza (BOM) 8
BVM-015 Biokimya vücüd mayesi Piruvat turşusu (vücüd mayesi) 44
BVM-016 Biokimya vücüd mayesi Qlükoza (BOM) 4
BVM-017 Biokimya vücüd mayesi Qlükoza (vücüd mayesi) 4
BVM-018 Biokimya vücüd mayesi Sidik cövhəri, UREA (vücüd mayesi) 6
BVM-019 Biokimya vücüd mayesi Ümumi zülal (BOM) 9
BVM-020 Biokimya vücüd mayesi Zülal (vücüd mayesi) 8
BVM-021 Biokimya vücüd mayesi Ümumi bilirubin (vücüd mayesi) 6
BVM-022 Biokimya vücüd mayesi Triqliseridlər (vücüd mayesi) 6
BVM-023 Biokimya vücüd mayesi Ümumi Xolesterol (vücüd mayesi) 8
BVM-024 Biokimya vücüd mayesi Kalium, K (BOM) 11
BVM-025 Biokimya vücüd mayesi Natrium, Na (BOM) 11
BVM-026 Biokimya vücüd mayesi Sink, Zn (BOM) 40
BVM-027 Biokimya vücüd mayesi Xlor, Cl (BOM) 9
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
ELK-001 Elektroforez Hemoqlobin elektroforezi 54
ELK-002 Elektroforez İmmunoglobulin G (İgG) indeksi 64
ELK-003 Elektroforez İmmunfiksasiya elektroforezi (serum) 177
ELK-004 Elektroforez İmmunfiksasiya elektroforezi (sidik) 130
ELK-006 Elektroforez LDH izoenzimləri 91
ELK-007 Elektroforez Lipid elektroforezi 61
ELK-008 Elektroforez Oliqoklonal zolaq tədqiqi (BOM) 218
ELK-009 Elektroforez Protein elektroforezi (serum) 54
ELK-010 Elektroforez Protein elektroforezi (sutkalıq sidik) 54
ELK-011 Elektroforez Sərbəst Kappa yüngül zəncir (sidik) 70
ELK-012 Elektroforez Sərbəst Lambda yüngul zəncir (sidik) 70
ELK-013 Elektroforez Sərbəst Kappa-Lambda yüngül zəncir (serum) 70
ELK-014 Elektroforez Total Kappa yüngül zəncir (serum) 39
ELK-015 Elektroforez Total Kappa yüngül zəncir (sidik) 70
ELK-016 Elektroforez Total Lambda yüngül zəncir (serum) 39
ELK-017 Elektroforez Total Lambda yüngül zəncir (sidik) 70
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
HEM-001 Hematologiya Qanın ümumi analizi (Hemoqramm) 8
HEM-002 Hematologiya EÇS (Eritrositlərin çökmə sürəti) 2
HEM-003 Hematologiya Qan qrupu (ABO, Rh) 12
HEM-006 Hematologiya Cross Match (tam qan) 47
HEM-007 Hematologiya Kumbs reaksiyası düz (Coombs Direct) 23,50
HEM-008 Hematologiya Kumbs reaksiyası qeyri-düz (Coombs İndirect) 23,50
HEM-009 Hematologiya CD4/CD8 (Limfosit alt qrupları) 182
HEM-010 Hematologiya Limfosit alt qruplarının təyini 295
HEM-011 Hematologiya Limfosit alt qrupları (BAL) 210
HEM-012 Hematologiya Limfoma Paneli 550
HEM-013 Hematologiya Limfoma Paneli (sümük iliyi) 550
HEM-014 Hematologiya Limfoma Paneli (vücud mayesi) 550
HEM-015 Hematologiya Leykemiya paneli (periferik qan) 440
HEM-016 Hematologiya Leykemiya Paneli (sümük İliyi) 550
HEM-017 Hematologiya Lupus Eritematozis (LE) hüceyrəsi 47
HEM-020 Hematologiya Qanın osmotik təzyiqi 33
HEM-021 Hematologiya HLA B27 94,50
HEM-022 Hematologiya HLA-DR 94,50
HEM-023 Hematologiya HAM (Asid Hemoliz Testi) 44
HEM-027 Hematologiya Paroksismal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) 214
HEM-028 Hematologiya Retikulosit sayı 35,40
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
KOA-001 Koaqulyasiya PTZ (Protrombin zamanı) 9
KOA-004 Koaqulyasiya APTZ (Aktivləşmiş qismən tromboplastin zamanı) 9
KOA-005 Koaqulyasiya TZ (Trombin zamanı) 17,70
KOA-006 Koaqulyasiya Fibrinogen 14
KOA-007 Koaqulyasiya D-Dimer (Fibrin parçalanma məhsulları) 29,50
KOA-008 Koaqulyasiya Anti-Faktor Xa 152
KOA-009 Koaqulyasiya Anti-Trombin III aktivliyi 47
KOA-010 Koaqulyasiya Anti-Trombin III antigeni 55
KOA-011 Koaqulyasiya Aktiv protein C rezistentliyi 69
KOA-012 Koaqulyasiya C1 Esteraza inhibitoru 47
KOA-013 Koaqulyasiya C1 Esteraza inhibitor aktivliyi 200
KOA-014 Koaqulyasiya Faktor II (Protrombin) 54
KOA-015 Koaqulyasiya Faktor V (Proakselerin) 54
KOA-016 Koaqulyasiya Faktor VII (Prokonvertin) 91
KOA-017 Koaqulyasiya Faktor VIII 73
KOA-018 Koaqulyasiya Faktor VIII inhibitoru 164
KOA-019 Koaqulyasiya Faktor IX (Christmas) 73
KOA-020 Koaqulyasiya Faktor IX inhibitoru 182
KOA-021 Koaqulyasiya Faktor X (Stuart) 65
KOA-022 Koaqulyasiya Faktor XI (Plazma tromboplastin) 127
KOA-023 Koaqulyasiya Faktor XII (Hageman) 155
KOA-024 Koaqulyasiya Faktor XIII (Fibrin sabitləşdirici) 71
KOA-025 Koaqulyasiya Komplement C1Q 350
KOA-026 Koaqulyasiya Kriofibrinogen 31
KOA-029 Koaqulyasiya Lupus antikoaqulyant skrininqi 44
KOA-030 Koaqulyasiya Lupus antikoaqulyant təsdiqi 70
KOA-031 Koaqulyasiya Protein C aktivliyi 91
KOA-032 Koaqulyasiya Protein C antigeni 91
KOA-033 Koaqulyasiya Protein S aktivliyi 91
KOA-034 Koaqulyasiya Protein S antigen-sərbəst 146
KOA-035 Koaqulyasiya Protein S antigen-total 91
KOA-036 Koaqulyasiya Plazminogen 91
KOA-037 Koaqulyasiya Plazminogen aktivator inhibitor-1 500
KOA-038 Koaqulyasiya Toxuma plazminogen aktivatoru 520
KOA-039 Koaqulyasiya Von Willebrant Faktor aktivliyi 137
KOA-040 Koaqulyasiya Von Willebrant faktor antigeni 130
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
HRM-001 Hormon Adrenalin (Epinefrin, plazma) 59
HRM-002 Hormon Noradrenalin (Norepinefrin, plazma) 59
HRM-003 Hormon Adrenalin (Epinefrin, spot sidik/PANEL) 50
HRM-004 Hormon Noradrenalin (Norepinefrin, spot sidik/PANEL) 51
HRM-005 Hormon Adrenalin (Epinefrin, sutkalıq sidik) (PANEL) 51
HRM-006 Hormon Noradrenalin (Norepinefrin, sutkalıq sidik/PANEL) 50
HRM-007 Hormon Adrenokortikotrop hormon, AKTH (səhər) 63
