Qiymətlər

KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-14-001 Allerqologiya Allerqoloji Antibiotik Paneli 150
LAB-14-002 Allerqologiya Allerqoloji Pediatrik Panel 177
LAB-14-003 Allerqologiya Allerqoloji Qida Paneli 150
LAB-14-004 Allerqologiya Allerqoloji Tənəffüs Paneli (POLYCHEK) 150
LAB-14-005 Allerqologiya Food Intelorance (Qida həssaslığı) 295
LAB-14-006 Allerqologiya Glüten İgE (f79) 42
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-01-001 CBC Cross Match (Tam qan) 47
LAB-01-002 CBC EÇS (Eritrositlərin çökmə sürəti) 2
LAB-01-003 CBC Hemoqram (24 parametr) 8
LAB-01-004 CBC Kumbs reaksiyası düz (Coombs Direct) 23,50
LAB-01-005 CBC Kumbs reaksiyası qeyri-düz (Coombs İndirect) 23,50
LAB-01-006 CBC Periferik yayma 4
LAB-01-007 CBC Qan qrupu (ABO, Rh) 12
LAB-01-008 CBC Retikulosit sayı 35,40
LAB-01-009 CBC Yenidoğulmuşlarda qan qrupu (ABO, Rh) təyini 29,50
LAB-03-001 Hematologiya CD4/CD8 (Limfosit alt qrupları) 182
LAB-03-002 Hematologiya HAM (Asid Hemoliz Testi) 44
LAB-03-003 Hematologiya HLA B27 94,50
LAB-03-004 Hematologiya HLA-DR 94,50
LAB-03-005 Hematologiya Leykemiya paneli (Periferik qan) 440
LAB-03-006 Hematologiya Leykemiya Paneli (Sümük İliyi) 550
LAB-03-007 Hematologiya Limfoma Paneli 550
LAB-03-008 Hematologiya Limfoma Paneli (sümük iliyi) 550
LAB-03-009 Hematologiya Limfoma Paneli (vücud mayesi) 550
LAB-03-010 Hematologiya Limfosit alt qrupları (BAL) 210
LAB-03-011 Hematologiya Limfosit alt qruplarının təyini 295
LAB-03-012 Hematologiya Lupus Eritematozis (LE) hüceyrəsi 47
LAB-03-013 Hematologiya Monoklonal anticisimlər 88
LAB-03-014 Hematologiya Monoklonal anticisimlər (Antikor) 118
LAB-03-015 Hematologiya Osmotik fragillik 33
LAB-03-016 Hematologiya Paroksismal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) 214
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-02-001 Koaqulyasiya Aktiv protein C rezistentliyi 69
LAB-02-002 Koaqulyasiya Anti-Faktor Xa 152
LAB-02-003 Koaqulyasiya Anti-Trombin 3 aktivliyi 47
LAB-02-004 Koaqulyasiya Anti-Trombin 3 antigeni 55
LAB-02-005 Koaqulyasiya APTZ (Aktivləşmiş qismən tromboplastin zamanı) 9
LAB-02-006 Koaqulyasiya C1 Esteraza inhibitor aktivliyi 200
LAB-02-007 Koaqulyasiya C1 Esteraza inhibitoru 47
LAB-02-008 Koaqulyasiya D-Dimer (Fibrin parçalanma məhsulları) 29,50
LAB-02-009 Koaqulyasiya Faktor II (Protrombin) 54
LAB-02-010 Koaqulyasiya Faktor IX (Christmas) 73
LAB-02-011 Koaqulyasiya Faktor IX inhibitoru 182
LAB-02-012 Koaqulyasiya Faktor V (Proakselerin) 54
LAB-02-013 Koaqulyasiya Faktor VII (Prokonvertin) 91
LAB-02-014 Koaqulyasiya Faktor VIII 73
LAB-02-015 Koaqulyasiya Faktor VIII inhibitoru 164
LAB-02-016 Koaqulyasiya Faktor X (Stuart) 65
LAB-02-017 Koaqulyasiya Faktor XI (Plazma tromboplastin) 127
LAB-02-018 Koaqulyasiya Faktor XII (Hageman) 155
