Qiymətlər

KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-14-001 Allerqologiya Allerqoloji Antibiotik Paneli 150
LAB-14-002 Allerqologiya Allerqoloji Pediatrik Panel 177
LAB-14-003 Allerqologiya Allerqoloji Qida Paneli 150
LAB-14-004 Allerqologiya Allerqoloji Tənəffüs Paneli (POLYCHEK) 150
LAB-14-005 Allerqologiya Food Intelorance (Qida həssaslığı) 295
LAB-14-006 Allerqologiya Glüten İgE (f79) 42
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-01-001 CBC Cross Match (Tam qan) 47
LAB-01-002 CBC EÇS (Eritrositlərin çökmə sürəti) 2
LAB-01-003 CBC Hemoqram (24 parametr) 8
LAB-01-004 CBC Kumbs reaksiyası düz (Coombs Direct) 23,50
LAB-01-005 CBC Kumbs reaksiyası qeyri-düz (Coombs İndirect) 23,50
LAB-01-006 CBC Periferik yayma 4
LAB-01-007 CBC Qan qrupu (ABO, Rh) 12
LAB-01-008 CBC Retikulosit sayı 35,40
LAB-01-009 CBC Yenidoğulmuşlarda qan qrupu (ABO, Rh) təyini 29,50
LAB-03-001 Hematologiya CD4/CD8 (Limfosit alt qrupları) 182
LAB-03-002 Hematologiya HAM (Asid Hemoliz Testi) 44
LAB-03-003 Hematologiya HLA B27 94,50
LAB-03-004 Hematologiya HLA-DR 94,50
LAB-03-005 Hematologiya Leykemiya paneli (Periferik qan) 440
LAB-03-006 Hematologiya Leykemiya Paneli (Sümük İliyi) 550
LAB-03-007 Hematologiya Limfoma Paneli 550
LAB-03-008 Hematologiya Limfoma Paneli (sümük iliyi) 550
LAB-03-009 Hematologiya Limfoma Paneli (vücud mayesi) 550
LAB-03-010 Hematologiya Limfosit alt qrupları (BAL) 210
LAB-03-011 Hematologiya Limfosit alt qruplarının təyini 295
LAB-03-012 Hematologiya Lupus Eritematozis (LE) hüceyrəsi 47
LAB-03-014 Hematologiya Monoklonal anticisimlər (Antikor) 118
LAB-03-015 Hematologiya Osmotik fragillik 40
LAB-03-016 Hematologiya Paroksismal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) 214
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-02-001 Koaqulyasiya Aktiv protein C rezistentliyi 69
LAB-02-002 Koaqulyasiya Anti-Faktor Xa 152
LAB-02-003 Koaqulyasiya Anti-Trombin 3 aktivliyi 47
LAB-02-004 Koaqulyasiya Anti-Trombin 3 antigeni 55
LAB-02-005 Koaqulyasiya APTZ (Aktivləşmiş qismən tromboplastin zamanı) 9
LAB-02-006 Koaqulyasiya C1 Esteraza inhibitor aktivliyi 200
LAB-02-007 Koaqulyasiya C1 Esteraza inhibitoru 47
LAB-02-008 Koaqulyasiya D-Dimer (Fibrin parçalanma məhsulları) 29,50
LAB-02-009 Koaqulyasiya Faktor II (Protrombin) 54
LAB-02-010 Koaqulyasiya Faktor IX (Christmas) 73
LAB-02-011 Koaqulyasiya Faktor IX inhibitoru 182
LAB-02-012 Koaqulyasiya Faktor V (Proakselerin) 54
LAB-02-013 Koaqulyasiya Faktor VII (Prokonvertin) 91
LAB-02-014 Koaqulyasiya Faktor VIII 73
LAB-02-015 Koaqulyasiya Faktor VIII inhibitoru 164
LAB-02-016 Koaqulyasiya Faktor X (Stuart) 65
LAB-02-017 Koaqulyasiya Faktor XI (Plazma tromboplastin) 127
LAB-02-018 Koaqulyasiya Faktor XII (Hageman) 155
LAB-02-019 Koaqulyasiya Faktor XIII (Fibrin sabitləşdirici) 71
LAB-02-020 Koaqulyasiya Fibrinogen 14
LAB-02-021 Koaqulyasiya Komplement C1Q 350
LAB-02-022 Koaqulyasiya Kriofibrinogen 31
LAB-02-023 Koaqulyasiya Laxtalanma zamanı 5
LAB-02-024 Koaqulyasiya Lupus antikoaqulyant skrininqi 44
LAB-02-025 Koaqulyasiya Lupus antikoaqulyant təsdiqi 70
LAB-02-026 Koaqulyasiya Plazminogen 91
LAB-02-027 Koaqulyasiya Plazminogen aktivator inhibitor-1 500
LAB-02-028 Koaqulyasiya Protein C aktivliyi 91
LAB-02-029 Koaqulyasiya Protein C antigeni 91
LAB-02-030 Koaqulyasiya Protein S aktivliyi 91
LAB-02-031 Koaqulyasiya Protein S antigen-sərbəst 146
LAB-02-032 Koaqulyasiya Protein S antigen-total 91
LAB-02-033 Koaqulyasiya Protrombin zamanı 2-li PANEL 11
LAB-02-034 Koaqulyasiya PTZ PANEL 9
LAB-02-035 Koaqulyasiya Qanaxma zamanı 5
LAB-02-036 Koaqulyasiya Toxuma plazminogen aktivatoru 520
LAB-02-037 Koaqulyasiya Trombin zamanı 17,70
LAB-02-038 Koaqulyasiya Von Willebrant Faktor aktivliyi 137
LAB-02-039 Koaqulyasiya Von Willebrant faktor antigeni 130
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-04-001 Biokimya 5-Nukleotidaza 45
LAB-04-002 Biokimya Adenozindeaminaza aktivliyi (ADA, serum) 35,40
LAB-04-003 Biokimya Alanin aminotransferaza (ALT, SGPT) 12
LAB-04-004 Biokimya Albumin 12
LAB-04-005 Biokimya Aldolaza 64
LAB-04-006 Biokimya Alfa-1 Antitripsin 40
LAB-04-007 Biokimya Alfa-2 Makroqlobulin 45
LAB-04-008 Biokimya Alfa-N Asetikglyukozaminidaza 590
LAB-04-009 Biokimya Alüminum, Al 100
LAB-04-010 Biokimya Amilaza 12
LAB-04-011 Biokimya Amiloid A protein 64
LAB-04-012 Biokimya Ammonyak (NH3) 16,50
LAB-04-013 Biokimya Angiotenzin çevirici ferment (ACE) 59
LAB-04-014 Biokimya Anti-Streptolizin O (ASO) 17,70
LAB-04-015 Biokimya Apolipoprotein A 20
LAB-04-016 Biokimya Apolipoprotein B 20
LAB-04-017 Biokimya Arilsulfataza A 320
LAB-04-018 Biokimya Aspartat aminotransferaza (AST, SGOT) 12
LAB-04-020 Biokimya Ağır metal PANELİ (tam qan) 560
LAB-04-021 Biokimya Beta Crosslaps (Beta CTx) 370
LAB-04-022 Biokimya Beta-2 Mikroqlobulin (serum) 35,40
LAB-04-023 Biokimya Beta-2 Transferrin 270
LAB-04-024 Biokimya Beta-Qlükozidaza (Leykosit) / GD1 350
LAB-04-025 Biokimya Bikarbonat 27
LAB-04-026 Biokimya Bilirubin (Düz) 6
LAB-04-027 Biokimya Bilirubin (Qeyri-düz) 8
LAB-04-028 Biokimya Bor, Br 130
LAB-04-029 Biokimya Böyrək daşının biokimyəvi müayinəsi 97
LAB-04-030 Biokimya C-reaktiv protein (CRP) 12
LAB-04-031 Biokimya Civə, Hg 100
LAB-04-032 Biokimya CYFRA-21-1 440
LAB-04-033 Biokimya Dəmir birləşdirmə qabiliyyəti (UİBC) 17,70
LAB-04-034 Biokimya Dəmir, Fe 12
LAB-04-035 Biokimya Dopamin (Dofamin) 59
LAB-04-036 Biokimya Eozinofil kationik protein 64
LAB-04-037 Biokimya Etanol 91
LAB-04-038 Biokimya Etosuksimid 87
LAB-04-039 Biokimya Fenitoin 207
LAB-04-040 Biokimya Ferritin 23,50
LAB-04-041 Biokimya Fitan turşusu 295
LAB-04-042 Biokimya Fosfor, P 12
LAB-04-043 Biokimya Fruktozamin 26
LAB-04-044 Biokimya Haptoqlobin 30
LAB-04-045 Biokimya Homogentizik turşusu 22
LAB-04-046 Biokimya Homosistein 71
LAB-04-047 Biokimya  Kalium, K 11
LAB-04-048 Biokimya Kalsium, Ca 12
LAB-04-049 Biokimya Kalsium İonlaşmış (Ca⁺⁺) 14
LAB-04-050 Biokimya Kardiak tripple PANELİ 82,60
LAB-04-051 Biokimya Komplement 3 fraksiyası (C3) 17,70
LAB-04-052 Biokimya Komplement 4 fraksiyası (C4) 17,70
LAB-04-053 Biokimya Kreatinin (serum) 12
LAB-04-054 Biokimya Kreatinin kinaza izoenzimləri (CK) 428
LAB-04-055 Biokimya Kreatinkinaza (CK) 19
LAB-04-056 Biokimya Kreatinkinaza MB fraksiyası (CK-MB) 22
LAB-04-057 Biokimya Krioqlobulin 26
LAB-04-058 Biokimya Laktat turşusu 14
LAB-04-059 Biokimya Laktatdehidrogenaza (LDH) 12
LAB-04-060 Biokimya Lipaza 15
LAB-04-061 Biokimya Litium, Li 26
LAB-04-062 Biokimya Manqan, Mn (serum) 100
LAB-04-063 Biokimya Manqan, Mn (tam qan) 100
LAB-04-064 Biokimya Maqnezium, Mg 12
LAB-04-065 Biokimya Metanefrinler (plazma) 132
LAB-04-066 Biokimya Methemoqlobin 36
LAB-04-067 Biokimya Metilmalonik turşusu 375
LAB-04-068 Biokimya Mioqlobin 41
LAB-04-069 Biokimya Mis, Cu 39
LAB-04-070 Biokimya Mis, Cu (eritrositdaxili) 45
LAB-04-071 Biokimya N-Asetilqlükozaminidaza (NAG) 600
LAB-04-072 Biokimya Natrium, Na 12
LAB-04-073 Biokimya Neyron Spesifik Enolaza (NSE) 110
LAB-04-074 Biokimya NT PRO-BNP 45
LAB-04-075 Biokimya Osteokalsin 65
LAB-04-076 Biokimya Pankreatik amilaza (serum) 20
LAB-04-077 Biokimya Pankreatik Elastaza (nəcis) 85
LAB-04-078 Biokimya Piruvat turşusu 40
LAB-04-079 Biokimya Piruvatkinaza 44
LAB-04-080 Biokimya Prealbumin 43
LAB-04-081 Biokimya Pristanik turşusu 320
LAB-04-082 Biokimya Protein S100  915
LAB-04-083 Biokimya Psevdoxolinesteraza 18
LAB-04-084 Biokimya Qələvi fosfataza (ALP) 12
LAB-04-085 Biokimya Qələvi fosfataza izoenzimləri 97
LAB-04-086 Biokimya Qalaktoza-1-Fosfat Uridiltransferaza 286
LAB-04-087 Biokimya Qalıq Azot (BUN) 7
LAB-04-088 Biokimya Qamma-Qlütamiltransferaza (QQT) 12
LAB-04-089 Biokimya Qaraciyər morfoloji dəyərləndirilməsi (Fibrotest) 500
LAB-04-090 Biokimya  Qlobulin 8
LAB-04-091 Biokimya  Qlükohemoqlobin (HbA1C) 20
LAB-04-092 Biokimya  Qlükoza (aclıq) 5
LAB-04-093 Biokimya  Qlükoza (kart test) 3
LAB-04-094 Biokimya  Qlükoza (toxluq) 4,50
LAB-04-095 Biokimya  Qlükoza-6-Fosfat Dehidrogenaza 40
LAB-04-096 Biokimya  Qurğuşun, Pb 79
LAB-04-097 Biokimya  Revmatoid Faktor (RF) 12
LAB-04-098 Biokimya SCC Onkomarker 430
LAB-04-099 Biokimya  Selen, Se 118
LAB-04-100 Biokimya  Seruloplazmin 27
LAB-04-101 Biokimya  Sidik Cövhəri (UREA) 7
LAB-04-102 Biokimya  Sidik turşusu (UA) 12
LAB-04-103 Biokimya  Sink, Zn 40
LAB-04-104 Biokimya  Sink, Zn (eritrosit daxili) 50
LAB-04-105 Biokimya  Sistatin C 54
LAB-04-106 Biokimya Total dəmir birləşdirmə qabiliyyəti (TİBC) 12
LAB-04-107 Biokimya Transferrin 17,70
LAB-04-109 Biokimya  Triptaz (serum) 440
LAB-04-110 Biokimya  Triqliseridlər 12
LAB-04-111 Biokimya  Troponin-I 27
LAB-04-112 Biokimya  Turş Fosfataza prostatik (AP) 54
LAB-04-113 Biokimya  Turş Fosfataza total (AP) 28
LAB-04-114 Biokimya  Xlor, Cl 12
LAB-04-115 Biokimya  Xolesterol (Total) 12
LAB-04-116 Biokimya  Xolesterol-HDL 12
LAB-04-118 Biokimya  Xolesterol-LDL (birbaşa) 12
LAB-04-119 Biokimya  Xolesterol-VLDL 6
LAB-04-120 Biokimya Xrom, Cr 137
LAB-04-121 Biokimya Xromoqranin A (CgA) 185
LAB-04-122 Biokimya Yağ turşuları (çox uzun zəncirli) 380
LAB-04-123 Biokimya Öd turşuları 53
LAB-04-124 Biokimya Ümumi billirubin 6
LAB-04-125 Biokimya Ümumi zülal (Total protein) 12
LAB-04-126 Biokimya İmmunoqlobulin A (İgA) 20
LAB-04-127 Biokimya İmmunoqlobulin D (İgD) 64
LAB-04-128 Biokimya İmmunoqlobulin E total (İgE) 23,50
LAB-04-129 Biokimya İmmunoqlobulin G (İgG) 17,70
LAB-04-130 Biokimya İmmunoqlobulin G1 (İgG1) 76,70
LAB-04-131 Biokimya İmmunoqlobulin G2 (İgG2) 76,70
LAB-04-132 Biokimya İmmunoqlobulin G3 (İgG3) 76,70
LAB-04-133 Biokimya İmmunoqlobulin G4 (İgG4) 76,70
LAB-04-134 Biokimya İmmunoqlobulin M (İgM) 17,70
LAB-04-135 Biokimya Qlükoza aclıq (ÜX) 5
LAB-04-136 Biokimya Qlükoza (kart test) (ÜX) 3
LAB-04-137 Biokimya Qlükoza toxluq (ÜX) 4,5
LAB-04-138 Biokimya Şəkər xromatoqrafiyası (nəcis) 55
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-05-001 Biokimya sidik  17 Ketosteroidler 73
LAB-05-002 Biokimya sidik 5-Hidroksiindolasetik turşusu, 5-HIAA (spot sidik/PANEL) 58
LAB-05-003  Biokimya sidik  5-Hidroksiindolasetik turşusu, 5-HIAA (sutkalıq sidik/PANEL) 58
LAB-05-004 Biokimya sidik  Alüminum, Al (spot sidik/PANEL) 100
LAB-05-005 Biokimya sidik  Alüminum, Al (sutkalıq sidik/PANEL) 100
LAB-05-006 Biokimya sidik  Amilaza (spot sidik) 9
LAB-05-007  Biokimya sidik  Aminolevulinik turşusu 65
LAB-05-008 Biokimya sidik  Aminturşu miqdarı (spot sidik) panel 91
LAB-05-009 Biokimya sidik  Arsenik, As (spot sidik) panel 146
LAB-05-010 Biokimya sidik Arsenik, As (sutkalıq sidik) panel 146