HRM-008 Hormon Adrenokortikotrop Hormon, AKTH (axşam) 63
HRM-009 Hormon Aldosteron 44
HRM-010 Hormon Aldosteron (sidik) 44
HRM-011 Hormon Aldosteron (uzanıqlı vəziyyətdə) 22
HRM-012 Hormon Alfa-Fetoprotein (AFP) 23,50
HRM-013 Hormon Angiotenzin II 59
HRM-014 Hormon Anti-TQ (Anti-Tireoqlobulin) 29,50
HRM-015 Hormon Anti-TPO (Anti-Tireoperoksidaza) 32
HRM-016 Hormon Anti-Müller Hormonu (AMH) 65
HRM-017 Hormon Anti-Müller Hormonu (CMIA) 120
HRM-018 Hormon Antidiuretik Hormon. ADH/Vazopresin (plazma) 73
HRM-019 Hormon Beta-HCG 23,50
HRM-020 Hormon C-peptid (aclıq) 29,50
HRM-022 Hormon Cinsi Hormon Birləşdirici Qlobulin (SHBG) 20
HRM-023 Hormon Dehidroepiandrosteron Sulfat (DHEA-S) 23,50
HRM-024 Hormon Diqoksin 36
HRM-025 Hormon Dopamin (Dofamin) 59
HRM-026 Hormon Eritropoetin 75
HRM-027 Hormon Estradiol (E2) 25
HRM-028 Hormon Sərbəst Estriol 20
HRM-029 Hormon Follikul Stimulaşdırıcı Hormon (FSH) 23,50
HRM-031 Hormon Fetuin A 53
HRM-032 Hormon İnhibin B 173
HRM-033 Hormon İnsulin (aclıq) 25
HRM-034 Hormon İnsulin (toxluq) 25
HRM-035 Hormon İnsulinə rezistentlik (HOMA-IR) 33
HRM-036 Hormon Kalsitonin 53
HRM-037 Hormon Prokalsitonin 54
HRM-038 Hormon Kortizol (səhər) 23,50
HRM-039 Hormon Kortizol (axşam) 23,50
HRM-040 Hormon 11-Dezoksikortizol 106
HRM-041 Hormon Leptin 47
HRM-042 Hormon Lüteinləşdirici Hormon (LH) 23,50
HRM-043 Hormon Parathormon (PTH) 29,50
HRM-044 Hormon Parathormon, PTH (vücud mayesi) 29,50
HRM-045 Hormon Paratiroid Hormonla Birləşdirilmiş Zülal (PTHrP) 350
HRM-046 Hormon Progesteron (PRG) 23,50
HRM-047 Hormon 17-OH Progesteron 28
HRM-048 Hormon 17-OH Kortikosteroid 440
HRM-049 Hormon Proinsulin 500
HRM-050 Hormon Prolaktin (PRL) 20
HRM-051 Hormon Makroprolaktin taraması 76,70
HRM-052 Hormon Qastrin 66
HRM-053 Hormon Qlükaqon 350
HRM-054 Hormon Renin aktivliyi (plazma) 64
HRM-055 Hormon Renin-düz (ayaqüstə) 40
HRM-056 Hormon Renin-düz (uzanıqlı vəziyyətdə) 40
HRM-057 Hormon ROMA indeksi (HE4+CA 125) 142
HRM-058 Hormon Serotonin (serum) 130
HRM-059 Hormon Serotonin (sutkalıq sidik) 139
HRM-060 Hormon Somatotropin (Boy Hormonu) 23,50
HRM-061 Hormon Somatotropin (Boy Hormonu, total) 117,50
HRM-063 Hormon Sərbəst Testosteron 28
HRM-064 Hormon Total Testosteron 23,50
HRM-065 Hormon Sərbəst PSA (fPSA) 29,50
HRM-066 Hormon Total PSA (TPSA) 29,50
HRM-067 Hormon Sərbəst Triyodtironin (FT3) 21
HRM-068 Hormon Total Triyodtironin 3 (Total T3) 17,70
HRM-069 Hormon Sərbəst Tiroksin (FT4) 21
HRM-070 Hormon Total Tiroksin (TT4) 21
HRM-071 Hormon Tireoqlobulin (TG) 35,40
HRM-072 Hormon Tireoqlobulin (TG, vücud mayesi) 35,40
HRM-073 Hormon Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 21
HRM-074 Hormon Tiroid Stimullaşdırıcı İmmunoglobulin (TSI) 1250
HRM-075 Hormon Tiroksin Birləşdirici Qlobulin (TBG) 60
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
DNT-001 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 30 dəq 20
DNT-002 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 60 dəq 20
DNT-003 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 90 dəq 20
DNT-004 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 120 dəq 20
DNT-005 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 240 dəq 20
DNT-006 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 360 dəq 20
DNT-007 Dinamik Testlər Adrenokortikotrop Hormon 0 dəq 69
DNT-008 Dinamik Testlər Adrenokortikotrop Hormon 30 dəq 26
DNT-009 Dinamik Testlər Adrenokortikotrop Hormon 60 dəq 26
DNT-010 Dinamik Testlər Adrenokortikotrop Hormon 90 dəq 26
DNT-011 Dinamik Testlər Adrenokortikotrop Hormon 120 dəq 26
DNT-012 Dinamik Testlər 'Dihidroepiandrosteron Sulfat 0 dəq 26
DNT-013 Dinamik Testlər Follikul Stimullaşdırıcı Hormon (FSH) 30 dəq 20
DNT-014 Dinamik Testlər Follikul Stimullaşdırıcı Hormon (FSH) 60 dəq 20
DNT-015 Dinamik Testlər Follikul Simullaşdırıcı Hormon (FSH) 90 dəq 20
DNT-016 Dinamik Testlər Follikul Stimullaşdırıcı Hormon (FSH) 120 dəq 20
DNT-017 Dinamik Testlər İnsulin 30 dəq 25
DNT-018 Dinamik Testlər İnsulin 60 dəq 25
DNT-019 Dinamik Testlər İnsulin 90 dəq 25
DNT-020 Dinamik Testlər İnsulin 120 dəq 25
DNT-021 Dinamik Testlər İnsulin 150 dəq 25
DNT-022 Dinamik Testlər İnsulin 180 dəq 25
DNT-023 Dinamik Testlər İnsulin 240 dəq 25
DNT-024 Dinamik Testlər Kortizol 30 dəq 23,50
DNT-025 Dinamik Testlər Kortizol 40 dəq 23,50
DNT-026 Dinamik Testlər Kortizol 60 dəq 23,50
DNT-027 Dinamik Testlər Kortizol 120 dəq 23,50
DNT-028 Dinamik Testlər Kortizol 150 dəq 23,50
DNT-029 Dinamik Testlər Kortizol 180 dəq 23,50
DNT-030 Dinamik Testlər Kortizol 240 dəq 23,50
DNT-031 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 30 dəq 20
DNT-032 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 60 dəq 20
DNT-033 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 90 dəq 20
DNT-034 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 120 dəq 20
DNT-035 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 150 dəq 20
DNT-036 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 180 dəq 20
DNT-037 Dinamik Testlər Parathormon (PTH) 30 dəq 25
DNT-038 Dinamik Testlər Parathormon (PTH) 60 dəq 25
DNT-039 Dinamik Testlər Parathormon (PTH) 90 dəq 25
DNT-040 Dinamik Testlər Parathormon (PTH) 120 dəq 25