LAB-02-019 Koaqulyasiya Faktor XIII (Fibrin sabitləşdirici) 71
LAB-02-020 Koaqulyasiya Fibrinogen 14
LAB-02-021 Koaqulyasiya Komplement C1Q 350
LAB-02-022 Koaqulyasiya Kriofibrinogen 31
LAB-02-023 Koaqulyasiya Laxtalanma zamanı 5
LAB-02-024 Koaqulyasiya Lupus antikoaqulyant skrininqi 44
LAB-02-025 Koaqulyasiya Lupus antikoaqulyant təsdiqi 70
LAB-02-026 Koaqulyasiya Plazminogen 91
LAB-02-027 Koaqulyasiya Plazminogen aktivator inhibitor-1 500
LAB-02-028 Koaqulyasiya Protein C aktivliyi 91
LAB-02-029 Koaqulyasiya Protein C antigeni 91
LAB-02-030 Koaqulyasiya Protein S aktivliyi 91
LAB-02-031 Koaqulyasiya Protein S antigen-sərbəst 146
LAB-02-032 Koaqulyasiya Protein S antigen-total 91
LAB-02-033 Koaqulyasiya Protrombin zamanı 2-li PANEL 11
LAB-02-034 Koaqulyasiya PTZ PANEL 9
LAB-02-035 Koaqulyasiya Qanaxma zamanı 5
LAB-02-036 Koaqulyasiya Toxuma plazminogen aktivatoru 520
LAB-02-037 Koaqulyasiya Trombin zamanı 17,70
LAB-02-038 Koaqulyasiya Von Willebrant Faktor aktivliyi 137
LAB-02-039 Koaqulyasiya Von Willebrant faktor antigeni 130
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-04-001 Biokimya 5-Nukleotidaza 45
LAB-04-002 Biokimya Adenozindeaminaza aktivliyi (ADA, serum) 35,40
LAB-04-003 Biokimya Alanin aminotransferaza (ALT, SGPT) 12
LAB-04-004 Biokimya Albumin 12
LAB-04-005 Biokimya Aldolaza 64
LAB-04-006 Biokimya Alfa-1 Antitripsin 40
LAB-04-007 Biokimya Alfa-2 Makroqlobulin 45
LAB-04-008 Biokimya Alfa-N Asetikglyukozaminidaza 590
LAB-04-009 Biokimya Alüminum, Al 100
LAB-04-010 Biokimya Amilaza 12
LAB-04-011 Biokimya Amiloid A protein 64
LAB-04-012 Biokimya Ammonyak (NH3) 16,50
LAB-04-013 Biokimya Angiotenzin çevirici ferment (ACE) 59
LAB-04-014 Biokimya Anti-Streptolizin O (ASO) 17,70
LAB-04-015 Biokimya Apolipoprotein A 20
LAB-04-016 Biokimya Apolipoprotein B 44
LAB-04-018 Biokimya Aspartat aminotransferaza (AST, SGOT) 12
LAB-04-019 Biokimya Aterogenlik indeksi 0
LAB-04-020 Biokimya Ağır metal PANELİ (tam qan) 560
LAB-04-021 Biokimya Beta Crosslaps (Beta CTx) 370
LAB-04-022 Biokimya Beta-2 Mikroqlobulin (serum) 35,40
LAB-04-023 Biokimya Beta-2 Transferrin 270
LAB-04-024 Biokimya Beta-Qlükozidaza (Leykosit) / GD1 350
LAB-04-025 Biokimya Bikarbonat 27
LAB-04-026 Biokimya Bilirubin (Düz) 6
LAB-04-027 Biokimya Bilirubin (Qeyri-düz) 8
LAB-04-028 Biokimya Bor, Br 130
LAB-04-029 Biokimya Böyrək daşının biokimyəvi müayinəsi 97
LAB-04-030 Biokimya C-reaktiv protein (CRP) 12
LAB-04-031 Biokimya Civə, Hg 100
LAB-04-032 Biokimya CYFRA-21-1 440
LAB-04-033 Biokimya Dəmir birləşdirmə qabiliyyəti (UİBC) 17,70
LAB-04-034 Biokimya Dəmir, Fe 12
LAB-04-035 Biokimya Dopamin (Dofamin) 59
LAB-04-036 Biokimya Eozinofil kationik protein 64
LAB-04-037 Biokimya Etanol 91
LAB-04-038 Biokimya Etosuksimid 87