LAB-05-011  Biokimya sidik Ağır metal PANELİ (spot sidik) 560
LAB-05-012  Biokimya sidik Ağır metal PANELİ (sutkalıq sidik) 560
LAB-05-013  Biokimya sidik Beta-2 mikroqlobulin (spot sidik) 35,40
LAB-05-014  Biokimya sidik  Civə, Hg (spot sidik) panel 100
LAB-05-015  Biokimya sidik  Civə, Hg (sutkalıq sidik) panel 100
LAB-05-016  Biokimya sidik  Deoksipiridinolin (spot sidik) panel 130
LAB-05-017  Biokimya sidik  Dopamin (Dofamin, spot sidik) panel 53
LAB-05-018  Biokimya sidik Dopamin (Dofamin, sutkalıq sidik) panel 53
LAB-05-019  Biokimya sidik Fosfor, P (spot sidik) panel 12
LAB-05-020 Biokimya sidik Fosfor, P (sutkalıq sidik) panel 12
LAB-05-021  Biokimya sidik  Hemosiderin (spot sidik) 22
LAB-05-022  Biokimya sidik  Hidroksipirolin (spot sidik) 130
LAB-05-023  Biokimya sidik Homosistein (spot sidik) 23,50
LAB-05-024  Biokimya sidik  Homovanil turşusu (spot sidik) panel 58
LAB-05-025  Biokimya sidik  Homovanilin turşusu (sutkalıq sidik) panel 58
LAB-05-026  Biokimya sidik Kalium, K (spot sidik) panel 8
LAB-05-027  Biokimya sidik Kalium, K (sutkalıq sidik) panel 8
LAB-05-028 Biokimya sidik Kalsium, Ca (spot sidik) panel 9
LAB-05-029  Biokimya sidik Kalsium, Ca (sutkalıq sidik) panel 9
LAB-05-030  Biokimya sidik  Kortizol sərbəst (spot sidik) panel 43
LAB-05-031  Biokimya sidik  Kortizol sərbəst (sutkalıq sidik) panel 75
LAB-05-032  Biokimya sidik  Kreatinin (spot sidik) 9
LAB-05-033 Biokimya sidik  Kreatinin (sutkalıq sidik) panel 8
LAB-05-034  Biokimya sidik  Kreatinin klirensi (sutkalıq sidik) 19
LAB-05-035  Biokimya sidik  Mangan, Mn (spot sidik) panel 182
LAB-05-036  Biokimya sidik  Manqan, Mn (sutkalıq sidik) panel 182
LAB-05-037  Biokimya sidik Maqnezium, Mg (spot sidik/PANEL) 13
LAB-05-038  Biokimya sidik Maqnezium, Mg (sutkalıq sidik/PANEL) 8
LAB-05-039  Biokimya sidik Metanefrin (spot sidik) panel 55
LAB-05-040  Biokimya sidik Metanefrin (sutkalıq sidik) panel 55
LAB-05-041  Biokimya sidik  Metilmalonik turşusu (spot sidik) panel 225
LAB-05-042  Biokimya sidik  Mikroalbumin (Elisa, sidik) 21
LAB-05-043  Biokimya sidik  Mikroalbumin (spot sidik) panel 17,70
LAB-05-044 Biokimya sidik  Mikroalbumin (sutkalıq sidik) panel 14
LAB-05-045  Biokimya sidik  Mioqlobin (spot sidik) 45
LAB-05-046  Biokimya sidik Mis, Cu (spot sidik) panel 36
LAB-05-047  Biokimya sidik Mis, Cu (sutkalıq sidik) panel 52
LAB-05-048 Biokimya sidik  Mukopolisaxaridoz skirininq (spot sidik) 280
LAB-05-049 Biokimya sidik  Na-Nitroprussiat 32
LAB-05-050  Biokimya sidik Natrium, Na (spot sidik) panel 8
LAB-05-051  Biokimya sidik Natrium, Na (sutkalıq sidik) panel 8
LAB-05-052  Biokimya sidik  Nikel, Ni (spot sidik) panel 127
LAB-05-053  Biokimya sidik  Nikel, Ni (sutkalıq sidik) panel 127
LAB-05-054  Biokimya sidik  Normetanefrin (spot sidik) panel 50
LAB-05-055  Biokimya sidik  Normetanefrin (sutkalıq sidik) panel 55
LAB-05-056  Biokimya sidik Oksalat (spot sidik) panel 52
LAB-05-057  Biokimya sidik  Oksalat (sutkalıq sidik) panel 52
LAB-05-058 Biokimya sidik Orqanik asit skrininqi (spot sidik) panel 300
LAB-05-059 Biokimya sidik  Osmolyarlıq (spot sidik) 40
LAB-05-061  Biokimya sidik  Porfirinlər (spot sidik) 146
LAB-05-062  Biokimya sidik Porfirinlər (sutkalıq sidik) 146
LAB-05-063  Biokimya sidik  Porfobilinogen (sidik) 146
LAB-05-064  Biokimya sidik  Qalıq azot, BUN (spot sidik) panel 6
LAB-05-065  Biokimya sidik Qalıq azot, BUN (sutkalıq sidik) panel 6
LAB-05-066 Biokimya sidik Qlükoza (spot sidik) 5
LAB-05-067 Biokimya sidik Qlükoza (sutkalıq sidik) 4
LAB-05-068 Biokimya sidik Qlükozaminglikanlar 73
LAB-05-069 Biokimya sidik Qurğuşun, Pb (sutkalıq sidik) panel 79
LAB-05-070 Biokimya sidik Selenium, Se (spot sidik) panel 118
LAB-05-071 Biokimya sidik Selenium, Se (sutkalıq sidik) panel 118
LAB-05-072 Biokimya sidik Sidik cövhər, UREA (spot sidik) 6
LAB-05-073 Biokimya sidik Sidik cövhəri, UREA (sutkalıq sidik) panel 6
LAB-05-074 Biokimya sidik Sidik turşusu, UA (spot sidik) 8
LAB-05-075 Biokimya sidik Sidik turşusu, UA (sutkalıq sidik) panel 8
LAB-05-076 Biokimya sidik Sidikdə reduktan maddə (spot sidik) 32
LAB-05-077 Biokimya sidik Sink, Zn (spot sidik) panel 40
LAB-05-078 Biokimya sidik Sistin (spot sidik) panel 70
LAB-05-079 Biokimya sidik Sistin (sutkalıq sidik) panel 69
LAB-05-080 Biokimya sidik Sitrat (spot sidik) panel 33
LAB-05-081 Biokimya sidik Sitrat (sutkalıq sidik) panel 33
LAB-05-082 Biokimya sidik Vanilmandalik turşusu (spot sidik) panel 53
LAB-05-083 Biokimya sidik Vanilmandalik turşusu (sutkalıq sidik) panel 53
LAB-05-084 Biokimya sidik Xlor, Cl (spot sidik) panel 8
LAB-05-085 Biokimya sidik Xlor, Cl (sutkalıq sidik) panel 8
LAB-05-086 Biokimya sidik Xrom, Cr (sutkalıq sidik) panel 126
LAB-05-087 Biokimya sidik Yod, İ (spot sidik) 65
LAB-05-088 Biokimya sidik Ümumi zülal (spot sidik) panel 12
LAB-05-089 Biokimya sidik Ümumi zülal (sutkalıq sidik) panel 6
LAB-05-090 Biokimya sidik Şəkər xromotografiyası (spot sidik) 190
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-06-001 Biokimya vücüd mayesi 5-Hidroksiindolasetik turşusu, 5-HIAA (BOM) 239
LAB-06-002 Biokimya vücüd mayesi Adenozin deaminaza aktivliyi, ADA (BOM) 35,40
LAB-06-003 Biokimya vücüd mayesi Adenozin deaminaza aktivliyi, ADA (vücüd mayesi) 35,40
LAB-06-004 Biokimya vücüd mayesi Albumin (vücüd mayesi) 6
LAB-06-005 Biokimya vücüd mayesi Amilaza (vücüd mayesi) 9
LAB-06-006 Biokimya vücüd mayesi Aminturşu miqdarı (BOM) 91
LAB-06-007 Biokimya vücüd mayesi Homovanilin turşusu (BOM) 20
LAB-06-008 Biokimya vücüd mayesi Kalium, K (BOM) 11
LAB-06-009 Biokimya vücüd mayesi Komplemen C3 (vücüd mayesi) 18
LAB-06-010 Biokimya vücüd mayesi Komplement C4 (vücüd mayesi) 18
LAB-06-011 Biokimya vücüd mayesi Kreatinin (vücüd mayesi) 8
LAB-06-012 Biokimya vücüd mayesi Laktatdehidrogenaza (BOM) 8
LAB-06-013 Biokimya vücüd mayesi Natrium, Na (BOM) 11
LAB-06-014 Biokimya vücüd mayesi Piruvat turşusu (vücüd mayesi) 44
LAB-06-015 Biokimya vücüd mayesi Qlükoza (BOM) 4
LAB-06-016 Biokimya vücüd mayesi Qlükoza (vücüd mayesi) 4
LAB-06-017 Biokimya vücüd mayesi Sidik cövhəri, UREA (vücüd mayesi) 6
LAB-06-018 Biokimya vücüd mayesi Sink, Zn (BOM) 40
LAB-06-019 Biokimya vücüd mayesi Triqliseridlər (vücüd mayesi) 6
LAB-06-020 Biokimya vücüd mayesi Xlor, Cl (BOM) 9
LAB-06-021 Biokimya vücüd mayesi Zülal (vücüd mayesi) 8
LAB-06-022 Biokimya vücüd mayesi Ümumi bilirubin (vücüd mayesi) 6
LAB-06-023 Biokimya vücüd mayesi Ümumi Xolesterol (vücüd mayesi) 8
LAB-06-024 Biokimya vücüd mayesi Ümumi zülal (BOM) 9
LAB-06-025 Biokimya vücüd mayesi İmmunoglobulin G, İgG (vücüd mayesi) 17,70
LAB-06-026 Biokimya vücüd mayesi İmmunoglobulin M, İgM (vücüd mayesi) 17,70
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-11-001 Prenatal Alfa fetoprotein (AFP) 23,50
LAB-11-002 Prenatal Alfa-Fetoprotein (prenatal) 23,50
LAB-11-004 Prenatal Free-HCG 17,70
LAB-11-005 Prenatal 1-ci trimestr hamiləlik skrininqi (İKİLİ) 53
LAB-11-006 Prenatal 2-ci trimestr hamiləlik skrininqi (DÖRDLÜ) 92
LAB-11-007 Prenatal 2-ci trimestr hamiləlik skrininqi (ÜÇLÜ) 65
LAB-11-008 Prenatal PAPP-A 21
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-10-001 Hormon 17-OH Progesteron 28
LAB-10-002 Hormon Əks T3 (Reverse T3, rT3) 273
LAB-10-003  Hormon Adrenalin (Epinefrin, plazma) 59
LAB-10-004 Hormon Adrenalin (Epinefrin, spot sidik) panel 50
LAB-10-005  Hormon Adrenalin (Epinefrin, sutkalıq sidik) panel 50
LAB-10-006  Hormon Adrenokortikotrop Hormon, AKTH (axşam) 63
LAB-10-007 Hormon Adrenokortikotrop hormon, AKTH (səhər) 63
LAB-10-008  Hormon Aldosteron 44
LAB-10-009  Hormon Aldosteron (sidik) 44
LAB-10-010 Hormon Aldosteron (uzanıqlı vəziyyətdə) 22
LAB-10-011  Hormon Alfa-Fetoprotein (AFP) 23,50
LAB-10-012  Hormon Angiotenzin II 59
LAB-10-013 Hormon Anti-CCP 41
LAB-10-014  Hormon Anti-Müller Hormonu (ELISA) 120
LAB-10-015  Hormon Anti-TPO (Anti-Tireoperoksidaza) 32
LAB-10-016  Hormon Anti-TQ (Anti-Tireoqlobulin) 29,50
LAB-10-017  Hormon Anti-TSH Reseptor (TRAp) 91
LAB-10-018 Hormon Anti-ZnT8 82,60
LAB-10-019  Hormon Anti-İnsulin Anticisimləri 53
LAB-10-020 Hormon Antidiuretik Hormon. ADH/Vazopresin (plazma) 73
LAB-10-021 Hormon Beta-HCG 23,50
LAB-10-022 Hormon C-peptid (aclıq) 29,50
LAB-10-023  Hormon C-peptid (toxluq) 23,50
LAB-10-024  Hormon CA-125 35,40
LAB-10-025  Hormon CA-15-3 39
LAB-10-026 Hormon CA-19-9 39
LAB-10-027  Hormon CA-72-4 23,50
LAB-10-028  Hormon Cinsi Hormon Birləşdirici Qlobulin (SHBG) 20
LAB-10-029  Hormon Dehidroepiandrosteron Sulfat (DHEA-S) 23,50
LAB-10-030 Hormon Eritropoetin 75
LAB-10-031  Hormon Estradiol (E2) 25
LAB-10-032  Hormon Fetuin A 53
LAB-10-033  Hormon Follikul Stimulaşdırıcı Hormon (FSH) 23,50
LAB-10-034  Hormon IGFBP-3 (CLIA) 58
LAB-10-035  Hormon Kalsitonin 53
LAB-10-036  Hormon Karsinoembrionik antigen (CEA) 29,50
LAB-10-037  Hormon Kortizol (axşam) 23,50
LAB-10-038  Hormon Kortizol (səhər) 23,50
LAB-10-039  Hormon Leptin 47
LAB-10-040  Hormon Lüteinləşdirici Hormon (LH) 23,50
LAB-10-041  Hormon Makroprolaktin taraması 76,70
LAB-10-042  Hormon Noradrenalin (Norepinefrin, plazma) 59
LAB-10-043 Hormon Noradrenalin (Norepinefrin, spot sidik) panel 51
LAB-10-044  Hormon Noradrenalin (Norepinefrin, sutkalıq sidik) panel 50
LAB-10-045  Hormon Parathormon (PTH) 29,50
LAB-10-046  Hormon Parathormon, PTH (vücud mayesi) 29,50
LAB-10-047  Hormon Paratiroid Hormonla Birləşdirilmiş Zülal (PTHrP) 350
LAB-10-048  Hormon Progesteron (PRG) 23,50
LAB-10-049  Hormon Proinsulin 500
LAB-10-050  Hormon Prokalsitonin 54
LAB-10-051  Hormon Prolaktin (PRL) 20
LAB-10-052  Hormon PSA PANELİ 47
LAB-10-053  Hormon Qastrin 66
LAB-10-054  Hormon Qlükaqon 350
LAB-10-055  Hormon Renin-düz (ayaqüstə) 40
LAB-10-056  Hormon Renin-düz (uzanıqlı vəziyyətdə) 40
LAB-10-057  Hormon Renin aktivliyi (plazma) 64
LAB-10-058  Hormon Sərbəst Estriol 20
LAB-10-059 Hormon Sərbəst PSA (fPSA) 29,50
LAB-10-060  Hormon Sərbəst T3 (FT3) 21
LAB-10-061  Hormon Sərbəst T4 (FT4) 21
LAB-10-062  Hormon Sərbəst Testosteron 28
LAB-10-063 Hormon Serotonin (serum) 130
LAB-10-064  Hormon Serotonin (sutkalıq sidik) 139
LAB-10-065  Hormon Somatotropin (Boy Hormonu) 23,50
LAB-10-066 Hormon Tireoqlobulin (TG) 35,40
LAB-10-067  Hormon Tireoqlobulin (TG, vücud mayesi) 35,40
LAB-10-068  Hormon Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 21
LAB-10-069  Hormon Tiroid Stimullaşdırıcı İmmunoglobulin (TSI) 1250
LAB-10-070  Hormon Tiroksin Birləşdirici Qlobulin (TBG) 60
LAB-10-071 Hormon Total PSA (TPSA) 29,50
LAB-10-072  Hormon Total Testosteron 23,50
LAB-10-073  Hormon Total Tiroksin (TT4) 21