DNT-041 Dinamik Testlər Parathormon (PTH) 180 dəq 25
DNT-042 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 30 dəq 20
DNT-043 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 60 dəq 31
DNT-044 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 90 dəq 20
DNT-045 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 120 dəq 20
DNT-046 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 240 dəq 20
DNT-047 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 360 dəq 20
DNT-049 Dinamik Testlər Qlükoza 0 dəq 3
DNT-050 Dinamik Testlər Qlükoza 30 dəq 4
DNT-051 Dinamik Testlər Qlükoza 60 dəq 4
DNT-052 Dinamik Testlər Qlükoza 90 dəq 4
DNT-053 Dinamik Testlər Qlükoza 120 dəq 4
DNT-054 Dinamik Testlər Qlükoza 150 dəq 4
DNT-055 Dinamik Testlər Qlükoza 180 dəq 4
DNT-056 Dinamik Testlər Qlükoza 240 dəq 4
DNT-057 Dinamik Testlər Qlükoza tolerantlıq (OGTT) 19
DNT-058 Dinamik Testlər Qlükoza tolerantlıq (OGTT) 50 gr (1 saat) 9
DNT-059 Dinamik Testlər Qlükoza tolerantlıq (OGTT) 75 gr (2 saat) 14
DNT-060 Dinamik Testlər Qlükoza tolerantlıq (OGTT) 75 gr (2 saat-120) 12
DNT-061 Dinamik Testlər Qlükoza tolerantlıq (OGTT) 100 gr (3 saat) 19
DNT-062 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 0 dəq 20
DNT-063 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 30 dəq 20
DNT-064 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 60 dəq 20
DNT-065 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 90 dəq 20
DNT-066 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 120 dəq 20
DNT-067 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 150 dəq 20
DNT-068 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 180 dəq 20
DNT-069 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 240 dəq 20
DNT-070 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) stimulyasiya sınağı 165
DNT-071 Dinamik Testlər Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 30 dəq 17,7
DNT-072 Dinamik Testlər Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 60 dəq 17,7
DNT-073 Dinamik Testlər Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 90 dəq 17,7
DNT-074 Dinamik Testlər Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 120 dəq 17,7
DNT-075 Dinamik Testlər Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 240 dəq 17,7
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
İMN-001 İmmunologiya ENA PANELİ 142
İMN-003 İmmunologiya Anti-CCP 41
İMN-004 İmmunologiya Anti-ZnT8 82,60
İMN-005 İmmunologiya Anti-GBM 41
İMN-006 İmmunologiya Anti-ds DNT 47
İMN-007 İmmunologiya ASCA İgA 63
İMN-008 İmmunologiya ASCA İgG 63
İMN-009 İmmunologiya ANCA İFR (cANCA pANCA) 78
İMN-011 İmmunologiya Anti-AMA-M2 (ELISA) 29,50
İMN-012 İmmunologiya ASMA (Anti Düz Əzələ Anticisimləri) 47
İMN-013 İmmunologiya Adacıq (İslet) anticisimləri (İCA) 82,60
İMN-014 İmmunologiya İA-2 Anti-Tirozine Phosphataza 53
İMN-015 İmmunologiya Anti-Asetilxolin Reseptor Anticisimləri 82,60
İMN-016 İmmunologiya Anti-Beta-2 Qlikoprotein 1 İgA 28
İMN-017 İmmunologiya Anti-Beta-2 Qlikoprotein 1 İgM 28
İMN-018 İmmunologiya Anti-Beta-2 Qlikoprotein 1 İgG 28
İMN-019 İmmunologiya Anti-Collagen VII İgG 118
İMN-020 İmmunologiya Anti Dəri Anticisimləri 97
İMN-021 İmmunologiya Anti-Desmoglein 1 İgG 59
İMN-022 İmmunologiya Anti-Desmoglein 3 İgG 59
İMN-023 İmmunologiya Anti-Envoplakin İgG 59
İMN-024 İmmunologiya Anti-Endomizium İgA 74
İMN-025 İmmunologiya Anti-Endomizium IgG 74
İMN-029 İmmunologiya Antifosfolipaz A2 Reseptor (PLA2R) 200
İMN-030 İmmunologiya Anti-GAD Anticisimləri 53
İMN-031 İmmunologiya Anti-İnsulin Anticisimləri 53
İMN-032 İmmunologiya Anti-Kardiolipin İgM 28
İMN-033 İmmunologiya Anti-Kardiolipin İgG 28
İMN-034 İmmunologiya Anti-Musk Anticismləri 520
İMN-036 İmmunologiya Anti Nuklear Anticisimlər (ANA) 35,40
İMN-037 İmmunologiya Anti Nuklear Anticisimlər (ANA ELİSA) 35,40
İMN-038 İmmunologiya Anti-Qliadin İgA 52
İMN-039 İmmunologiya Anti-Qliadin İgG 52
İMN-040 İmmunologiya Anti-Toxuma transqlutaminazası İgA 51
İMN-041 İmmunologiya Anti-Toxuma Transqlutaminaza İgG 51
İMN-042 İmmunologiya Anti-TSH Reseptor (TRAp) 91
İMN-043 İmmunologiya Anti Spermal Anticisimlər (ASA) 58
İMN-044 İmmunologiya Anti-Vimentin İgG (ELISA) 59
İMN-045 İmmunologiya BP180-NC16A-4X İgG 56
İMN-046 İmmunologiya BP230-CF İgG 55
İMN-047 İmmunologiya IGFBP-3 (CLIA) 58
İMN-048 İmmunologiya İmmunoqlobulin A (IgA) 20
İMN-049 İmmunologiya İmmunoqlobulin D (IgD) 64
İMN-050 İmmunologiya İmmunoqlobulin E total (IgE) 23,50
İMN-051 İmmunologiya İmmunoqlobulin M (IgM) 17,70
İMN-052 İmmunologiya İmmunoqlobulin G (Ig G) 17,70
İMN-053 İmmunologiya İmmunoqlobulin G1 (Ig G1) 76,70
İMN-054 İmmunologiya İmmunoqlobulin G2 (IgG2) 76,70
İMN-055 İmmunologiya İmmunoqlobulin G3 (IgG3) 76,70
İMN-056 İmmunologiya İmmunoqlobulin G4 (IgG4) 76,70
İMN-057 İmmunologiya İnsulinəbənzər boy faktoru 1 (IGF-1) 50
İMN-058 İmmunologiya İnterleykin-1 beta (İL-1 beta) 620
İMN-059 İmmunologiya İnterleykin-2 (İL-2) 620
İMN-060 İmmunologiya İnterleykin-6 (İL-6) 620
İMN-061 İmmunologiya İntrinsic faktor (İF/GİF) 47
İMN-062 İmmunologiya Komplement 3 fraksiyası (C3) 17,70
İMN-063 İmmunologiya Komplement 4 fraksiyası (C4) 17,70
İMN-065 İmmunologiya Narkotest (kart-test) 29,50
İMN-066 İmmunologiya Neuromyelitis Optica İgG (NMO/AQP4) 440
İMN-067 İmmunologiya Parietal Hüceyrə Antiteli İgG 23,50
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
SER-001 Serologiya Anti Herpes Simplex virus 1 İgM (HSV 1 İgM) 29,50
SER-002 Serologiya Anti Herpes Simplex virus 1 İgG (HSV 1 İgG) 35,40
SER-003 Serologiya Anti Herpes Simplex Virus 2 İgM (HSV 2 İgM) 29,50
SER-004 Serologiya Anti Herpes Simplex Virus 2 İgG (HSV 2 İgG) 29,50
SER-005 Serologiya Anti-HAV İgM 26
SER-006 Serologiya Anti-HAV total 26
SER-007 Serologiya Anti-HBs 23,50
SER-008 Serologiya Anti-HBe 27
SER-009 Serologiya Anti-HBc İgM 27
SER-010 Serologiya Anti-HBc İgG 41
SER-011 Serologiya Anti-HBc total 27
SER-012 Serologiya Anti-HCV 33
SER-013 Serologiya Anti-HCV (kart-test) 11
SER-014 Serologiya Anti-HDV 29,50
SER-016 Serologiya Anti-Toxocara canis İgG 16,50
SER-019 Serologiya Ascaris lumbricoides İgG 23,50
SER-020 Serologiya Bartonella henselae İgM 94,50
SER-021 Serologiya Bartonella henselae İgG 94,50
SER-024 Serologiya Bordetella pertussis İgG (ELİSA) 35
SER-028 Serologiya BORRELİA BURGDORFERİ İgM (BLOT) 118
SER-029 Serologiya BORRELİA BURGDORFERİ İgG (BLOT) 118
SER-030 Serologiya Brucella İgM 17,70
SER-031 Serologiya Brucella İgG 17,70
SER-032 Serologiya Brucella Kumbs 35,40
SER-033 Serologiya Brucella Wright 26
SER-034 Serologiya Brucella Rose Bengal 14
SER-035 Serologiya Chlamydia pneumonia İgM 35,40
SER-036 Serologiya Chlamydia pneumonia İgG 35,40
SER-037 Serologiya Chlamydia trachomatis İgM 35,40
SER-038 Serologiya Chlamydia trachomatis İgG 35,40
SER-039 Serologiya Sitomeqalovirus İgM (CMV İgM) 21
SER-040 Serologiya Sitomeqalovirus İgG (CMV İgG) 21
SER-041 Serologiya Sitomeqalovirus İgG avidlik (CMV İgG avidlik) 87
SER-042 Serologiya Coxsackie virus A İgM 97
SER-043 Serologiya Coxsackie virus A İgG 97
SER-044 Serologiya Coxsackie virus B İgM 97
SER-045 Serologiya Coxsackie virus B İgG 97
SER-046 Serologiya Epstein-Barr virusu kapsid antigeni İgM (EBV VCA İgM) 35
SER-047 Serologiya Epstein-Barr virusu kapsid antigeni İgG (EBV VCA İgG) 35
SER-048 Serologiya Echovirus İgM 99
SER-049 Serologiya Echovirus İgG 99
SER-050 Serologiya Echinococcus spp İgG 35,40
SER-051 Serologiya EPSTEIN-BARR VİRUS İgM (BLOT) 130
SER-052 Serologiya EPSTEİN-BARR VİRUS İgG (BLOT) 130
SER-053 Serologiya FTA-ABS İgM (Sifilis) 70
SER-054 Serologiya FTA-ABS İgG (Sifilis) 70
SER-055 Serologiya HBeAg 27
SER-056 Serologiya HBsAg 23,50
SER-057 Serologiya HBsAg (kart-test) 9
SER-058 Serologiya HBsAg (kəmiyyət) 118
SER-059 Serologiya HDV Ag 27
SER-060 Serologiya HİV/AİDS (QİÇS) Ag/Ab 23,50
SER-061 Serologiya HİV/AİDS (QİÇS) (kart-test) 12
SER-062 Serologiya Helicobacter pylori İgA 23,50
SER-063 Serologiya Helicobacter pylori İgM 13
SER-064 Serologiya Helicobacter pylori İgG 13
SER-065 Serologiya Lamblia intestinalis İgA 19
SER-066 Serologiya Lamblia intestinalis İgM 19
SER-067 Serologiya Lamblia intestinalis İgG 19
SER-071 Serologiya Legionella pneumophila 1 Antigen 136
SER-073 Serologiya Listeria monocytogenes İgG 26
SER-074 Serologiya Mycoplasma pneumoniae İgM 65
SER-075 Serologiya Mycoplasma pneumoniae İgG 65
SER-076 Serologiya Parotit İgM 53
SER-077 Serologiya Parotit İgG 53
SER-078 Serologiya Parotit İgG (BOM) 110
SER-079 Serologiya Parvovirus B19 İgM 71
SER-080 Serologiya Parvovirus B19 İgG 71
SER-081 Serologiya Qızılca İgM 29,50
SER-082 Serologiya Qızılca İgG 29,50
SER-083 Serologiya Qızılca İgM (BOM) 64
SER-084 Serologiya Qızılca İgG (BOM) 64
SER-086 Serologiya Quantiferon (Gold) 180
SER-087 Serologiya Respirator sinsitial virus İgM (RSV İgM) 61
SER-088 Serologiya Respirator sinsitial virus İgG (RSV İgG) 61
SER-089 Serologiya Rubella İgM 23,50
SER-090 Serologiya Rubella İgG 23,50
SER-091 Serologiya Rubella İgG avidlik testi 97
SER-092 Serologiya Sifilis (karttest) 9
SER-093 Serologiya Sifilis Total (İgG+İgM) 26
SER-094 Serologiya TPHA (Treponema pallidum hemaqqlutinasiya testi) 29,50
SER-095 Serologiya Toksoplazma İgM 19
SER-096 Serologiya Toksoplazma İgG 19
SER-097 Serologiya Toksoplazma İgG avidlik 87
SER-099 Serologiya VDRL-RPR 23,50
SER-100 Serologiya Varicella zoster virus İgM (VZV İgM) 47
SER-101 Serologiya Varicella zoster virus İgG (VZV İgG) 47
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
MKR-001 Mikrobiologiya  Ana südünün əkilməsi+AHT 41
MKR-002 Mikrobiologiya Anaeroblar üçün əkilmə+AHT 41
MKR-003 Mikrobiologiya Assit mayesinin əkilməsi+AHT 47
MKR-004 Mikrobiologiya Assit mayesinin tam müayinəsi  53
MKR-005 Mikrobiologiya A qrup streptokokk (kart-test) 21
MKR-006 Mikrobiologiya B qrup streptokok skrininqi 23,50
MKR-007 Mikrobiologiya BAL (Bronxalveolyar lavaj) əkilməsi+AHT  41
MKR-008 Mikrobiologiya BAL (Bronxalveolyar lavaj) tam müayinəsi  53
MKR-009 Mikrobiologiya Bəlğəmin əkilməsi+AHT  41
MKR-011 Mikrobiologiya Bəlğəmin ümumi müayinəsi  23,50
MKR-014 Mikrobiologiya Burundan yaxmanın əkilməsi+AHT 41
MKR-015 Mikrobiologiya BOM (Beyin-onurğabeyni mayesi) əkilməsi+AHT 41
MKR-016 Mikrobiologiya BOM (Beyin-Onurğabeyin mayesinin) tam müayinəsi 53
MKR-017 Mikrobiologiya BOM (Beyin-Onurğabeyin mayesinin) tam müayinəsi 53
MKR-019 Mikrobiologiya Calprotectin (Elisa) 60