LAB-10-074  Hormon Ümumi Triyodtironin 3 (Total T3) 17,70
LAB-10-075  Hormon İA-2 Anti-Tirozine Phosphataza 53
LAB-10-076 Hormon İnhibin B 173
LAB-10-077 Hormon İnsulin (aclıq) 25
LAB-10-078 Hormon İnsulin (toxluq) 25
LAB-10-079  Hormon İnsulinəbənzər boy faktoru 1 (İGF-1) 50
LAB-10-080 Hormon İA-2 Anti-Tirozine Phosphataza 53
LAB-10-081 Hormon Roma indeksi 142
LAB-10-082 Hormon Macro TSH (Tiroid stimul) 40
LAB-10-083 Hormon HE4 120
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-07-001 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 120 dəq 20
LAB-07-002 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 240 dəq 20
LAB-07-003 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 30 dəq 20
LAB-07-004 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 360 dəq 20
LAB-07-005 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 60 dəq 20
LAB-07-006 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 90 dəq 20
LAB-07-007 Dinamik Testlər Adrenokortikotrop Hormon 0 dəq 69
LAB-07-008 Dinamik Testlər Adrenokortikotrop Hormon 120 dəq 26
LAB-07-009 Dinamik Testlər Adrenokortikotrop Hormon 30 dəq 26
LAB-07-010 Dinamik Testlər Adrenokortikotrop Hormon 60 dəq 26
LAB-07-011 Dinamik Testlər Adrenokortikotrop Hormon 90 dəq 26
LAB-07-012 Dinamik Testlər 'Dihidroepiandrosteron Sulfat 0 dəq 26
LAB-07-013 Dinamik Testlər Follikul Stimullaşdırıcı Hormon (FSH) 120 dəq 20
LAB-07-014 Dinamik Testlər Follikul Stimullaşdırıcı Hormon (FSH) 30 dəq 20
LAB-07-015 Dinamik Testlər Follikul Simullaşdırıcı Hormon (FSH) 60 dəq 20
LAB-07-016 Dinamik Testlər Follikul Stimullaşdırıcı Hormon (FSH) 90 dəq 20
LAB-07-017 Dinamik Testlər Kortizol 120 dəq 23,50
LAB-07-018 Dinamik Testlər Kortizol 150 dəq 23,50
LAB-07-019 Dinamik Testlər Kortizol 180 dəq 23,50
LAB-07-020 Dinamik Testlər Kortizol 240 dəq 23,50
LAB-07-021 Dinamik Testlər Kortizol 30 dəq 23,50
LAB-07-022 Dinamik Testlər Kortizol 40 dəq 23,50
LAB-07-023 Dinamik Testlər Kortizol 60 dəq 23,50
LAB-07-024 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 120 dəq 20
LAB-07-025 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 150 dəq 20
LAB-07-026 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 180 dəq 20
LAB-07-027 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 30 dəq 20
LAB-07-028 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 60 dəq 20
LAB-07-029 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 90 dəq 20
LAB-07-030 Dinamik Testlər Parathormon (PTH) 120 dəq 25
LAB-07-031 Dinamik Testlər Parathormon (PTH) 180 dəq 25
LAB-07-032 Dinamik Testlər Parathormon (PTH) 30 dəq 25
LAB-07-033 Dinamik Testlər Parathormon (PTH) 60 dəq 25
LAB-07-034 Dinamik Testlər Parathormon (PTH) 90 dəq 25
LAB-07-035 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 120 dəq 20
LAB-07-036 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 240 dəq 20
LAB-07-037 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 30 dəq 20
LAB-07-038 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 360 dəq 20
LAB-07-039 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 60 dəq 31
LAB-07-040 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 90 dəq 20
LAB-07-041 Dinamik Testlər Qlükoza 0 dəq 3
LAB-07-042 Dinamik Testlər Qlükoza 120 dəq 4
LAB-07-043 Dinamik Testlər Qlükoza 150 dəq 4
LAB-07-044 Dinamik Testlər Qlükoza 180 dəq 4
LAB-07-045 Dinamik Testlər Qlükoza 240 dəq 4
LAB-07-046 Dinamik Testlər Qlükoza 30 dəq 4
LAB-07-047 Dinamik Testlər Qlükoza 60 dəq 4
LAB-07-048 Dinamik Testlər Qlükoza 90 dəq 4
LAB-07-049 Dinamik Testlər Qlükoza tolerantlıq (OGTT) 19
LAB-07-050 Dinamik Testlər Qlükoza tolerantlıq (OGTT) 100 gr (3 saat) 20
LAB-07-051 Dinamik Testlər Qlükoza tolerantlıq (OGTT) 50 gr (1 saat) 11
LAB-07-052 Dinamik Testlər Qlükoza tolerantlıq (OGTT) 75 gr (2 saat) 15
LAB-07-053 Dinamik Testlər Qlükoza tolerantlıq (OGTT) 75 gr (2 saat-120) 12
LAB-07-054 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 0 dəq 20
LAB-07-055 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 120 dəq 20
LAB-07-056 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 150 dəq 20
LAB-07-057 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 180 dəq 20
LAB-07-058 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 240 dəq 20
LAB-07-059 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 30 dəq 20
LAB-07-060 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 60 dəq 20
LAB-07-061 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 90 dəq 20
LAB-07-062 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) stimulyasiya sınağı 165
LAB-07-063 Dinamik Testlər Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 120 dəq 17,7
LAB-07-064 Dinamik Testlər Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 240 dəq 17,7
LAB-07-065 Dinamik Testlər Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 30 dəq 17,7
LAB-07-066 Dinamik Testlər Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 60 dəq 17,7
LAB-07-067 Dinamik Testlər Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 90 dəq 17,7
LAB-07-068 Dinamik Testlər İnsulin 120 dəq 25
LAB-07-069 Dinamik Testlər İnsulin 150 dəq 25
LAB-07-070 Dinamik Testlər İnsulin 180 dəq 25
LAB-07-071 Dinamik Testlər İnsulin 240 dəq 25
LAB-07-072 Dinamik Testlər İnsulin 30 dəq 25
LAB-07-073 Dinamik Testlər İnsulin 60 dəq 25
LAB-07-074 Dinamik Testlər İnsulin 90 dəq 25
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-17-001 Elektroforez Hemoqlobin elektroforezi 54
LAB-17-002 Elektroforez LDH izoenzimləri 91
LAB-17-003 Elektroforez Lipid elektroforezi 61
LAB-17-004 Elektroforez Oliqoklonal zolaq tədqiqi (BOM) 218
LAB-17-005 Elektroforez Protein elektroforezi (serum) 54
LAB-17-006 Elektroforez Protein elektroforezi (sutkalıq sidik) 54
LAB-17-007 Elektroforez Sərbəst Kappa yüngül zəncir (sidik) 70
LAB-17-008 Elektroforez Sərbəst Kappa-Lambda yüngül zəncir (serum) 70
LAB-17-009 Elektroforez Sərbəst Lambda yüngul zəncir (sidik) 70
LAB-17-010 Elektroforez Total Kappa yüngül zəncir (serum) 39
LAB-17-011 Elektroforez Total Kappa yüngül zəncir (sidik) 70
LAB-17-012 Elektroforez Total Lambda yüngül zəncir (serum) 39
LAB-17-013 Elektroforez Total Lambda yüngül zəncir (sidik) 70
LAB-17-014 Elektroforez İmmunfiksasiya elektroforezi (serum) 177
LAB-17-015 Elektroforez İmmunfiksasiya elektroforezi (sidik) 130
LAB-17-016 Elektroforez İmmunoglobulin G (İgG) indeksi 64
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-13-001 İmmunologiya  ANCA İFR (cANCA pANCA) 78
LAB-13-002 İmmunologiya Anti Dəri Anticisimləri 97
LAB-13-003  İmmunologiya  Anti-Envoplakin İgG 59
LAB-13-004  İmmunologiya  Anti fosfolipid sindrom PANELİ 82,60
LAB-13-005  İmmunologiya  Anti Nuklear Anticisimlər (ANA ELİSA) 35,40
LAB-13-006  İmmunologiya  Anti Nuklear Anticisimlər (ANA) 35,40
LAB-13-007  İmmunologiya  Anti Spermal Anticisimlər (ASA) 58
LAB-13-008  İmmunologiya  Anti-AMA-M2 (ELISA) 29,50
LAB-13-009  İmmunologiya Anti-Beta-2 Qlikoprotein 1 İgA 28
LAB-13-010  İmmunologiya  Anti-Beta-2 Qlikoprotein 1 İgG 28
LAB-13-011  İmmunologiya  Anti-Beta-2 Qlikoprotein 1 İgM 28
LAB-13-012  İmmunologiya  Anti-Collagen VII İgG 118
LAB-13-013  İmmunologiya  Anti-Desmoglein 1 İgG 59
LAB-13-014  İmmunologiya  Anti-Desmoglein 3 İgG 59
LAB-13-015 İmmunologiya  Anti-ds DNT 47
LAB-13-016  İmmunologiya  Anti-Endomizium İgA 74
LAB-13-017 İmmunologiya  Anti-Endomizium IgG 74
LAB-13-018  İmmunologiya Anti-Kardiolipin İgG 28
LAB-13-019  İmmunologiya  Anti-Kardiolipin İgM 28
LAB-13-020  İmmunologiya  Anti-Musk Anticismləri 520
LAB-13-021  İmmunologiya Anti-Qliadin İgA 52
LAB-13-022 İmmunologiya  Anti-Qliadin İgG 52
LAB-13-023  İmmunologiya  Anti-Toxuma Transqlutaminaza İgG 51
LAB-13-024  İmmunologiya Anti-Toxuma transqlutaminazası İgA 51
LAB-13-025  İmmunologiya  Antifosfolipaz A2 Reseptor (PLA2R) 200
LAB-13-026  İmmunologiya  ASCA İgG 63
LAB-13-027  İmmunologiya  ASCA İgA 63
LAB-13-028  İmmunologiya ASMA (Anti Düz Əzələ Anticisimləri) 47
LAB-13-029  İmmunologiya  Autoimmun hepatit PROFİLİ (İFR) 47
LAB-13-030  İmmunologiya Autoimmun qaraciyər PANELİ (BLOT) 118
LAB-13-031  İmmunologiya  Anti-GBM 41
LAB-13-032  İmmunologiya  BP180-NC16A-4X İgG 56
LAB-13-033 İmmunologiya  BP230-CF İgG 55
LAB-13-036  İmmunologiya  Dərinin autoimmun xəstəlikləri PANELİ (ELİSA) 320
LAB-13-037  İmmunologiya  ENA PANELİ (geniş) 142
LAB-13-038 İmmunologiya  Kron-Kolit PANELİ 270
LAB-13-039  İmmunologiya  Limbik ensefalit PANELİ (İFR) 295
LAB-13-040  İmmunologiya  Miozit PANELİ (BLOT) 210
LAB-13-041 İmmunologiya Neuromyelitis Optica İgG (NMO/AQP4) 440
LAB-13-042 İmmunologiya Paraneoplastik nevroloji sindrom (PNS / BLOT) 295
LAB-13-043 İmmunologiya Parietal Hüceyrə Antiteli İgG 23,50
LAB-13-044 İmmunologiya Qanqliozit PANELİ (BLOT) 177
LAB-13-045 İmmunologiya Seliakiya PANELİ (Çölyak) 148
LAB-13-046 İmmunologiya Vaskulit PANELİ (İFR) 71
LAB-13-049 İmmunologiya İnterleykin-6 (İL-6) 25
LAB-13-050 İmmunologiya İntrinsic faktor (İF/GİF) 47
LAB-13-051 İmmunologiya Total komplement (CH50) 200
LAB-13-052 İmmunologiya Anti-MOG İgG 335
LAB-13-053 İmmunologiya Adacıq (İslet) anticisimləri (İCA) 82,6
LAB-13-054 İmmunologiya Anti-GAD Anticisimləri 53
LAB-13-055 İmmunologiya ENA PANELİ 100
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-09-002  Serologiya Anti Herpes Simplex virus 1 İgG (HSV 1 İgG) 29,50
LAB-09-003 Serologiya Anti Herpes Simplex virus 1 İgM (HSV 1 İgM) 29,50
LAB-09-004 Serologiya Anti Herpes Simplex Virus 2 İgG (HSV 2 İgG) 29,50
LAB-09-005 Serologiya Anti Herpes Simplex Virus 2 İgM (HSV 2 İgM) 29,50
LAB-09-006  Serologiya  Anti-Asetilxolin Reseptor Anticisimləri 82,60
LAB-09-007 Serologiya COVİD-19 IgM 25
LAB-09-008  Serologiya  COVİD-19 IgG 25
LAB-09-009  Serologiya Anti-HAV total (Hepatit A) 26
LAB-09-010 Serologiya Anti-HAV İgM 26
LAB-09-011 Serologiya Anti-HBc total 27
LAB-09-012  Serologiya Anti-HBc İgG 41
LAB-09-013 Serologiya Anti-HBc İgM 27
LAB-09-014  Serologiya Anti-HBe 27
LAB-09-015 Serologiya Anti-HBs 23,50
LAB-09-016 Serologiya Anti-HCV 33
LAB-09-017 Serologiya Anti-HCV (kart-test) 11
LAB-09-018 Serologiya Anti-HDV 30
LAB-09-019 Serologiya Anti-Toxocara canis İgG 16,50
LAB-09-020 Serologiya Ascaris lumbricoides İgG 23,50
LAB-09-021 Serologiya Bartonella henselae İgG 94,50
LAB-09-022 Serologiya Bartonella henselae İgM 94,50
LAB-09-023 Serologiya Bordetella pertussis İgA (BLOT) 142
LAB-09-024 Serologiya Bordetella pertussis İgG (BLOT) 142
LAB-09-025 Serologiya Bordetella pertussis İgG (ELİSA) 35
LAB-09-026 Serologiya Borrelia Burgdoferi İgG (BLOT) 118
LAB-09-027 Serologiya Borrelia Burgdoferi İgM (BLOT) 118