MKR-020 Mikrobiologiya Calprotektin (kart-test) 17,70
MKR-021 Mikrobiologiya Lactoferrin (kart-test) 59
MKR-023 Mikrobiologiya Clostridium difficile Toksin A və B 65
MKR-025 Mikrobiologiya Demodeksin təyini 17,70
MKR-026 Mikrobiologiya/td> Dəri Leyşmaniozu (əkilmə+mikroskopiya) 59
MKR-027 Mikrobiologiya  Leyşmaniozun təyini 20
MKR-030 Mikrobiologiya  Enterobioz (sellofan-bant)  9
MKR-031 Mikrobiologiya  Entamoeba Histolytica Antigen Testi kart test 45
MKR-032 Mikrobiologiya  Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi+AHT  41 
MKR-037 Mikrobiologiya  Genital materialin mikroskopik müayinəsi  23,50
MKR-038 Mikrobiologiya  Göbələklər üçün əkilmə+Antifunqallara həssaslığın təyini  41
MKR-039 Mikrobiologiya  Helicobacter pylori (kart-test) 14
MKR-040 Mikrobiologiya  Helicobacter Pylori (Nəfəs Testi)  65 
MKR-041 Mikrobiologiya  Hemokultura aerob + AHT (qanın əkilməsi) 35,40
MKR-042 Mikrobiologiya  Hemokultura anaerob + AHT (qanın əkilməsi) 35,40
MKR-043 Mikrobiologiya  Hemokultura pediatrik + AHT (qanın əkilməsi) 47
MKR-044 Mikrobiologiya  Heterofil anticism (İnfeksion mononukleoz) kart-test 14
MKR-045 Mikrobiologiya  İnfluenza A + B (kart-test) 43
MKR-046 Mikrobiologiya  Katetr ucunun əkilməsi+AHT 41 
MKR-047 Mikrobiologiya  Konyuktivadan yaxmanın əkilməsi+AHT 29,50
MKR-048 Mikrobiologiya  Lamblia antigen testi (kart-test/nəcis) 30
MKR-049 Mikrobiologiya  Lamblia, Entamoeba, Crypto 3-lü panel (kart-test) 59
MKR-050 Mikrobiologiya  Materialın əkilməsi 10
MKR-051 Mikrobiologiya  Malyariyanın nazik yaxma üsulu ilə təyini  9
MKR-052 Mikrobiologiya  Malyariyanın qalın damla üsulu ilə təyini  9
MKR-055 Mikrobiologiya  Mycooplasma və Ureaplasma üçün əkilmə+AHT 29,50
MKR-059 Mikrobiologiya  Nativ preparatın mikroskopiyası  9
MKR-060 Mikrobiologiya  Nativ preparatın mikoloji müayinəsi 9
MKR-061 Mikrobiologiya  Nəcisdə gizli qan 12
MKR-062 Mikrobiologiya  Nəcisdə Ph təyini 15
MKR-063  Mikrobiologiya  Nəcisdə reduktan maddə  32
MKR-064 Mikrobiologiya  Nəcisin ümumi analizi 11 
MKR-065 Mikrobiologiya  Nəcisin əkilməsi+AHT 45
MKR-067 Mikrobiologiya  Ödün əkilməsi+AHT 41
MKR-069 Mikrobiologiya  Periton mayesinin əkilməsi+AHT 41
MKR-070 Mikrobiologiya  Perikard mayesinin əkilməsi+AHT  41 
MKR-071 Mikrobiologiya  Plevral mayenin əkilməsi+AHT 41
MKR-072 Mikrobiologiya  Plevral mayenin ümumi müayinəsi 53 
MKR-073 Mikrobiologiya  Prostat şirəsinin əkilməsi+AHT 41 
MKR-074 Mikrobiologiya  Prostat şirəsinin mikroskopik müayinəsi  17,70
MKR-077  Mikrobiologiya  Qalaktomannan antigeni  137
MKR-079 Mikrobiologiya  Qulaqdan yaxmanın əkilməsi+AHT 29,50
MKR-080 Mikrobiologiya  Qulaqdan yaxmanın tam baketoloji müayinəsi  82,60
MKR-081 Mikrobiologiya  Respirator sinsitial virus 210
MKR-082 Mikrobiologiya  Rota-Adenovirus (kart-test) 14
MKR-083 Mikrobiologiya  Salmonella Qrup təyini 26
MKR-084 Mikrobiologiya Salmonella Grubber Widal Test 28
MKR-085 Mikrobiologiya  Servikal materialın əkilməsi+AHT 29,50
MKR-086 Mikrobiologiya  Sidiyin əkilməsi+AHT  41
MKR-087 Mikrobiologiya  Sidiyin ümumi analizi 9
MKR-088 Mikrobiologiya  Neçiporenko üsulu ilə sidik təhlili 16,50
MKR-089 Mikrobiologiya  Sil-Nilson (ARB) 23,50
MKR-090 Mikrobiologiya  Sinovial mayenin əkilməsi+AHT 41 
MKR-091 Mikrobiologiya  Sinoval mayenin ümumi müayinəsi  53 
MKR-094 Mikrobiologiya  Spermanın əkilməsi+AHT 41
MKR-096  Mikrobiologiya  Spermoqrammma (mikroskopiya) 26 
MKR-096 Mikrobiologiya  Spermoqrammma (tam müayinə) 41 
MKR-097 Mikrobiologiya  Şuvarski sınağı (Postkoital test)  23,50
MKR-099 Mikrobiologiya  TBC dərman davamlılığı testi (Major)  320 
MKR-100 Mikrobiologiya  Traxeal aspiratın əkilməsi+AHT 41
MKR-103 Mikrobiologiya  Uretral ifrazatın əkilməsi+AHT 29,50
MKR-104 Mikrobiologiya  Uretral ifrazatin mikroskopik müayinəsi  23,50
MKR-105 Mikrobiologiya  Vaginal yaxmanın əkilməsi+AHT 41
MKR-107 Mikrobiologiya  Yara möhtəviyyatının əkilməsi+AHT  41 
MKR-108 Mikrobiologiya  Enterohemorrhagic E.coli (EHEC) əkilməsi + AHT 25
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
MMB-001 Molekulyar Mikrobiologiya Abort materialında infeksiyaların təyini 200
MMB-003 Molekulyar Mikrobiologiya Bordetella pertussis (göy öskürək) PZR 400
MMB-004 Molekulyar Mikrobiologiya Brucella species PZR 282
MMB-005 Molekulyar Mikrobiologiya Candida albicans PZR 29,50
MMB-006 Molekulyar Mikrobiologiya  Chlamydia trachomatis PZR  29,50
MMB-007 Molekulyar Mikrobiologiya  Sitomegalovirus (CMV) PZR 29,50
MMB-008 Molekulyar Mikrobiologiya  Epstein-Barr virusu (EBV) PZR 320 
MMB-009 Molekulyar Mikrobiologiya  Gardnerella vaginalis PZR 29,50
MMB-010 Molekulyar Mikrobiologiya  HİV/AİDS (QİÇS) PZR 400
MMB-011 Molekulyar Mikrobiologiya  Hepatit B virus yükü (HBV-DNT PZR) 120
MMB-012 Molekulyar Mikrobiologiya  Hepatit C virus yükü (HCV-RNT PZR) 150
MMB-013 Molekulyar Mikrobiologiya  Hepatit C genotip təyini (HCV genotip) 142
MMB-014 Molekulyar Mikrobiologiya  Hepatit D virus yükü (HDV-RNT PZR) 120
MMB-015 Molekulyar Mikrobiologiya  Helicobacter pylori PZR (panel) 75
MMB-018 Molekulyar Mikrobiologiya HPV 16 (Human papillomavirus 16) 35,40
MMB-019 Molekulyar Mikrobiologiya HPV 18 (Human papillomavirus 18) 35,40
MMB-020 Molekulyar Mikrobiologiya  HPV (Human papillomavirus) genotip təyini 130
MMB-022 Molekulyar Mikrobiologiya  HSV 1 (Herpes simplex virus 1) PZR 38
MMB-023 Molekulyar Mikrobiologiya  HSV 2 (Herpes simplex virus 2) PZR 38
MMB-026 Molekulyar Mikrobiologiya İmatinib rezistentliyi 520
MMB-027 Molekulyar Mikrobiologiya  Listeria monocytogenes PZR 65
MMB-028 Molekulyar Mikrobiologiya  Mycobacterium tuberculosis PZR 210
MMB-029 Molekulyar Mikrobiologiya  Mycoplasma hominis PZR  29,50
MMB-030 Molekulyar Mikrobiologiya  Mycoplasma genitalium PZR  29,50
MMB-031 Molekulyar Mikrobiologiya  Neisseria gonorrhoeae PZR  29,50
MMB-032 Molekulyar Mikrobiologiya  Parvovirus PZR 210
MMB-033 Molekulyar Mikrobiologiya  Polyomavirus JCV və BKV PZR 350
MMB-034 Molekulyar Mikrobiologiya  Sifilis (Treponema pallidum) PZR 59
MMB-035 Molekulyar Mikrobiologiya  Toxoplazma gondii PZR  50
MMB-036 Molekulyar Mikrobiologiya  Toxoplazma Gondii PZR (aminion maye) 180
MMB-037 Molekulyar Mikrobiologiya  Trichomonas vaginalis PZR  29,50
MMB-038 Molekulyar Mikrobiologiya  Ureaplasma spp. PZR  (panel) 23,50
MMB-039 Molekulyar Mikrobiologiya  Ureaplasma Parvum PZR 29,50
MMB-040 Molekulyar Mikrobiologiya  Ureaplasma urealyticum PZR  29,50
MMB-042 Molekulyar Mikrobiologiya Novel Coronavirus (2019-nCoV) 100
MMB-043 Molekulyar Mikrobiologiya Pneumocystis jirovecii PZR 220
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
MGT-001 Molekulyar Genetika 5-Alfa Reduktaza çatışmazlığı (SRD5A2) 680 
MGT-002 Molekulyar Genetika  Alfa-1-antitripsin genotip təyini 450
MGT-003 Molekulyar Genetika  Alfa-Talassemiya mutasiya analizi  650
MGT-004 Molekulyar Genetika  ANGELMAN sindromu 400 
MGT-005 Molekulyar Genetika  APO E Genotipi  190
MGT-006 Molekulyar Genetika  ASL geni dizi analizi 1050
MGT-007 Molekulyar Genetika Aralıq Dənizi Qızdırması Mutasiya Analizi 295 
MGT-008 Molekulyar Genetika  Axondroplaziya mutasiya analizi 400 
MGT-009 Molekulyar Genetika  BCR-ABL P190  320 
MGT-010 Molekulyar Genetika  BCR-ABL P210  320 
MGT-011 Molekulyar Genetika BRCA 1-2  1100
MGT-012 Molekulyar Genetika Beta-Qlobin sekans analizi  320
MGT-013 Molekulyar Genetika  Beckwith Wiedemann Sindromu  680
MGT-014 Molekulyar Genetika  BRAF geni mutasiya analizi  400 
MGT-015 Molekulyar Genetika  CADASIL Sindromu  800
MGT-016 Molekulyar Genetika Connexin 26 geni  500 
MGT-017 Molekulyar Genetika CIAS3 mutasiya analizi 550
MGT-018 Molekulyar Genetika CYP2C19*2/*3  analizi  295
MGT-019 Molekulyar Genetika  Charcot Marie Tooth 1a (PMP22)  350 
MGT-021 Molekulyar Genetika DNT-İdentifikasiya (Atalıq testi) 3000 
MGT-022 Molekulyar Genetika  DMD (Duchenne Muskulyar Distrofiyası) daşıyılıcıq testi 820
MGT-023 Molekulyar Genetika  DMD-BMD delesiya analizi (Duchenne-Becker Muskulyar Distrofiyası) 400 
MGT-024 Molekulyar Genetika  E-CADHERINE mutasiyaları 1900 
MGT-025 Molekulyar Genetika  EGFR geni mutasiya analizi  450 
MGT-026 Molekulyar Genetika  Ekzom sekans analizi  3000
MGT-027 Molekulyar Genetika  Epiprocolon 1150
MGT-028 Molekulyar Genetika  Factor V Leiden mutasiya analizi  106 
MGT-029 Molekulyar Genetika Faktor VII gen analizi 1280
MGT-030 Molekulyar Genetika FGFR2 1950
MGT-031 Molekulyar Genetika  PAH geni sekans analizi (Fenilketonuriya ) 2270
MGT-032 Molekulyar Genetika Fragil X mutasiya analizi  440
MGT-033 Molekulyar Genetika Friedreich ataxia mutasiya analizi  280 
MGT-034 Molekulyar Genetika FLT3 mutasıyası (Leykemiya) 430
MGT-035 Molekulyar Genetika  Fibroblast growth factor reseptor 3 sekans analizi  590 
MGT-036 Molekulyar Genetika G6PD gen analizi (Qlükoza-6-Fosfat Dehidrogenaza) 1350
MGT-037 Molekulyar Genetika  GBA gen analizi  (GAUCHER/QOŞE) 1250
MGT-038 Molekulyar Genetika  Gilbert/UGT1A/İrinotekan 320
MGT-039 Molekulyar Genetika GCHD gen analizi 750
MGT-040 Molekulyar Genetika  Glikogen depo xəstəliyi  1550 
MGT-041 Molekulyar Genetika HLA-B27-CYP2D6 mutasiya analizi 320
MGT-042 Molekulyar Genetika HLA-B51(Behçet xəstəliyi) 430
MGT-043 Molekulyar Genetika HLA-B57*01 (Behçet xəstəliyi) 295 
MGT-044 Molekulyar Genetika Hemoxromatoz   295 
MGT-045 Molekulyar Genetika Hipoxondroplaziya mutasiya analizi   400
MGT-046 Molekulyar Genetika Huntington mutasiya analizi  640
MGT-047 Molekulyar Genetika JAK2 gen mutasiyası  400
MGT-048 Molekulyar Genetika Kariotip-CGH ARRAY  1670
MGT-051 Molekulyar Genetika Kongenital adrenal hiperplazı (CYP21A2)  550
MGT-052 Molekulyar Genetika  Kimerizm  300
MGT-053 Molekulyar Genetika  KRAS mutasiyaları analizi  400
MGT-054 Molekulyar Genetika Leptin gen analizi 427
MGT-055 Molekulyar Genetika  LCT gen anlizi 1000
MGT-056 Molekulyar Genetika Marfan sindromu 3240
MGT-057 Molekulyar Genetika Maternal kontaminasiya 150
MGT-059 Molekulyar Genetika Əqli Zəyiflik (Mental Reterdasyon) 1400
MGT-060 Molekulyar Genetika Miotonik distrofiya 400
MGT-061 Molekulyar Genetika Mitoxondrial sekans analizi 1550
MGT-062 Molekulyar Genetika MDR1 mutasiyası  430
MGT-063 Molekulyar Genetika MTHFR 677 mutasiya analizi  106
MGT-064 Molekulyar Genetika MTHFR 1298 Mutasiya Analizi  106
MGT-065 Molekulyar Genetika MKT1 gen analizi 980
MGT-066 Molekulyar Genetika  MTR gen anlizi 850
MGT-067 Molekulyar Genetika  MTRR gen anlizi 1550