LAB-09-028 Serologiya Brucella Kumbs 35,40
LAB-09-029 Serologiya Brucella Rose Bengal 14
LAB-09-030 Serologiya Brucella Wright 26
LAB-09-031 Serologiya Brucella İgG 17,70
LAB-09-032 Serologiya Brucella İgM 17,70
LAB-09-033 Serologiya Chlamydia pneumonia İgG 35,40
LAB-09-034 Serologiya Chlamydia pneumonia İgM 35,40
LAB-09-035 Serologiya Chlamydia trachomatis İgG 35,40
LAB-09-036 Serologiya Chlamydia trachomatis İgM 35,40
LAB-09-037 Serologiya Coxsackie virus A İgG 97
LAB-09-038 Serologiya Coxsackie virus A İgM 97
LAB-09-039 Serologiya Coxsackie virus B İgG 97
LAB-09-040 Serologiya Coxsackie virus B İgM 97
LAB-09-041 Serologiya Echinococcus spp İgG 35,40
LAB-09-042 Serologiya Echovirus İgG 99
LAB-09-043 Serologiya Echovirus İgM 99
LAB-09-044 Serologiya Epstein-Barr virusu kapsid antigeni İgG (EBV VCA İgG) 35
LAB-09-045 Serologiya Epstein-Barr virusu kapsid antigeni İgM (EBV VCA İgM) 35
LAB-09-046 Serologiya Epstein-Barr virusu İgG (BLOT) 130
LAB-09-047 Serologiya Epstein-Barr virusu İgM (BLOT) 130
LAB-09-048 Serologiya FTA-ABS İgG (Sifilis) 70
LAB-09-050 Serologiya HBeAg 27
LAB-09-051 Serologiya HBsAg 23,50
LAB-09-052 Serologiya HBsAg (kəmiyyət / Quantitative) 118
LAB-09-053 Serologiya HBsAg (kart-test) 9
LAB-09-054 Serologiya HDV Ag 27
LAB-09-055 Serologiya Helicobacter pylori İgA 23,50
LAB-09-056 Serologiya Helicobacter pylori İgG 13
LAB-09-057 Serologiya Helicobacter pylori İgM 13
LAB-09-058 Serologiya HİV/AİDS (QİÇS) (kart-test) 12
LAB-09-059 Serologiya HİV/AİDS (QİÇS) Ag/Ab 23,50
LAB-09-060 Serologiya Lamblia intestinalis İgA 19
LAB-09-061 Serologiya Lamblia intestinalis İgG 19
LAB-09-062 Serologiya Lamblia intestinalis İgM 19
LAB-09-063 Serologiya Legionella pneumophila 1 Antigen 136
LAB-09-064 Serologiya Listeria monocytogenes İgG 26
LAB-09-065 Serologiya Mycoplasma pneumoniae İgG 65
LAB-09-066 Serologiya Mycoplasma pneumoniae İgM 65
LAB-09-067 Serologiya Parotit İgG 53
LAB-09-068 Serologiya Parotit İgG (BOM) 110
LAB-09-069 Serologiya Parotit İgM 53
LAB-09-070 Serologiya Parvovirus B19 İgG 71
LAB-09-071 Serologiya Parvovirus B19 İgM 71
LAB-09-072 Serologiya Qızılca İgG 29,50
LAB-09-073 Serologiya Qızılca İgG (BOM) 64
LAB-09-074 Serologiya Qızılca İgM 29,50
LAB-09-075 Serologiya Qızılca İgM (BOM) 64
LAB-09-076 Serologiya Respirator sinsitial virus İgG (RSV İgG) 61
LAB-09-077 Serologiya Respirator sinsitial virus İgM (RSV İgM) 61
LAB-09-078 Serologiya Rubella avidlik 97
LAB-09-079 Serologiya Rubella İgG 23,50
LAB-09-080 Serologiya Rubella İgM 23,50
LAB-09-081 Serologiya Sifilis (kart test) 9
LAB-09-082 Serologiya Sifilis Total (İgG+İgM) 26
LAB-09-083 Serologiya Sitomeqalovirus İgG (CMV İgG) 21
LAB-09-084 Serologiya Sitomeqalovirus İgG avidlik (CMV İgG avidlik) 87
LAB-09-085 Serologiya Sitomeqalovirus İgM (CMV İgM) 21
LAB-09-086 Serologiya Toksoplazma İgG 19
LAB-09-087 Serologiya Toksoplazma İgG avidlik 87
LAB-09-088 Serologiya Toksoplazma İgM 19
LAB-09-089 Serologiya TPHA (Treponema pallidum hemaqqlutinasiya testi) 29,50
LAB-09-090 Serologiya Varicella zoster virus İgG (VZV İgG) 47
LAB-09-091 Serologiya Varicella zoster virus İgM (VZV İgM) 47
LAB-09-092 Serologiya VDRL-RPR 23,50
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-12-001 Mikrobiologiya Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi+AHT 41
LAB-12-002  Mikrobiologiya A qrup streptokokk (kart-test) 21
LAB-12-003 Mikrobiologiya Ana südünün əkilməsi+AHT 41
LAB-12-004  Mikrobiologiya Anaeroblar üçün əkilmə+AHT 41
LAB-12-005  Mikrobiologiya Assit mayesinin əkilməsi+AHT 47
LAB-12-006  Mikrobiologiya Assit mayesinin tam müayinəsi  53
LAB-12-007  Mikrobiologiya B qrup streptokok skrininqi 23,50
LAB-12-008  Mikrobiologiya  Bəlğəmin əkilməsi+AHT  41
LAB-12-009  Mikrobiologiya  Bəlğəmin ümumi müayinəsi  23,50
LAB-12-011 Mikrobiologiya BAL (Bronxalveolyar lavaj) əkilməsi+AHT  41
LAB-12-012 Mikrobiologiya BAL (Bronxalveolyar lavaj) tam müayinəsi  53
LAB-12-013 Mikrobiologiya Biopsiya materialının əkilməsi+AHT 53
LAB-12-014 Mikrobiologiya BOM (Beyin-Onurğabeyin mayesinin) tam müayinəsi 53
LAB-12-015 Mikrobiologiya BOM (Beyin-onurğabeyni mayesi) əkilməsi+AHT 41
LAB-12-016 Mikrobiologiya Burundan yaxmanın əkilməsi+AHT 41
LAB-12-017 Mikrobiologiya Calprotectin (Elisa) 60
LAB-12-018 Mikrobiologiya Calprotektin (kart-test) 17,70
LAB-12-019 Mikrobiologiya Clostridium difficile Toksin A və B 65
LAB-12-020  Mikrobiologiya Dəri Leyşmaniozu (əkilmə+mikroskopiya) 59
LAB-12-021  Mikrobiologiya Demodeksin təyini 17,70
LAB-12-022  Mikrobiologiya Entamoeba Histolytica Antigen Testi (kart test) 45
LAB-12-023  Mikrobiologiya Enterobioz (sellofan-bant)  9
LAB-12-024  Mikrobiologiya Enterohemorrhagic E.coli (EHEC) əkilməsi + AHT 25
LAB-12-026 Mikrobiologiya Genital materialin mikroskopik müayinəsi  23,50
LAB-12-028  Mikrobiologiya Giemsa üsulu ilə boyama 9
LAB-12-029  Mikrobiologiya Göbələklər üçün əkilmə+Antifunqallara həssaslığın təyini  41
LAB-12-030 Mikrobiologiya Helicobacter pylori (kart-test) 14
LAB-12-031  Mikrobiologiya Helicobacter Pylori (Nəfəs Testi) 65
LAB-12-032  Mikrobiologiya Heterofil anticism (İnfeksion mononukleoz) kart-test 14
LAB-12-033  Mikrobiologiya Konyuktivadan yaxmanın əkilməsi+AHT 29,50
LAB-12-034 Mikrobiologiya Lactoferrin (kart-test) 17,70
LAB-12-035  Mikrobiologiya Lamblia antigen testi (kart-test/nəcis) 30
LAB-12-036 Mikrobiologiya  Lamblia, Entamoeba, Crypto 3-lü panel (kart-test) 59
LAB-12-037 Mikrobiologiya Leyşmaniozun təyini 20
LAB-12-038  Mikrobiologiya Malyariyanın nazik yaxma üsulu ilə təyini  9
LAB-12-039  Mikrobiologiya Malyariyanın qalın damla üsulu ilə təyini  9
LAB-12-040  Mikrobiologiya Materialın əkilməsi 10
LAB-12-041  Mikrobiologiya Mycooplasma və Ureaplasma üçün əkilmə+AHT 29,50
LAB-12-042  Mikrobiologiya Nəcisdə gizli qan 12
LAB-12-043  Mikrobiologiya  Nəcisdə Ph təyini 15
LAB-12-044  Mikrobiologiya  Nəcisdə reduktan maddə  32
LAB-12-045  Mikrobiologiya  Nəcisin əkilməsi+AHT 45
LAB-12-046  Mikrobiologiya Nəcisin ümumi analizi 11
LAB-12-047  Mikrobiologiya  Nativ preparatın mikoloji müayinəsi 9
LAB-12-048  Mikrobiologiya Nativ preparatın mikroskopiyası  9
LAB-12-049  Mikrobiologiya  Neçiporenko üsulu ilə sidik təhlili 16,50
LAB-12-050 Mikrobiologiya Perikard mayesinin əkilməsi+AHT 41
LAB-12-051 Mikrobiologiya  Periton mayesinin əkilməsi+AHT 41
LAB-12-052 Mikrobiologiya Plevral mayenin əkilməsi+AHT 41
LAB-12-053 Mikrobiologiya  Plevral mayenin ümumi müayinəsi 53
LAB-12-054  Mikrobiologiya Prostat şirəsinin əkilməsi+AHT 41
LAB-12-055  Mikrobiologiya Prostat şirəsinin mikroskopik müayinəsi  17,70
LAB-12-056  Mikrobiologiya Protozoan parazitlərin təyini PANEL (nəcisdə) 75
LAB-12-057  Mikrobiologiya Qalaktomannan antigeni  137
LAB-12-058 Mikrobiologiya Qanın əkilməsi + AHT (aerob) 35,40
LAB-12-059  Mikrobiologiya Qanın əkilməsi + AHT (anaerob) 35,40
LAB-12-060  Mikrobiologiya Qanın əkilməsi + AHT (pediatrik) 47
LAB-12-061 Mikrobiologiya  Quantiferon (Gold) 180
LAB-12-062  Mikrobiologiya  Qulaqdan yaxmanın əkilməsi+AHT 41
LAB-12-063  Mikrobiologiya  Rota-Adenovirus (kart-test) 14
LAB-12-064  Mikrobiologiya  Salmonella Grubber Widal Test 28
LAB-12-065  Mikrobiologiya  Salmonella Qrup təyini 26
LAB-12-066 Mikrobiologiya  Servikal materialın əkilməsi+AHT 29,50
LAB-12-067  Mikrobiologiya Sidiyin əkilməsi+AHT  41
LAB-12-068  Mikrobiologiya Sidiyin ümumi analizi 9
LAB-12-069 Mikrobiologiya Sil-Nilson (ARB) 23,50
LAB-12-070 Mikrobiologiya Sinoval mayenin ümumi müayinəsi  53
LAB-12-071 Mikrobiologiya Sinovial mayenin əkilməsi+AHT 41
LAB-12-072  Mikrobiologiya  Spermanın əkilməsi+AHT 41
LAB-12-073  Mikrobiologiya Spermoqrammma (tam müayinə) 41
LAB-12-074  Mikrobiologiya  Spermoqrammma (mikroskopiya) 26
LAB-12-075  Mikrobiologiya  Traxeal aspiratın əkilməsi+AHT 41
LAB-12-076 Mikrobiologiya  Uretral ifrazatın əkilməsi+AHT 41
LAB-12-077  Mikrobiologiya  Uretral ifrazatin mikroskopik müayinəsi  23,50
LAB-12-078  Mikrobiologiya  Vaginal yaxmanın əkilməsi+AHT 41
LAB-12-079  Mikrobiologiya  Yara möhtəviyyatının əkilməsi+AHT  41
LAB-12-080  Mikrobiologiya  Ödün əkilməsi+AHT 41
LAB-12-081 Mikrobiologiya  İnfluenza A + B (kart-test) 43
LAB-12-082  Mikrobiologiya  Şuvarski sınağı (Postkoital test)  23,50
LAB-12-083 Mikrobiologiya Ana südünün əkilməsi + AHT (sol) 41
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-18-001  Molekulyar Mikrobiologiya Bakterial vaginoz PANELİ ( PZR ) 106
LAB-18-002  Molekulyar Mikrobiologiya  Brucella species PZR 282
LAB-18-059 Molekulyar Mikrobiologiya  Candida PZR Panel 80
LAB-18-003 Molekulyar Mikrobiologiya  Candida albicans PZR 29,50
LAB-18-004  Molekulyar Mikrobiologiya  Chlamydia trachomatis PZR  29,50
LAB-18-005  Molekulyar Mikrobiologiya  COVİD-2019 75
LAB-18-006  Molekulyar Mikrobiologiya  Diareya PANELİ (PZR) 210
LAB-18-007  Molekulyar Mikrobiologiya  Epstein-Barr virusu (EBV) PZR 320
LAB-18-008  Molekulyar Mikrobiologiya  Gardnerella vaginalis PZR 29,50
LAB-18-009 Molekulyar Mikrobiologiya GENİTAL ULSER (PZR) 265
LAB-18-010  Molekulyar Mikrobiologiya  HBV-DNT PZR (Hepatit B virus yükü) 97
LAB-18-011  Molekulyar Mikrobiologiya  HCV genotip 142
LAB-18-012  Molekulyar Mikrobiologiya  HCV-RNT PZR (Hepatit C virus yükü) 120
LAB-18-013  Molekulyar Mikrobiologiya  HDV-RNT PZR (Hepatit D virus yükü) 120
LAB-18-014  Molekulyar Mikrobiologiya Helicobacter pylori PZR (panel) 75
LAB-18-015  Molekulyar Mikrobiologiya  Helminth PANELİ (qurd/ PZR) 99
LAB-18-016  Molekulyar Mikrobiologiya  HPV (Human papillomavirus) genotip təyini 130
LAB-18-017 Molekulyar Mikrobiologiya HPV 11 (Human papillomavirus 11) 35,40
LAB-18-018  Molekulyar Mikrobiologiya  HPV 16 (Human papillomavirus 16) 35,40
LAB-18-019  Molekulyar Mikrobiologiya  HPV 18 (Human papillomavirus 18) 35,40
LAB-18-020 Molekulyar Mikrobiologiya HPV 6 (Human papillomavirus 6) 35,40
LAB-18-021  Molekulyar Mikrobiologiya HSV 1 (Herpes simplex virus 1) PZR 38
LAB-18-022  Molekulyar Mikrobiologiya  HSV 2 (Herpes simplex virus 2) PZR 38
LAB-18-023  Molekulyar Mikrobiologiya  HİV/AİDS (QİÇS) PZR 400
LAB-18-024  Molekulyar Mikrobiologiya  Listeria monocytogenes PZR 65
LAB-18-025 Molekulyar Mikrobiologiya Mycobacterium tuberculosis PZR 125
LAB-18-026  Molekulyar Mikrobiologiya  Mycoplasma genitalium PZR  29,50
LAB-18-027  Molekulyar Mikrobiologiya  Mycoplasma hominis PZR  29,50
LAB-18-028  Molekulyar Mikrobiologiya  Neisseria gonorrhoeae PZR  29,50
LAB-18-029 Molekulyar Mikrobiologiya Parazit PANELİ (ibtidayilər/ PZR) 100
LAB-18-030  Molekulyar Mikrobiologiya  Parvovirus PZR 210