MGT-068 Molekulyar Genetika Mukovissidoz MLPA analizi (kistik fibroz) 270
MGT-069 Molekulyar Genetika Mukovissidoz mutasiya analizi (kistik fibroz)  400
MGT-070 Molekulyar Genetika Mukovissidoz sekans analizi (kistik fibroz)  2855
MGT-071 Molekulyar Genetika  Mukopolisaxaridoz skrininq testi 2400
MGT-072 Molekulyar Genetika  NF1 gen analizi 2590
MGT-073 Molekulyar Genetika Nonan Sindromu (NS2) 1150
MGT-074 Molekulyar Genetika NRAS mutasiyaları analizi 320
MGT-075 Molekulyar Genetika  Nijemegen sendromu mutasiya analizi (del657) 350
MGT-076 Molekulyar Genetika  OAT gen analizi 1100
MGT-077 Molekulyar Genetika  PAİ 4G/5G  106
MGT-078 Molekulyar Genetika PDL-1 (B7-H1/proqramlaşdırılmış hüceyrə ölüm ligand 1) 600
MGT-081 Molekulyar Genetika Prader-Willi sindromu  400
MGT-082 Molekulyar Genetika Protrombin mutasiya analizi (Factor II)  106
MGT-083 Molekulyar Genetika Proteus sindromu 1100
MGT-084 Molekulyar Genetika  Podicin (NPHS2 mutasiyaları) sekans analizi  1300
MGT-085 Molekulyar Genetika  Potter sindromu 2200
MGT-086 Molekulyar Genetika  RETT sindromu (MECP2 Delesiya Analizi) 680
MGT-087 Molekulyar Genetika  SMA delesiya analizi  610 
MGT-088 Molekulyar Genetika Smith-Lemli-Opitz sindromu 770
MGT-089 Molekulyar Genetika Strompel sindromu 745
MGT-090 Molekulyar Genetika Segawa sindromu 500
MGT-091 Molekulyar Genetika SRY analizi  280 
MGT-092 Molekulyar Genetika  Sperm DNA Xəsarəti (FİSH)  430 
MGT-093 Molekulyar Genetika Sistinozis gen analizi 1500
MGT-094 Molekulyar Genetika Sürətli Anaplodiya Skininqi - QF-PRC 280
MGT-095 Molekulyar Genetika  Spinocerebellar ataxia sindromu  850
MGT-096 Molekulyar Genetika Trombofiliya paneli (6-lı) 210
MGT-097 Molekulyar Genetika TTR gen analizi (İxtioz) 370
MGT-098 Molekulyar Genetika  Toxicity of 5-Fluorouracil  295 
MGT-099 Molekulyar Genetika  Varfarin rezistentliyi  520 
MGT-100 Molekulyar Genetika VHL gen analizi (Von Hippel-Lindau) 450
MGT-101 Molekulyar Genetika Wilson Mutasyon analizi 680
MGT-102  Molekulyar Genetika  Wilson xəstəliyinin gen analizi (ATP7B) 1880
MGT-103 Molekulyar Genetika  Y Mikrodelesiyası  150
MGT-104 Molekulyar Genetika CLN3 mutasiya analizi 650
MGT-105 Molekulyar Genetika CDG (Congenital Disorders of Glycosylation) 450
MGT-106 Molekulyar Genetika Bazal Qanqlion Kalsifikasiyası 2450
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
STG-001 Sitogenetika HER2 FİSH 384
STG-002 Sitogenetika Cri du Chat sindromu 400
STG-003 Sitogenetika DiGeorge sindromu 320
STG-004 Sitogenetika DEB testi (Fankoni anemiyası) 320
STG-005 Sitogenetika Osteogenesis İmperfekta (COL1A1) 3700
STG-006 Sitogenetika RB1 Geni analizi (FISH del 13q14) 350
STG-007 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip) + QF 500
STG-008 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, fetal qan) 225
STG-009 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, periferik qan) 180
STG-010 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, amnion mayesi) 380
STG-011 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, CVS) 430
STG-012 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, sümük iliyi aspiratı) 247
STG-013 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, abort materialı) 250
STG-014 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip)+İnfeksiyalar (abort materialı) 450
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
PRN-001 Prenatal Free-HCG 17,70
PRN-002 Prenatal PAPP-A 21
PRN-003 Prenatal İnhibin A 53
PRN-004 Prenatal Estriol (uE3) 17,70
PRN-005 Prenatal Alfa fetoprotein (AFP) 23,50
PRN-006 Prenatal Alfa-Fetoprotein (prenatal) 23,50
PRN-007 Prenatal NİPT (Qeyri-İnvaziv Prenatal Test) 1250
PRN-008 Prenatal I.TRİMESTER HAMİLƏLİK SKRİNİNQİ (İKİLİ) 53
PRN-009 Prenatal II. TRİMESTER HAMİLƏLİK SKRİNİNQİ (ÜÇLÜ) 65
PRN-010 Prenatal II. TRİMESTER HAMİLƏLİK SKRİNİNQİ (DORDLÜ) 92
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
TMS-001 Tandem LC-Ms/Ms Aminturşu Asilkarnitin profili (TANDEM MS) 124
TMS-002 Tandem LC-Ms/Ms DHEA-S (LC MS/MS) 23,50
TMS-003 Tandem LC-Ms/Ms Kortizol (LC MS/MS) 23,50
TMS-004 Tandem LC-Ms/Ms Progesteron (LC MS/MS) 23,50
TMS-005 Tandem LC-Ms/Ms 17-OH Progesteron (LC MS/MS) 71
TMS-006 Tandem LC-Ms/Ms Everolimus (LC MS/MS) 65
TMS-007 Tandem LC-Ms/Ms Sirolimus (Lc Ms/Ms)  65 
TMS-008 Tandem LC-Ms/Ms Siklosporin C-0 (Lc Ms/Ms)  66
TMS-009 Tandem LC-Ms/Ms Siklosporin C-2 (LC MS/MS) 66
TMS-010 Tandem LC-Ms/Ms Siklosporin C-0, C-2 (LC/MSMS) 76,70
TMS-011 Tandem LC-Ms/Ms Tacrolimus (Lc Ms/Ms)  65
TMS-012 Tandem LC-Ms/Ms GALT aktivliyi 106
TMS-013 Tandem LC-Ms/Ms GALT aktivliyinin sikrininqi 350
TMS-014 Tandem LC-Ms/Ms YENİDOĞULMUŞLARDA İRSİ METABOLİK SİKRİNİNQİ 118
TMS-015 Tandem LC-Ms/Ms YENİDOĞULMUŞLARDA İRSİ METABOLİK SİKRİNİNQİ (GENİŞ) 68
TMS-016 Tandem LC-Ms/Ms 25-OH VİTAMİN D2, D3 PANELİ (LC MS/MS) 59
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
VİT-001 Vitaminlər Vitamin A (Retinol)  78
VİT-002 Vitaminlər Vitamin B1 (Tiamin)  137
VİT-003 Vitaminlər Vitamin B2 (Riboflavin)  137
VİT-004 Vitaminlər Vitamin B6 (Piridoksin)  137
VİT-005 Vitaminlər Vitamin B9 (Fol turşusu) 33
VİT-006 Vitaminlər Vitamin B9 eritrosit içi (Fol turşusu) 15
VİT-007 Vitaminlər Vitamin B12 (Sianokobalamin)  23,50 
VİT-008 Vitaminlər Vitamin D total 43
VİT-009 Vitaminlər Vitamin E (Tokoferol)  66 
VİT-010 Vitaminlər Vitamin H (Biotin)  164
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
DRM-001 Dərman Monitorinqi Clopidogrel (Plavix) 500
DRM-002 Dərman Monitorinqi Diazepam (Valium) 91
DRM-003 Dərman Monitorinqi Difenilhidantoin (Fenitoin) 36
DRM-004 Dərman Monitorinqi Fenobarbital (Luminal) 36
DRM-005 Dərman Monitorinqi Karbamazepin (Tegretol) 34
DRM-006 Dərman Monitorinqi Klonazepam (Rivotril) 91
DRM-007 Dərman Monitorinqi Lamotriqin 73
DRM-008 Dərman Monitorinqi Levetirasetam 122
DRM-009 Dərman Monitorinqi Metotreksat 218
DRM-010 Dərman Monitorinqi Parasetamol (Asetaminofen) 55
DRM-011 Dərman Monitorinqi Salisilatlar 65
DRM-012 Dərman Monitorinqi Valproat turşusu (Depakin) 47
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
HİS-001 Histologiya İmmunohistokimyəvi incələmə 1350
HİS-002 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Bioptat) 68
HİS-003 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Böyük orqan) 85
HİS-004 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Kiçik orqan) 75
HİS-005 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Türkiyə) 280
HİS-006 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi+infeksiya təyini (Türkiyə) 380
HİS-007 Histologiya PAPP-Smear 35
HİS-008 Histologiya PAPP-Smear (Maye) 55
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LCP-001 Check-Up ANDROLOJİ PANEL 280
LCP-002 Check-Up ANEMİYA PANELİ (kiçik) 95
LCP-003 Check-Up ANEMİYA PANELİ (geniş) 160
LCP-004 Check-Up ARTIQ ÇƏKİ PANELİ 232
LCP-005 Check-Up BAĞÇA UŞAQLARI ÜÇÜN PANEL (kiçik) 80
LCP-006 Check-Up BAĞÇA UŞAQLARI ÜÇÜN PANEL (geniş) 250
LCP-007 Check-Up BÖYRƏK PANELİ 110
LCP-008 Check-Up BÖYRƏK VƏ MİNERAL PANELİ 120
LCP-009 Check-Up CİNSİ HORMON PANELİ 100
LCP-010 Check-Up DİABET PANELİ 78
LCP-012 Check-Up GİNEKOLOJİ PANEL 280
LCP-015 Check-Up İNFEKSİYALAR 4-LÜ PANEL 90
LCP-016 Check-Up KARDİOLOJİ PANEL 162
LCP-017 Check-Up KARDİOVASKULYAR RİSK PANELİ (kiçik) 320
LCP-018 Check-Up KARDİOVASKULYAR RİSK PANELİ (geniş) 500
LCP-019 Check-Up KOAQULOQRAMMA PANELİ (kiçik) 45
LCP-020 Check-Up KOAQULOQRAMMA PANELİ (geniş) 66
LCP-023 Check-Up PEDİATRİK PANEL (kiçik) 68
LCP-024 Check-Up PEDİATRİK PANEL (geniş) 134
LCP-025 Check-Up PƏHRİZ ÖNCƏSİ PANELİ (kiçik) 92
LCP-026 Check-Up PƏHRİZ ÖNCƏSİ PANELİ (geniş) 292
LCP-027 Check-Up PSA PANELİ 47
LCP-028 Check-Up QARACİYƏR FUNKSİONAL TEST PANELİ 88
LCP-029 Check-Up QASTRO-HEPATOLOJİ PANEL 88
LCP-030 Check-Up REVMOPROBA PANELİ 38
LCP-032 Check-Up SİQARET ÇƏKƏNLƏR ÜÇÜN PANEL 100
LCP-033 Check-Up TİROİD PANELİ 100
LCP-034 Check-Up ÜMUMİ CHECK-UP 300
LCP-035 Check-Up VİP KİŞİ TERAPEVTİK PANELİ 500
LCP-036 Check-Up VİP QADIN TERAPEVTİK PANELİ 500
LCP-037 Check-Up KİŞİ URETRAL İNFEKSİYA PANELİ 63
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
PAN-001 Panellər ADRENAL STEROİD PANELİ (Tandem Ms) 106
PAN-002 Panellər AĞIR METALAR PANELİ (tam qan) 560
PAN-003 Panellər AĞIR METAL PANELİ (spot sidik) 560
PAN-004 Panellər AĞIR METAL PANELİ (sutkalıq sidik) 560
PAN-005 Panellər ANTİ-FOSFOLİPİD SİNDROM PANELİ 82,60
PAN-006 Panellər ATEROSKLEROZ PANELİ 500
PAN-007 Panellər AUTOİMMUN QARACİYƏR PANELİ (BLOT) 118
PAN-008 Panellər AUTOİMMUN HEPAPTİT PROFİLİ (İFR) 47
PAN-009 Panellər BAKTERİYAL MENİNGİT PANELİ (PZR) 100
PAN-010 Panellər VİRAL ENSEFALİT PANELİ (PZR) 100
PAN-012 Panellər DİABETİK MONİTORİNG (ELİSA) 212
PAN-013 Panellər DƏRİNİN AUTOİMMUN XƏSTƏLİKLƏRİ PANELİ 320
PAN-013 Panellər GENETİK SKRİNİNQ PANELİ 2300
PAN-004 Panellər ONKOGEN SKRİNİNQ PANELİ 2100
PAN-015 Panellər HİRSUTİZM PANELİ (Tandem Ms) 157
PAN-016 Panellər KARDİYAK TRİPLE PANELİ 82,6
PAN-017 Panellər LİMBİK ENSEFALİT PANELİ (İFR) 295
PAN-018 Panellər MİOZİT PANELİ (BLOT) 210
PAN-019 Panellər OSTEOPOROZ PANELİ 320
PAN-020 Panellər VASKULİT PANELİ (İFR) 71
PAN-021 Panellər PARANEOPLASTİK NEVROLOJİ SİNDROM (PNS/BLOT) 295
PAN-023 Panellər QANQLİOZİT PANELİ (BLOT) 177
PAN-024 Panellər QARACİYƏR MARFOLOJİ DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ (Fibrotest) 500
PAN-025 Panellər TORCH PANEL 146
PAN-026 Panellər TROMBOZ PANELİ 320
PAN-028 Panellər SÜRƏTLİ RESPİRATOR PANELİ (PZR) 177
PAN-029 Panellər DİAREYA PANELİ (PZR) 210
PAN-030 Panellər QASTROİNTESTİNAL BAKTERİ 1 (PZR) 130
PAN-031 Panellər QASTROİNTESTİNAL BAKTERİ 2 (E.coli/(PZR)) 130
PAN-032 Panellər SELİAKİYA PANELİ (Çölyak) 127
PAN-033 Panellər SELİAKİYA PANELİ (Çölyak/genetik) 280
PAN-034 Panellər KRON-KOLİT PANELİ 270
PAN-035 Panellər HELMİNTH PANELİ (qurd/(PZR)) 99
PAN-036 Panellər PARAZİT PANELİ (ibtidayilər/(PZR)) 100
PAN-037 Panellər BAKTERİAL VAQİNOZ PANELİ (PZR) 106
PAN-038 Panellər GENİTAL ULCER (PZR) 265
PAN-041 Panellər UROGENİTAL İNFEKSİYA 7-li PARAMETR PZR 124
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
EVÇ-001 Xidmət Evə Çağırış 26
EVÇ-002 Xidmət Evə Çağırış (şəhər kənarı) 38
EVÇ-003 Xidmət Evə Çağırış (təcili) 40
EVÇ-004 Xidmət Evə Çağırış (şəhər kənarı təcili) 52
EVÇ-005 Xidmət Həkimin Evə Çağırışı (təcili) 100
EVÇ-006 Xidmət Mərdəkan Qanalmanın Evə Çağırışı 30
EVÇ-007 Xidmət Mərdəkan Evə Çağırış 25
EVÇ-008 Xidmət Mərdəkan Həkimin Evə Çağirışı 50