LAB-18-031  Molekulyar Mikrobiologiya  Pneumocystis jirovecii PZR 220
LAB-18-032  Molekulyar Mikrobiologiya Polyomavirus JCV və BKV PZR 350
LAB-18-033  Molekulyar Mikrobiologiya Qastrointestinal bakteri-1 PANELi (PZR) 130
LAB-18-034  Molekulyar Mikrobiologiya  Qastrointestinal bakteri-2 PANELİ (E.coli/ PZR) 130
LAB-18-035  Molekulyar Mikrobiologiya  Rubella PZR 100
LAB-18-036  Molekulyar Mikrobiologiya  Sifilis (Treponema pallidum) PZR 59
LAB-18-037  Molekulyar Mikrobiologiya  Sitomegalovirus (CMV) PZR 29,50
LAB-18-038 Molekulyar Mikrobiologiya  Sürətli respirator PANEL (PZR) 177
LAB-18-039  Molekulyar Mikrobiologiya  Toxoplazma Gondii PZR 50
LAB-18-040  Molekulyar Mikrobiologiya  Toxoplazma Gondii PZR (aminion maye) 180
LAB-18-041  Molekulyar Mikrobiologiya  Trichomonas vaginalis PZR  29,50
LAB-18-042  Molekulyar Mikrobiologiya  Ureaplasma Parvum PZR 29,50
LAB-18-043  Molekulyar Mikrobiologiya  Ureaplasma SPP PZR  (panel) 23,50
LAB-18-044  Molekulyar Mikrobiologiya Ureaplasma urealyticum PZR  29,50
LAB-18-045 Molekulyar Mikrobiologiya Urogenital infeksiyalar 4 PARAMETR (PZR) 59
LAB-18-046 Molekulyar Mikrobiologiya Urogenital infeksiyalar 6 PARAMETR (PZR) 112
LAB-18-047 Molekulyar Mikrobiologiya  Urogenital infeksiyalar 7 PARAMETR (PZR) 124
LAB-18-048 Molekulyar Mikrobiologiya  Urogenital infeksiyalar 8 PARAMETR (PZR) 135
LAB-18-049 Molekulyar Mikrobiologiya Viral ensefalit PANELİ (PZR) 100
LAB-18-050 Molekulyar Mikrobiologiya İmatinib rezistentliyi 520
LAB-18-051 Molekulyar Mikrobiologiya Bakterial meningit PANELİ (PZR) 100
LAB-18-052 Molekulyar Mikrobiologiya Bordetella pertussis (göy öskürək) PZR 400
LAB-18-053 Molekulyar Mikrobiologiya Borrelia Burgdorferi PZR (BOM) 170
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
ASLI-001 Müayinə Genetik konsultasiya 40
LAB-19-001 Molekulyar Genetika 5-Alfa Reduktaza çatışmazlığı (SRD5A2) 680 
LAB-19-002  Molekulyar Genetika Əqli Zəyiflik (Mental Reterdasyon) 1400
LAB-19-003 Molekulyar Genetika Alfa-1-antitripsin genotip təyini 450
LAB-19-004 Molekulyar Genetika Alfa-Talassemiya mutasiya analizi  650
LAB-19-005 Molekulyar Genetika ANGELMAN sindromu 400 
LAB-19-006 Molekulyar Genetika APO E Genotipi  190
LAB-19-007  Molekulyar Genetika Aralıq Dənizi Qızdırması Mutasiya Analizi (FMF) 295
LAB-19-008 Molekulyar Genetika ASL geni dizi analizi 1050
LAB-19-009 Molekulyar Genetika Ateroskleroz PANELİ 500
LAB-19-010 Molekulyar Genetika Axondroplaziya mutasiya analizi 400 
LAB-19-011  Molekulyar Genetika  Bazal Qanqlion Kalsifikasiyası 2450
LAB-19-012 Molekulyar Genetika BCR-ABL P190  320 
LAB-19-013 Molekulyar Genetika BCR-ABL P210  320 
LAB-19-014  Molekulyar Genetika  Beckwith Wiedemann Sindromu  680
LAB-19-015  Molekulyar Genetika Beta-Qlobin sekans analizi  320
LAB-19-016 Molekulyar Genetika BRAF geni mutasiya analizi  400
LAB-19-017 Molekulyar Genetika BRCA 1-2  1100
LAB-19-018 Molekulyar Genetika CADASIL sindromu  800
LAB-19-019  Molekulyar Genetika  CDG (Congenital Disorders of Glycosylation) 450
LAB-19-020  Molekulyar Genetika Charcot Marie Tooth 1a (PMP22)  350
LAB-19-021 Molekulyar Genetika CIAS3 mutasiya analizi 550
LAB-19-022  Molekulyar Genetika CLN3 mutasiya analizi 650
LAB-19-023 Molekulyar Genetika Connexin 26 geni  500 
LAB-19-024 Molekulyar Genetika Cri du Chat sindromu 400
LAB-19-025 Molekulyar Genetika CYP2C19*2/*3  analizi  295
LAB-19-026 Molekulyar Genetika DEB testi (Fankoni anemiyası) 320 
LAB-19-027  Molekulyar Genetika DiGeorge sindromu 320
LAB-19-028 Molekulyar Genetika DMD (Duchenne Muskulyar Distrofiyası) daşıyılıcıq testi 820
LAB-19-029  Molekulyar Genetika DMD-BMD delesiya analizi (Duchenne-Becker Muskulyar Distrofiyası) 400
LAB-19-030  Molekulyar Genetika DNT izolyasiya 12
LAB-19-031 Molekulyar Genetika DNT-İdentifikasiya (Atalıq testi) 3000 
LAB-19-032 Molekulyar Genetika E-CADHERINE mutasiyaları 1900 
LAB-19-033 Molekulyar Genetika EGFR geni mutasiya analizi  450 
LAB-19-034 Molekulyar Genetika Ekzom sekans analizi  3000
LAB-19-035 Molekulyar Genetika Epiprocolon 1150
LAB-19-036 Molekulyar Genetika Factor V Leiden mutasiya analizi  106 
LAB-19-037 Molekulyar Genetika Faktor VII gen analizi 1280
LAB-19-038 Molekulyar Genetika FGFR2 1950
LAB-19-039  Molekulyar Genetika Fibroblast growth factor reseptor 3 sekans analizi  590
LAB-19-040  Molekulyar Genetika FLT3 mutasıyası (Leykemiya) 430
LAB-19-041 Molekulyar Genetika Fragil X mutasiya analizi  440
LAB-19-042  Molekulyar Genetika Friedreich ataxia mutasiya analizi  280
LAB-19-043  Molekulyar Genetika  G6PD gen analizi (Qlükoza-6-Fosfat Dehidrogenaza) 1350
LAB-19-044  Molekulyar Genetika  GBA gen analizi  (GAUCHER/QOŞE) 1250
LAB-19-045  Molekulyar Genetika GCHD gen analizi 750
LAB-19-046  Molekulyar Genetika Genetik skrininq PANELİ 2300
LAB-19-047  Molekulyar Genetika Gilbert (İrinotecan toxicity - UGT1A) 320
LAB-19-048  Molekulyar Genetika  Glikogen depo xəstəliyi 1550
LAB-19-049  Molekulyar Genetika Hemoxromatoz   295
LAB-19-050  Molekulyar Genetika Hipoxondroplaziya mutasiya analizi   400
LAB-19-051  Molekulyar Genetika HLA-B27-CYP2D6 mutasiya analizi 320
LAB-19-052 Molekulyar Genetika HLA-B51(Behçet xəstəliyi) 430
LAB-19-053  Molekulyar Genetika HLA-B57*01 (Behçet xəstəliyi) 295
LAB-19-054 Molekulyar Genetika Huntington mutasiya analizi  640
LAB-19-055 Molekulyar Genetika JAK2 gen mutasiyası  400
LAB-19-056  Molekulyar Genetika Kardiovaskulyar risk PANELİ (geniş) 500
LAB-19-057  Molekulyar Genetika Kardiovaskulyar risk PANELİ (kiçik) 320
LAB-19-058 Molekulyar Genetika Kariotip-CGH ARRAY  1670
LAB-19-059  Molekulyar Genetika Kimerizm  300
LAB-19-060  Molekulyar Genetika Kok Hüceyrə Sayımı 130
LAB-19-061 Molekulyar Genetika Kongenital adrenal hiperplazı (CYP21A2)  550
LAB-19-062 Molekulyar Genetika KRAS mutasiyaları analizi  400
LAB-19-063  Molekulyar Genetika Kök hüceyrə saxlanması 100
LAB-19-064 Molekulyar Genetika LCT gen anlizi 1000
LAB-19-065  Molekulyar Genetika Leptin gen analizi 427
LAB-19-066 Molekulyar Genetika Marfan sindromu 3240
LAB-19-067 Molekulyar Genetika Maternal kontaminasiya 150
LAB-19-068  Molekulyar Genetika MDR1 mutasiyası  430
LAB-19-069 Molekulyar Genetika Miotonik distrofiya 400
LAB-19-070 Molekulyar Genetika Mitoxondrial sekans analizi 1550
LAB-19-071 Molekulyar Genetika MKT1 gen analizi 980
LAB-19-072 Molekulyar Genetika MTHFR 1298 mutasiya analizi  106
LAB-19-073 Molekulyar Genetika MTHFR 677 Mutasiya Analizi  106
LAB-19-074 Molekulyar Genetika MTR gen anlizi 850
LAB-19-075 Molekulyar Genetika MTRR gen anlizi 1550
LAB-19-076 Molekulyar Genetika  Mukopolisaxaridoz skrininq testi 2400
LAB-19-077 Molekulyar Genetika Mukovissidoz MLPA analizi (kistik fibroz) 270
LAB-19-078 Molekulyar Genetika Mukovissidoz mutasiya analizi (kistik fibroz)  400
LAB-19-079 Molekulyar Genetika Mukovissidoz sekans analizi (kistik fibroz)  2855
LAB-19-080 Molekulyar Genetika NF1 gen analizi 2590
LAB-19-081  Molekulyar Genetika Nijemegen sendromu mutasiya analizi (del657) 350
LAB-19-082 Molekulyar Genetika Nonan Sindromu (NS2) 1150
LAB-19-083 Molekulyar Genetika NRAS mutasiyaları analizi 320
LAB-19-084 Molekulyar Genetika NİPT (Qeyri-İnvaziv Prenatal Test) 1250
LAB-19-085 Molekulyar Genetika OAT gen analizi 1100
LAB-19-086  Molekulyar Genetika Onkogen skrininq PANELİ 2100
LAB-19-087  Molekulyar Genetika Osteogenesis İmperfekta (COL1A1) 3700
LAB-19-088  Molekulyar Genetika Osteoporoz PANELİ 320
LAB-19-089  Molekulyar Genetika PAH geni sekans analizi (Fenilketonuriya ) 1470
LAB-19-090 Molekulyar Genetika PAİ 4G/5G  106
LAB-19-091 Molekulyar Genetika PDL-1 (B7-H1/proqramlaşdırılmış hüceyrə ölüm ligand 1) 600
LAB-19-092  Molekulyar Genetika Podicin (NPHS2 mutasiyaları) sekans analizi  1300
LAB-19-093 Molekulyar Genetika Potter sindromu 2200
LAB-19-094 Molekulyar Genetika Prader-Willi sindromu  400
LAB-19-095 Molekulyar Genetika Proteus sindromu 1100
LAB-19-096 Molekulyar Genetika Protrombin mutasiya analizi (Factor II)  106
LAB-19-097 Molekulyar Genetika RB1 Geni analizi (FISH del 13q14) 350
LAB-19-098 Molekulyar Genetika RETT sindromu (MECP2 Delesiya Analizi) 680
LAB-19-099  Molekulyar Genetika Segawa sindromu 500
LAB-19-100  Molekulyar Genetika Seliakiya PANELİ (Çölyak/genetik) 280
LAB-19-101  Molekulyar Genetika Sistinozis gen analizi 1500
LAB-19-102 Molekulyar Genetika SMA delesiya analizi  610 
LAB-19-103 Molekulyar Genetika Smith-Lemli-Opitz sindromu 770
LAB-19-104  Molekulyar Genetika Sperm DNA Xəsarəti (FİSH)  430
LAB-19-105  Molekulyar Genetika Spinocerebellar ataxia sindromu  850
LAB-19-106 Molekulyar Genetika SRY analizi  280 
LAB-19-107 Molekulyar Genetika Strompel sindromu 745
LAB-19-108 Molekulyar Genetika Sürətli Anaplodiya Skininqi - QF-PRC 280
LAB-19-109 Molekulyar Genetika Toxicity of 5-Fluorouracil  295
LAB-19-110 Molekulyar Genetika Trombofiliya paneli (6-lı) 210
LAB-19-111  Molekulyar Genetika Tromboz PANELİ  320
LAB-19-113 Molekulyar Genetika TTR gen analizi (İxtioz) 370
LAB-19-114 Molekulyar Genetika Varfarin rezistentliyi  520 
LAB-19-115 Molekulyar Genetika VHL gen analizi (Von Hippel-Lindau) 450
LAB-19-116 Molekulyar Genetika Wilson Mutasyon analizi 680
LAB-19-117 Molekulyar Genetika Wilson xəstəliyinin gen analizi (ATP7B) 1880
LAB-19-118 Molekulyar Genetika Y Mikrodelesiyası  150
LAB-19-119  Molekulyar Genetika Miyelodisplastik sindorm (MDS) PANELİ 710
LAB-19-120 Molekulyar Genetika MEFV Sekans analizi (FMF) 750
LAB-19-121 Molekulyar Genetika Bilinən mutasiya analizi 1750
LAB-19-122 Molekulyar Genetika Aralıq Dənizi Qızdırması Mutasiya Analizi (FMF) 100
LAB-19-123 Molekulyar Genetika GALT gen analizi (Galaktozemiya Tip 1- GALT çatışmazlığı) 1200
LAB-19-124 Molekulyar Genetika ALK mutasiyaları 550
LAB-19-125 Molekulyar Genetika Alfa-qalaktozidaz ferment səviyyəsi (qan) 500
LAB-19-126 Molekulyar Genetika CD34 (Kök hüceyrə) 120
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-20-001 Sitogenetika Abort materialında infeksiyaların təyini 200
LAB-20-002 Sitogenetika HER2 FİSH 384
LAB-20-003 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip) + QF 500
LAB-20-004 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, abort materialı) 250
LAB-20-005 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, amnion mayesi) 380
LAB-20-006 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, CVS) 430
LAB-20-007 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, fetal qan) 225
LAB-20-008 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, periferik qan) 180
LAB-20-009 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, sümük iliyi aspiratı) 200
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-08-001 Vitaminlər Vitamin A (Retinol)  78
LAB-08-002 Vitaminlər Vitamin B1 (Tiamin)  137
LAB-08-003 Vitaminlər Vitamin B12 (Sianokobalamin)  23,50
LAB-08-004 Vitaminlər Vitamin B2 (Riboflavin)  137
LAB-08-005 Vitaminlər Vitamin B6 PROFİLİ (Piridoksin)  137
LAB-08-006 Vitaminlər Vitamin B9 (Fol turşusu) 33
LAB-08-007 Vitaminlər Vitamin B9 (Fol turşusu, eritrosit içi ) 15
LAB-08-008 Vitaminlər Vitamin D total 43
LAB-08-009 Vitaminlər Vitamin E (Tokoferol)  66 
LAB-08-010 Vitaminlər Vitamin H (Biotin)  164
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-15-001 Dərman Monitorinqi Clopidogrel (Plavix) 500
LAB-15-002 Dərman Monitorinqi Diazepam (Valium) 91
LAB-15-003 Dərman Monitorinqi Difenilhidantoin (Fenitoin) 36
LAB-15-004 Dərman Monitorinqi Diqoksin 36
LAB-15-005 Dərman Monitorinqi Fenobarbital (Luminal) 36
LAB-15-006 Dərman Monitorinqi Karbamazepin (Tegretol) 34
LAB-15-007 Dərman Monitorinqi Klonazepam (Rivotril) 91
LAB-15-008 Dərman Monitorinqi Lamotrigin 73
LAB-15-009 Dərman Monitorinqi Levetirasetam 122
LAB-15-010 Dərman Monitorinqi Metotreksat 218
LAB-15-011 Dərman Monitorinqi Narkotest (kart-test) 29,50
LAB-15-012 Dərman Monitorinqi Parasetamol (Asetaminofen) 55
LAB-15-013 Dərman Monitorinqi Salisilatlar 65
LAB-15-014 Dərman Monitorinqi Valproat turşusu (Depakin) 47
LAB-15-015 Dərman Monitorinqi Okskarbamazepin metaboliti (MHC) 95
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-16-001 Tandem MS 17-OH Progesteron (LC MS/MS) 71
LAB-16-002 Tandem MS 25-OH VİTAMİN D2, D3 PANELİ (LC MS/MS) 59
LAB-16-003 Tandem MS Adrenal steriod PANELİ (Tandem Ms) 106
LAB-16-004 Tandem MS Aminturşu Asilkarnitin profili (TANDEM MS) 124
LAB-16-005 Tandem MS Aminturşu miqdarı 94,50
LAB-16-006 Tandem MS Biotinidaza aktivliyi (kəmiyyət) 107
LAB-16-007 Tandem MS Biotinidaza aktivliyi (keyfiyyət) 107
LAB-16-008 Tandem MS DHEA-S (LC MS/MS) 23,50
LAB-16-009 Tandem MS Everolimus (LC MS/MS) 65
LAB-16-010 Tandem MS Fenilalanin (kəmiyyət) 54
LAB-16-011 Tandem MS GALT aktivliyi 106
LAB-16-012 Tandem MS GALT aktivliyinin sikrininqi 350
LAB-16-013 Tandem MS Hirsutizm PANELİ (Tandem Ms) 157
LAB-16-014 Tandem MS Karnitin (total-sərbəst) 127
LAB-16-015 Tandem MS Kortizol (LC MS/MS) 23,50
LAB-16-016 Tandem MS Progesteron (LC MS/MS) 23,50
LAB-16-017 Tandem MS Siklosporin C-0 (Lc Ms/Ms)  66
LAB-16-018 Tandem MS Siklosporin C-2 (LC MS/MS) 66
LAB-16-019 Tandem MS Siklosporin C-0, C-2 (LC/MSMS) 76,70
LAB-16-020 Tandem MS Sirolimus (Lc Ms/Ms)  65
LAB-16-021 Tandem MS Tacrolimus (Lc Ms/Ms)  65
LAB-16-023 Tandem MS Yenidoğulmuşların irsi metabolik skrininqi (DABAN TESTİ) 68
LAB-16-024 Tandem MS Yenidoğulmuşların irsi metabolik skrininqi (Geniş) 118
LAB-16-025 Tandem MS 1,25-dihidroksivitamin D (Kalsitriol) 100
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-21-001 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Bioptat) 68
LAB-21-002 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Böyük orqan) 85
LAB-21-003 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Kiçik orqan) 75
LAB-21-004 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Türkiyə) 280
LAB-21-005 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi+infeksiya təyini (Türkiyə) 380
LAB-21-006 Histologiya PAPP-Smear 35
LAB-21-007 Histologiya PAPP-Smear (Maye) 55
LAB-21-008 Histologiya Tiroid bioptatının histologiyası (1 tərəf) 30
LAB-21-009 Histologiya Tiroid bioptatının histologiyası (2 tərəf) 60
LAB-21-010 Histologiya İmmunohistokimyəvi incələmə 500
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
PAN-001  Panel ANDROLOJİ PANEL* 280
PAN-002  Panel ANEMİYA PANELİ (geniş)* 160
PAN-003 Panel ANEMİYA PANELİ (kiçik)* 95
PAN-004  Panel ARTIQ ÇƏKİ PANELİ* 232
PAN-005 Panel AVF PANELİ* 370
PAN-006  Panel BAĞÇA UŞAQLARI ÜÇÜN PANEL (geniş)* 250
PAN-007  Panel BAĞÇA UŞAQLARI ÜÇÜN PANEL (kiçik)* 80
PAN-008  Panel BÖYRƏK PANELİ* 110
PAN-009  Panel BÖYRƏK VƏ MİNERALl PANELİ* 120
PAN-010  Panel BİLİRUBİN PANELİ* 14
PAN-011  Panel COVİD-19 İMMUN PANELİ* 50
PAN-012  Panel CİNSİ HORMON PANELİ* 100
PAN-013  Panel DİABETİK MONİTORİNG PANELİ* 212
PAN-014  Panel DİABETİK PANEL* 78
PAN-015  Panel GİNEKOLOJİ PANEL* 280
PAN-016  Panel KARDİOLOJİ PANEL* 162
PAN-017 Panel KOAQULOQRAMMA PANELİ (geniş)* 66
PAN-018  Panel KOAQULOQRAMMA PANELİ (kiçik)* 45
PAN-019  Panel KİŞİ URETRAL İNFEKSİYA PANELİ* 63
PAN-020 Panel LİPİD PANELİ* 48
PAN-022  Panel OSTEOPOROZ PANELİ* 65
PAN-023 Panel PƏHRİZ ÖNCƏSİ PANEL (geniş)* 292
PAN-024  Panel PƏHRİZ ÖNCƏSİ PANEL (kiçik)* 92
PAN-025  Panel PEDİATRİK PANEL (geniş)* 134
PAN-026 Panel PEDİATRİK PANEL (kiçik)* 68
PAN-027  Panel QALIQ AZOT + SİDİK CÖVHƏRİ* 10
PAN-028  Panel QARACİYƏR FUNKSİONAL TEST PANELİ* 88
PAN-029  Panel QASTRO-HEPATOLOJİ PANEL* 88
PAN-030  Panel QASTROENTEROLOJİ POLİKLİNİK PANELl* 190
PAN-031 Panel REVMOPROBA PANELİ* 38
PAN-033  Panel SEROLOJİ PANEL* 130
PAN-034 Panel SİQARET ÇƏKƏNLƏR ÜÇÜN PANELl* 100
PAN-035 Panel TORCH PANEL* 146
PAN-036  Panel TRANSFERRİN DOYMA ƏMSALI PANELİ* 17,70
PAN-037  Panel TİROİD PANELİ* 100
PAN-038  Panel VİP KİŞİ TERAPEVTİK PANELİ* 500
PAN-039  Panel VİP QADIN TERAPEVTİK PANELİ* 500
PAN-040  Panel ÜMUMİ CHECK-UP* 300
PAN-041  Panel İNFEKSİYALAR 4-lü PANEL* 90
PAN-042 Panel İNSULİNƏ REZİSTENTLİK (HOMA-IR)* 33
PAN-043 Panel İMMUNO PANEL* 68
PAN-046 Panel COVİD PLUS PANEL* 120
PAN-047 Panel COVİD İZLƏMƏ PANELİ* 175
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
VKS-001 Vaksinasiya ADT 20
VKS-002 Vaksinasiya ENGERIX (Hepatit B) 40
VKS-003 Vaksinasiya HEXAXIM 215
VKS-004 Vaksinasiya OPV 10
VKS-005 Vaksinasiya PRIORIX 150
VKS-006 Vaksinasiya VKS-006 60
VKS-007 Vaksinasiya SYNFLORIX 150
VKS-008 Vaksinasiya TETRAXIM 140
VKS-0010 Vaksinasiya ENGERIX 1 110
VKS-0011 Vaksinasiya INFLUVAC (Influenza peyvəndi) 65
VKS-0012 Vaksinasiya GARDASIL (HPV peyvəndi) 250
BPS-01 Biopsiya Biopsiya proseduru 55
BPS-02 Biopsiya Biopsiyanın götürülməsi (Dermatoloq) 67
BPS-03 Biopsiya Biopsiyanın götürülməsi (Revmatoloq) 67
BPS-04 Biopsiya Endometrial biopsiya 100
BPS-05 Biopsiya Tüpürcək vəzisinin biopsiyası 55
BPS-06 Biopsiya Uşaqlıq boynundan biopsiya 50
BPS-08 Biopsiya Tiroid biopsiyasının götürülməsi (1 tərəf) 130
BPS-09 Biopsiya Tiroid biopsiyasının götürülməsi (2 tərəf) 180
CHK-01 Check_Up Endokrinoloji check-up* 28
CHK-02 Check_Up Kardioloji check-up* 42
CHK-03 Check_Up Sadə pediatrik check-up* 25
CHK-04 Check_Up Terapevtik check-up 44
CHK-05 Check_Up Allerqoloji check-up* 32
CHK-06 Check_Up Pediatrik check-up* 38
CHK-07 Check_Up  Pediatrik poliklinik check-up* 32
CHK-08 Check_Up  Ginekoloji poliklinik check-up* 69
CHK-09 Check_Up  Revmatoloji check-up* 25
CHK-10 Check_Up  Tiroid poliklinik check-up* 38
CHK-11 Check_Up RP Pediatrik check-up* 49
CHK-12 Check_Up Standart check-up 70
CHK-13 Check_Up RP Terapevtik check-up* 59
CHK-14 Check_Up RP Uroloji check-up* 39
CHK-15 Check_Up RP Revmatoloji check-up* 32
CHK-16 Check_Up RP Pediatrik check-up* 49
EEQ-02 EEQ EEQ 30 dəqiqə 55
EEQ-03 EEQ EEQ 60 dəqiqə 85
EEQ-04 EEQ EEQ 120 dəqiqə 100
EEQ-05 EEQ EEQ 180 dəqiqə 130
EEQ-06 EEQ EEQ 240 dəqiqə 160
EEQM-01 EEQ EEQ 30 dəqiqə 30
EEQM-02 EEQ EEQ 20 dəqiqə 30
EKQ-01 EKQ EKQ 15
EKQ-02 EKQ Treadmill test (stress testi) 46
EVÇ-15 Digər Nəticələrin ünvana çatdırılması (şəhər daxili) 10
EVÇ-16 Digər Nəticələrin ünvana çatdırılması (şəhər kənarı) 20
EVÇ-16 Digər Bölgədə ünvana xidmət 100
EXO-01 EXO-KQ Exo kardioqrafiya (uşaq) 40
EXO-02 EXO-KQ Exo kardioqrafiya (böyük) 45
FİZ-01-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Dərmanla elektroforez 12
FİZ-01-002 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Amplipuls terapiya 10
FİZ-01-003 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Amplipuls forez 12
FİZ-01-004 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Ultrafonoforez 12
FİZ-01-005 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Aşağıtezlikli maqnitoterapiya (Dayan maqnit sahəsi) 13
FİZ-01-006 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Ultrayuksektezlikli cərəyan (UYC) 12
FİZ-01-007 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  UBŞ (UFO) 10
FİZ-01-008 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Interferens terapiyası 15
FİZ-01-009 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Diadinamik cərəyan 15
FİZ-01-010 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Diadinamo - forez 15
FİZ-01-011 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Lazeroterapiyası 13
FİZ-01-012 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  “Stayer - disk” yataq, ayaq iliyin vibromassac 15
FİZ-01-013 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Bütün növ vannalar 10
FİZ-01-014 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Sualtı ümumi duş - massaj 18
FİZ-01-015 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Ultrasəslə inhalyasiya 15
FİZ-01-016 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Ultrasəslə inhalyasiya Ö 7
FİZ-02-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Başın massajı 8
FİZ-02-002 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Üzün massajı 8
FİZ-02-003 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Boyun - yaxalıq sahəsinin massajı 12
FİZ-02-004 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Kürək massajı 20
FİZ-02-005 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Bel oma nahiyyəsinin massajı 15
FİZ-02-006 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Onurğa sütunu boyunca massaj (boyun, kürak, bel) 25
FİZ-02-007 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Döş qəfəsinin massajı 15
FİZ-02-008 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Ön qarın əzələlərinin massajı 10
FİZ-02-009 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Yuxarı ətrafların massajı (iki) 10
FİZ-02-010 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Aşağı ətrafların massajı (iki) 15
FİZ-02-011 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Diz oynağının massajı 6
FİZ-02-012 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Topuq - baldır nahiyyəsinin massajı 10
FİZ-02-013 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Ümumi massaj 35
FİZ-02-014 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  İqloterapiya (1 seans) 30
FİZ-02-015 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Reflexoterapiya (1 seans) 30
FİZ-02-016 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Nöqtəvi massaj (1 seans) 30
FİZ-02-017 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Yuxarı ətrafların massajı (bir) 5
FİZ-02-018 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Aşağı ətrafların massajı (bir) 6
FİZ-02-019 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Masaj (sağlam adam-30 dəq) 20
FİZ-03-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Üz - Naftalan applikasiyaları (böyüklər) 15
FİZ-03-002 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Boyun - yaxalıq Naftalan applikasiyaları (böyüklər) 15
FİZ-03-003 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Kürək - Naftalan applikasiyaları (böyüklər) 20
FİZ-03-004 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Bel oma nahiyyəsi - Naftalan applikasiyaları (böyüklər) 15
FİZ-03-005 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Onurğa sütunu boyunca (boyun, kürək, bel) - Naftalan applikasiyaları (böyüklər) 20
FİZ-03-006 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Qarın nahiyyəsi - Naftalan applikasiyaları (böyüklər) 15
FİZ-03-007 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Süd vəzi (bir) - Naftalan applikasiyaları (böyüklər) 10
FİZ-03-008 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Yuxarı ətraf nahiyyəsi (iki) - Naftalan applikasiyaları (böyüklər) 15
FİZ-03-009 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Naftalan aplikasiya Sağ aşağı ətraf nahiyyəsi (iki) - Naftalan applikasiyaları (böyüklər) 15
FİZ-03-010 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Oynaq nahiyyəsi (bir) - Naftalan applikasiyaları (böyüklər) 10
FİZ-04-010 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Nəfəs idmanı - Naftalan applikasiyaları (böyüklər) 5
FİZ-04-011 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Çiləmə ( burun-bogaz ) - Naftalan applikasiyaları (böyüklər) 6
FİZ-05-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Kürək və yuxarı ətraflar (5 yaşadak) 10
FİZ-05-002 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Kürək və yuxarı ətraflar (5-14 yaşadək) 12
FİZ-05-003 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Bel və aşağı ətraflar (5 yaşadək) 10
FİZ-05-004 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Bel və aşağı ətraflar (5-14 yaşadək) 15
FİZ-05-005 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Baldır - topuq nahiyyəsinin massajı (5 yaşadək) 6
FİZ-05-006 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Baldır - topuq nahiyyəsinin massajı (5 -14 yaşadək) 10
FİZ-05-007 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Onurğa sütunu boyunca massaj (5 yaşadək) 15
FİZ-05-008 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Onurğa sütunu boyunca massaj (5-14 yaşadək) 20
FİZ-05-009 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Ümumi massaj (5 yaşadək) 20
FİZ-05-010 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Umumi massaj (5-14 yaşadək) 25
FİZ-05-011 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Oynağın işlənməsi (5 yaşadək) 5
FİZ-05-012 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Oynağın işlənməsi (5-14 yaşadək) 8
FİZ-06-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Boyun - yaxalıq-Naftalan applikasiyaları (uşaqlar üçün) 6
FİZ-06-002 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Kürək-Naftalan applikasiyaları (uşaqlar üçün) 6
FİZ-06-003 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Bel - oma nahiyyəsi-Naftalan applikasiyaları (uşaqlar üçün) 6
FİZ-06-004 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Onurğa sütunu boyunca-Naftalan applikasiyaları (uşaqlar üçün) 12
FİZ-06-005 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Qarın nahiyyəsi-Naftalan applikasiyaları (uşaqlar üçün) 6
FİZ-06-006 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Yuxarı ətraf nahiyyəsi (iki)-Naftalan applikasiyaları (uşaqlar üçün) 15
FİZ-06-007 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Aşağı ətraf nahiyyəsi (iki)-Naftalan applikasiyaları (uşaqlar üçün) 18
FİZ-06-008 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Oynaq nahiyyəsi (bir)-Naftalan applikasiyaları (uşaqlar üçün) 5
FİZ-07-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Boyun - yaxalıq-Naftalan - parafin applikasiyaları (uşaqlar üçün) 8
FİZ-07-002 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Kürək-Naftalan - parafin applikasiyaları (uşaqlar üçün) 8
FİZ-07-003 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Bel – oma-Naftalan - parafin applikasiyaları (uşaqlar üçün) 8
FİZ-07-004 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Onurğa sütunu boyunca-Naftalan - parafin applikasiyaları (uşaqlar üçün) 15
FİZ-07-005 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Qarın nahiyyəsi-Naftalan - parafin applikasiyaları (uşaqlar üçün) 8
FİZ-07-006 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Yuxarı ətraf nahiyyəsi (iki)-Naftalan - parafin applikasiyaları (uşaqlar üçün) 15
FİZ-07-007 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Aşağı ətraf nahiyyəsi (iki)-Naftalan - parafin applikasiyaları (uşaqlar üçün) 20
FİZ-07-008 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Oynaq nahiyyəsi (bir)-Naftalan - parafin applikasiyaları (uşaqlar üçün) 6
FİZ-07-009 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Aşağı ətraf nahiyyəsi (bir)-Naftalan - parafin applikasiyaları 10
FİZ-07-010 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Parafin applikasiyası 10
FİZ-07-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Böyük autohemoozonoterapiya 40
FİZ-07-002 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Kiçik autohemoozonoterapiya 8
FİZ-07-003 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Venadaxili ozonoterapiya fizioloji məhlulu ilə 20
FİZ-07-004 Ümumi fizioterapiya xidmətləri Rektal insuflyasiya 20
FİZ-07-005 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Vaginal insuflyasiya 20
FİZ-07-006 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Ozonlaşdırılmış yağı ilə ağız boşluğunun inhalyasiyası 10
FİZ-07-007 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Aşağı ətrafların polietilen kisədə qazasiyası 25
FİZ-07-008 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Yuxarı ətrafların polietilen kisədə qazasiyası 20
FİZ-07-009 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Yağın ozonlaşdırılması 250 qr. (yağın dəyəri daxil deyil) 10
FİZ-07-010 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Distillə olunmuş suyun ozonlaşdırılması 800 qr. 5
FİZ-07-011 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Dərialtı punksion ozonoterapiya (ağrı kəsici) (1 prosedur - 6 nuqta) 10
FİZ-07-012 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Dərialtı antiselilut ozonoterapiya (1 prosedur) 20
FİZ-07-013 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Sidik kisəsinin ozonlaşdırılmış NaCI yuyulması 25
FİZ-07-014 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Uşaqlıq yolunun ozonlaşdırılmış NaCI yuyulması 25
FİZ-07-015 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Diş atlarının ozonlaşdırılmış yağı ilə applikasiyası (yağ xaric) 10
FİZ-07-016 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Uşaqlıq yolunun ozonlaşdırılmış yağı ilə applikasiyası (tamponlar) 20
FİZ-09-001 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Masaj (Sağlam adam)-Evə çağırış 30
FİZ-09-002 Ümumi fizioterapiya xidmətləri  Masaj ( Reabilitasiya )-Evə çağırış 40
KONS-016 Müayinə  Həkim konsultasiyası (35)  20
KSM-001 Kosmetoloji xidmətlər  Biorevitalizasiya  55
KSM-002 Kosmetoloji xidmətlər  Botox Allergen (tək zona)  50 
KSM-003 Kosmetoloji xidmətlər  Botox (Allergen)  130 
KSM-004 Kosmetoloji xidmətlər  Botox (Botrlax)  85 
KSM-005 Kosmetoloji xidmətlər  Botox Allergen (tək zona)  50 
KSM-006 Kosmetoloji xidmətlər  Botox Botelax (tək zona)  40 
KSM-007 Kosmetoloji xidmətlər  Botox Botelax (tək zona)  35
KSM-008 Kosmetoloji xidmətlər Dolğu (burun)  65 
KSM-009 Kosmetoloji xidmətlər  Dolğu (dodaq/0.5 ml)  40 
KSM-010 Kosmetoloji xidmətlər  Dolğu (yanaq, ağız - burun ətrafı, çənə)  90 
KSM-011 Kosmetoloji xidmətlər  Dolğu (dodaq) 85
KSM-012 Kosmetoloji xidmətlər  Dolğu (göz altı) 100
KSM-013 Kosmetoloji xidmətlər  GOLD Saplar (1 ədəd) 35
KSM-014 Kosmetoloji xidmətlər  Kosmetoloji Aksiya (30 AZN) 30
KSM-015 Kosmetoloji xidmətlər  Lipolitik BP serum triada (üzün incəldilməsi: buxağın yığılması) 50
KSM-016 Kosmetoloji xidmətlər  Mezo (üz) 40
KSM-017 Kosmetoloji xidmətlər  Mezo (üz,saç,əl) 28
KSM-018 Kosmetoloji xidmətlər  Mezoterapiya (Dermaheal) 50
KSM-019 Kosmetoloji xidmətlər  Mikronidlinq 35
KSM-020 Kosmetoloji xidmətlər  Endopell 110
KSM-021 Kosmetoloji xidmətlər  Pilinq (Mindal, Salisil, Qlükol)  30
KSM-022 Kosmetoloji xidmətlər  Pilinq (Retinol)  35
KSM-023 Kosmetoloji xidmətlər  Pilinq (TCA) 35
KSM-024 Kosmetoloji xidmətlər Plazmaliftinq 85
KSM-025 Kosmetoloji xidmətlər Dolğu (0.5 ml) 50
KSM-026 Kosmetoloji xidmətlər Retinol Pilinq 35
KSM-027 Kosmetoloji xidmətlər Üz dərisinə qulluq (təmizlənmə) 30
KSM-028 Kosmetoloji xidmətlər Üzün təmizlənməsi 30
KSM-029 Kosmetoloji xidmətlər Üzün təmizlənməsi (tam) 40
KSM-030 Kosmetoloji xidmətlər Mezoterapiya (Saç) 38
KSM-031 Kosmetoloji xidmətlər Saç PRP proseduru (tüp) 50
KSM-032 Kosmetoloji xidmətlər Peeling səthi (preparat) 40
KSM-033 Kosmetoloji xidmətlər Törəmələrin ləğv edilməsi(plazma aparat) 20
MAN-18 Dermatoloji xidmətlər Papilloma yandırılması 150
MAN-001 Ginekoloji xidmətlər Bartolin vəzinin açılması 50
MAN-008 Ginekoloji xidmətlər Hamiləliyin süni pozulması (Abort) 200
MAN-029 Ginekoloji xidmətlər Spiralın (UDS) qoyulması 50
MAN-035 Ginekoloji xidmətlər Kolposkopiya 50
MAN-036 Ginekoloji xidmətlər Uşaqlıq boynunun diatermokoaqulyasiyası 100
MAN-039 Ginekoloji xidmətlər Eroziyanın yandirilmasi (kiçik) 100
MAN-040 Ginekoloji xidmətlər Eroziyanın yandirilmasi (orta) 150
MAN-041 Ginekoloji xidmətlər Eroziyanın yandirilmasi (böyük) 200
MAN-046 Ginekoloji xidmətlər Uşaqlıq boynundan radiodalga ile biopsiya 150
MAN-047 Ginekoloji xidmətlər Uşaqlıq boynunun radiodalga ile eksiziyasi (LEEP)  250
MAN-048 Ginekoloji xidmətlər Uşaqlıq boynunun konizasiyasi 300
MAN-049 Ginekoloji xidmətlər Endometroid heterotopiyanın koaqulyasiyası 1 ədəd 50
MAN-050 Ginekoloji xidmətlər Kondilomaların (papillomalar) radiodalga ilə yandırılması 1ədəd 25
MAN-051 Ginekoloji xidmətlər Kondilomaların (papillomalar) radiodalga ilə yandırılması 2-5 ədəd 70
MAN-052 Ginekoloji xidmətlər Kondilomaların (papillomalar) radiodalga ilə yandırılması 6-10 ədəd 100
MAN-053 Ginekoloji xidmətlər Kontagioz molyuskların qoparılması 0-5 ədəd 20
MAN-054 Ginekoloji xidmətlər Kontagioz molyuskların qoparılması 6-10 ədəd 45
MAN-055 Ginekoloji xidmətlər Polipin radiodalğa ilə götürülməsi (Kicik) 100
MAN-056 Ginekoloji xidmətlər Polipin radiodalğa ilə götürülməsi (Böyük) 150
MAN-057 Ginekoloji xidmətlər Sonohisterosalpinqoqrafiya- (sonoHSG) 150
MAN-060 Ginekoloji xidmətlər Uşaqlıq daxili inseminasiya (IUI) 300
MAN-002 Manipulyasiya Dəridən xoşxassəli törəmə çıxarılması 30
MAN-003 Manipulyasiya Əsnəyin sanasiyası 5
MAN-004 Manipulyasiya Əzələdaxili inyeksiya 2
MAN-005 Manipulyasiya Gel ortopedik- sarğı 377
MAN-009 Manipulyasiya İnhalyasiya 20
MAN-010 Manipulyasiya İntraartikulyar inyeksiya (dərman xaric) 35
MAN-013 Manipulyasiya Oynaq daxili prosedur (kiçik/dərman daxil) 35
MAN-014 Manipulyasiya Oynaq daxili prosedur (kiçik/dərman xaric) 20
MAN-015 Manipulyasiya Oynaq daxili prosedur (dərman daxil) 70
MAN-016 Manipulyasiya Oynaq daxili prosedur (dərman xaric) 35
MAN-017 Manipulyasiya Oynaq punksiyası 70
MAN-019 Manipulyasiya Peyvəndin vurulması 45
MAN-024 Manipulyasiya Qulaq deşilməsi 20
MAN-031 Manipulyasiya Təmizləyici imalə 8
MAN-032 Manipulyasiya Venadaxili inyeksiya 5
MAN-033 Manipulyasiya Venadaxili infuziya (dərman daxil deyil) 12
MAN-034 Manipulyasiya Venadaxili infuziya (dərman daxil) 17
MAN-037 Manipulyasiya Prick test (80) 80
MAN-038 Manipulyasiya Dəri prick test 60
MAN-042 Manipulyasiya Krioterapiya (0-5 ədəd) 60
MAN-043 Manipulyasiya Krioterapiya (6-10 ədəd) 100
MAN-044 Manipulyasiya Krioterapiya (11-15 ədəd) 150
MAN-045 Manipulyasiya Krioterapiya (16-20 ədəd) 200
MAN-058 Manipulyasiya Tanita 40
MAN-0061 Oftalmoloji xidmətlər Göz inyeksiyası (dərman daxil) 100
REN-001 Rentgen Aşıq - baldır oynağının rentgenoqramması (iki poryeksiya)  30
REN-002 Rentgen Aşıq - baldır oynağının rentgenoqramması (düz proyeksiya)  25
REN-003  Rentgen Aşıq - baldır oynağının rentgenoqramması (yan proyeksiya)  25
REN-004  Rentgen Ayaq barmaqlarının rentgenoqramması (iki proyeksiya)  30
REN-005 Rentgen Baldır sümüklərinin rentgenoqramması (düz proyeksiya)  25
REN-006  Rentgen Baldır sümüklərinin rentgenoqramması (yan proyeksiya)  25
REN-007  Rentgen Baldırın rentgenoqramması (iki proyekisya)  30
REN-008  Rentgen Bazu sümüyünün rentgenoqramması (iki proyeksiya) 30
REN-009  Rentgen Bazu sümüyünün rentgenoqramması (düz proyeksiya) 25
REN-010  Rentgen Bazu sümüyünün rentgenoqramması (yan proyeksiya) 25
REN-011  Rentgen Bud - çanaq oynağının rentgenoqramması (iki proyeksiya) 35
REN-012  Rentgen Bud - çanaq oynağının rentgenoqramması (yan proyeksiya) 25
REN-013  Rentgen Bud - çanaq oynağının rentgenoqramması (düz proyeksiya) 25
REN-014  Rentgen Bud sümüyünün rentgenoqramması (iki proyeksiya) 30
REN-015  Rentgen Bud sümüyünün rentgenoqramması (düz proyeksiya) 25
REN-016  Rentgen Bud sümüyünün rentgenoqramması (yan proyeksiya) 25
REN-017  Rentgen Burnun əlavə ciblərinin rentgenoqramması 25
REN-018  Rentgen Burun sümüklərinin rentgenoqramması (yan proyeksiya) 25
REN-019 Rentgen Burun-udlağının rentgenoqramması (yan proyeksiya) 25
REN-020  Rentgen Çanağın rentgenoqramması (düz proyeksiya) 30
REN-021  Rentgen Çanağın sağ yarısının rentgenoqramması (ön proyeksiya) 30
REN-022  Rentgen Çanağın sol yarısının rentgenoqramması (ön proyeksiya) 30
REN-023  Rentgen Çiyin oynağının rentgenoqramması (iki proyeksiya) 30
REN-024  Rentgen Çiyin oynağının rentgenoqramması (düz proyeksiya) 25
REN-025  Rentgen Çiyin oynağının bazu sümüyünü yana çəkməklə rentgenoqramması 25
REN-026  Rentgen Dirsək oynağının rentgenoqramması (iki proyeksiya) 30
REN-027  Rentgen Dirsək oynağının rentgenoqramması (düz proyeksiya)  25
REN-028  Rentgen Dirsək oynağının rentgenoqramması (aksial proyeksiya)  25
REN-029  Rentgen Dirsək oynağının rentgenoqramması (yan proyeksiya)  25
REN-030 Rentgen Diz qapağının rentgenoqramması (aksial proyeksiya)  25
REN-031  Rentgen Diz oynağının rentgenoqramması (iki proyeksiya)  30
REN-032  Rentgen Diz oynağının rentgenoqramması (düz proyeksiya)  25
REN-033  Rentgen Diz oynağınınrentgenoqramması (yan proyeksiya)  25
REN-034  Rentgen Döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (ön-arxa: bir proyeksiyalı)  14
REN-035  Rentgen Döş qəfəsi R-qrafiyası (bir proyeksiya)  25
REN-036  Rentgen Döş qəfəsinin (ağ ciyərlərin) rentgenoqramması (iki proyeksiya)  30
REN-037  Rentgen Döş qəfəsinin R-skopiyası 18
REN-038 Rentgen Döş sümüyünün rentgenoqramması (iki proyeksiya) 35
REN-039 Rentgen Döş sümüyünün rentgenoqramması (yan proyeksiya) 25
REN-040 Rentgen Əl barmaqları R-qrafiyası (iki proyeksiya) 40
REN-041 Rentgen Əl darağı R-qrafiyası (iki proyeksiya) 25
REN-042 Rentgen Kəllənin rentgenoqramması (düz proyeksiya) 25
REN-043 Rentgen Kəllənin rentgenoqramması (iki proyeksiya) 30
REN-044 Rentgen Kəllənin rentgenoqramması (yan proyeksiyada) 25
REN-045 Rentgen Körpücük sümüyünün rentgenoqramması (düz proyeksiya) 25
REN-046 Rentgen Kürək sümüyünün rentgenoqramması (düz proyeksiya) 25
REN-047 Rentgen Kürək sümüyünün rentgenoqramması (iki proyeksiya) 35
REN-048 Rentgen Qarın boşluğunun R-qrafiyası 30
REN-049 Rentgen Mil – bilək oynağının rentgenoqramması (düz proyeksiya) 22
REN-050 Rentgen Mil – bilək oynağının rentgenoqramması (iki proyeksiya) 30
REN-051 Rentgen Mil – bilək oynağının rentgenoqramması (yan proyeksiya) 22
REN-052 Rentgen Onurğanın bel - oma hissəsinin rentgenoqramması (ön proyeksiya) 25
REN-053 Rentgen Onurğanın boyun hissəsinin rentgenoqramması (iki proyeksiya) 30
REN-054 Rentgen Onurğanın boyun hissəsinin rentgenoqramması (ön proyeksiya) 25
REN-055 Rentgen Onurğanın boyun hissəsinin rentgenoqramması (yan proyeksiya) 25
REN-056 Rentgen Onurğanın döş hissəsinin rentgenoqramması (iki proyeksiya) 30
REN-057 Rentgen Onurğanın döş hissəsinin rentgenoqramması (ön proyeksiya) 25
REN-058 Rentgen Onurğanın döş hissəsinin rentgenoqramması (yan proyeksiya) 25
REN-059 Rentgen Pəncənin rentgenoqramması (yan proyeksiya) 25
REN-060 Rentgen Pəncənin rentgenoqramması (iki proyeksiya) 30
REN-061 Rentgen Pəncənin rentgenoqramması (ön proyeksiya) 25
REN-062 Rentgen Saidin rentgenoqramması (düz proyeksiya) 25
REN-063 Rentgen Saidin rentgenoqramması (iki proyeksiya) 30
REN-064 Rentgen Saidin rentgenoqramması (yan proyeksiya) 25
REN-065 Rentgen Türk yəhərinin R-qrafiyası 25
USM-001 USM 4D USM foto və video çəkiliş 8
USM-002 USM Abdomen USM (Qaraciyər, öd kisəsi, pankreas, dalaq, böyrək, sidik kis.) 42
USM-003 USM Abdomen USM (uşaq) 35
USM-004 USM  Androloji USM (Prostat vəzi, xayalar) 60
USM-005 USM  Aşağı ətraf arterial dopler (bir ətraf) 45
USM-006 USM  Aşağı ətraf arterial dopler (iki ətraf) 80
USM-007 USM Aşağı ətraf venoz dopler (bir ətraf) 45
USM-008 USM  Aşağı ətraf venoz dopler (iki ətraf) 80
USM-009 USM  Bud-çanaq USM (uşaq) 30
USM-010 USM  Fetal exokardioqrafiya 65
USM-011 USM  Follikulometriya 20
USM-012 USM Follikulometriya (3 gəliş) 45
USM-013 USM Ginekoloji USM (Transabdominal) 37
USM-014 USM Ginekoloji USM (Transvaginal) 37
USM-015 USM Göz USM (iki göz) 25
USM-016 USM Hamiləlik dinamika (11-24 həftə) 45
USM-017 USM Hamiləlik dinamika (24-40 həftə) 54
USM-018 USM Hamiləlik USM (11-24 həftə) + Doppler 55
USM-019 USM Hamiləlik USM (24-40 həftə) + Doppler 60
USM-020 USM Hamiləlik USM (8-10 həftə) 30
USM-021 USM Hamiləlik USM - əkiz (11-18 həftə) 67
USM-022 USM Hamiləlik USM - əkiz (18 həftədən sonra) 95
USM-023 USM Hamiləliyin təyini (8 həftəyə qədər) 25
USM-024 USM Karotis doppler (Yuxu arteriyası) 40
USM-025 USM Limfa düyünləri USM (bir sahə) 18
USM-026 USM Limfa düyünləri USM (regionar tam) 35
USM-027 USM Neyrosonoqrafiya 38
USM-028 USM Oynaq USM 28
USM-029 USM Portal doppler 45
USM-030 USM Prostat vəzi USM (transrektal) 40
USM-031 USM Qalxanabənzər vəz (Tiroid) USM 32
USM-032 USM Renal doppler (Böyrək damarları) 45
USM-033 USM Skrotal doppler (xayalar) 40
USM-034 USM Skrotal USM (uşaq) 25
USM-035 USM Süd vəziləri USM 40
USM-036 USM  Tək orqan USM 20
USM-037 USM  Tam abdomen USM - kişi (Abdomen + Prostat vəzi) 52
USM-038 USM Tam abdomen USM-qadın (Abdomen + Ginekoloji) 52
USM-039 USM Timus vəzi USM 28
USM-040 USM  Uroloji USM 32
USM-041 USM  USM-Evə çağırış 70
USM-042 USM Yumşaq toxuma USM 25
USM-043 USM  Yuxarı ətraf arterial doppler (bir ətraf) 45
USM-044 USM  Yuxarı ətraf arterial doppler (iki ətraf) 80
USM-045 USM  Yuxarı ətraf venoz doppler (bir ətraf) 45
USM-046 USM  Yuxarı ətraf venoz doppler (iki ətraf) 80
USM-047 USM Üst abdomen USM (Qaraciyər, öd, pankreas, dalaq) 32
USM-048 USM Tiroid USM 35
USMM-001 USM Abdomen USM (Qaraciyər, öd kisəsi, pankreas, dalaq, böyrək, sidik kis.) 34
USMM-002 USM Abdomen USM (uşaq) 25
USMM-003 USM Androloji USM (Prostat vəzi, xayalar) 45
USMM-004 USM Aşağı ətraf arterial dopler (bir ətraf) 36
USMM-005 USM Aşağı ətraf arterial dopler (iki ətraf) 50
USMM-006 USM Aşağı ətraf venoz dopler (bir ətraf) 36
USMM-007 USM Aşağı ətraf venoz dopler (iki ətraf) 50
USMM-008 USM Bud-çanaq USM (uşaq) 20
USMM-009 USM Fetal exokardioqrafiya 50
USMM-010 USM Follikulometriya 14
USMM-011 USM Follikulometriya (3 gəliş) 30
USMM-012 USM Ginekoloji USM (Transabdominal) 25
USMM-013 USM Ginekoloji USM (Transvaginal) 25
USMM-014 USM Göz USM (iki göz) 20
USMM-015 USM Hamiləlik dinamika (11-24 həftə) 33
USMM-016 USM Hamiləlik dinamika (24-40 həftə) 44
USMM-017 USM Hamiləlik USM (11-24 həftə) + Doppler 44
USMM-018 USM Hamiləlik USM (24-40 həftə) + Doppler 40
USMM-019 USM Hamiləlik USM (8-10 həftə) 22
USMM-020 USM Hamiləlik USM - əkiz (11-18 həftə) 48
USMM-021 USM Hamiləlik USM - əkiz (18 həftədən sonra) 70
USMM-022 USM Hamiləliyin təyini (8 həftəyə qədər) 17
USMM-023 USM Karotis doppler (Yuxu arteriyası) 36
USMM-024 USM Limfa düyünləri USM (bir sahə) 15
USMM-025 USM Limfa düyünləri USM (regionar tam) 20
USMM-026 USM Neyrosonoqrafiya 20
USMM-027 USM Oynaq USM 24
USMM-028 USM Portal doppler 30
USMM-029 USM Prostat vəzi USM (transrektal) 34
USMM-030 USM Qalxanabənzər vəz (Tiroid) USM 24
USMM-031 USM Renal doppler (Böyrək damarları) 35
USMM-032 USM Skrotal doppler (xayalar) 33
USMM-033 USM Skrotal USM (uşaq) 20
USMM-034 USM Süd vəziləri USM 30
USMM-035 USM Tək orqan USM 16
USMM-036 USM Tam abdomen USM - kişi (Abdomen + Prostat vəzi) 45
USMM-037 USM Tam abdomen USM-qadın (Abdomen + Ginekoloji) 44
USMM-038 USM Timus vəzi USM 22
USMM-039 USM Uroloji USM 22
USMM-040 USM Yumşaq toxuma USM 18
USMM-041 USM Yuxarı ətraf arterial doppler (bir ətraf) 36
USMM-042 USM Yuxarı ətraf arterial doppler (iki ətraf) 50
USMM-043 USM Yuxarı ətraf venoz doppler (bir ətraf) 36
USMM-044 USM Yuxarı ətraf venoz doppler (iki ətraf) 50
USMM-045 USM Üst abdomen USM (Qaraciyər, öd, pankreas, dalaq) 24
USMS-001 USM Ginekoloji USM (Səyyar xidmət) 10