LAB-04-039 Biokimya Fenitoin 207
LAB-04-040 Biokimya Ferritin 23,50
LAB-04-041 Biokimya Fitan turşusu 295
LAB-04-042 Biokimya Fosfor, P 12
LAB-04-043 Biokimya Fruktozamin 26
LAB-04-044 Biokimya Haptoqlobin 30
LAB-04-045 Biokimya Homogentizik turşusu 22
LAB-04-046 Biokimya Homosistein 71
LAB-04-047 Biokimya  Kalium, K 11
LAB-04-048 Biokimya Kalsium, Ca 12
LAB-04-049 Biokimya Kalsium İonlaşmış (Ca⁺⁺) 14
LAB-04-050 Biokimya Kardiak tripple PANELİ 82,60
LAB-04-051 Biokimya Komplement 3 fraksiyası (C3) 17,70
LAB-04-052 Biokimya Komplement 4 fraksiyası (C4) 17,70
LAB-04-053 Biokimya Kreatinin (serum) 12
LAB-04-054 Biokimya Kreatinin kinaza izoenzimləri (CK) 428
LAB-04-055 Biokimya Kreatinkinaza (CK) 19
LAB-04-056 Biokimya Kreatinkinaza MB fraksiyası (CK-MB) 22
LAB-04-057 Biokimya Krioqlobulin 26
LAB-04-058 Biokimya Laktat turşusu 14
LAB-04-059 Biokimya Laktatdehidrogenaza (LDH) 12
LAB-04-060 Biokimya Lipaza 15
LAB-04-061 Biokimya Litium, Li 26
LAB-04-062 Biokimya Manqan, Mn (serum) 100
LAB-04-063 Biokimya Manqan, Mn (tam qan) 100
LAB-04-064 Biokimya Maqnezium, Mg 12
LAB-04-065 Biokimya Metanefrinler (plazma) 132
LAB-04-066 Biokimya Methemoqlobin 36
LAB-04-067 Biokimya Metilmalonik turşusu 375
LAB-04-068 Biokimya Mioqlobin 41
LAB-04-069 Biokimya Mis, Cu 39
LAB-04-070 Biokimya Mis, Cu (eritrositdaxili) 45
LAB-04-071 Biokimya N-Asetilqlükozaminidaza (NAG) 600
LAB-04-072 Biokimya Natrium, Na 12
LAB-04-073 Biokimya Neyron Spesifik Enolaza (NSE) 110
LAB-04-074 Biokimya NT PRO-BNP 142
LAB-04-075 Biokimya Osteokalsin 65
LAB-04-076 Biokimya Pankreatik amilaza (serum) 20
LAB-04-077 Biokimya Pankreatik Elastaza (nəcis) 85
LAB-04-078 Biokimya Piruvat turşusu 40
LAB-04-079 Biokimya Piruvatkinaza 44
LAB-04-080 Biokimya Prealbumin 43
LAB-04-081 Biokimya Pristanik turşusu 320
LAB-04-082 Biokimya Protein S100  915
LAB-04-083 Biokimya Psevdoxolinesteraza 18
LAB-04-084 Biokimya Qələvi fosfataza (ALP) 12
LAB-04-085 Biokimya Qələvi fosfataza izoenzimləri 97
LAB-04-086 Biokimya Qalaktoza-1-Fosfat Uridiltransferaza 286
LAB-04-087 Biokimya Qalıq Azot (BUN) 7
LAB-04-088 Biokimya Qamma-Qlütamiltransferaza (QQT) 12
LAB-04-089 Biokimya Qaraciyər morfoloji dəyərləndirilməsi (Fibrotest) 500
LAB-04-090 Biokimya  Qlobulin 8
LAB-04-091 Biokimya  Qlükohemoqlobin (HbA1C) 20
LAB-04-092 Biokimya  Qlükoza (aclıq) 5
LAB-04-093 Biokimya  Qlükoza (kart test) 3
LAB-04-094 Biokimya  Qlükoza (toxluq) 4,50
LAB-04-095 Biokimya  Qlükoza-6-Fosfat Dehidrogenaza 40
LAB-04-096 Biokimya  Qurğuşun, Pb 79
LAB-04-097 Biokimya  Revmatoid Faktor (RF) 12
LAB-04-098 Biokimya SCC Onkomarker 430
LAB-04-099 Biokimya  Selen, Se 118
LAB-04-100 Biokimya  Seruloplazmin 27
LAB-04-101 Biokimya  Sidik Cövhəri (UREA) 7
LAB-04-102 Biokimya  Sidik turşusu (UA) 12
LAB-04-103 Biokimya  Sink, Zn 40
LAB-04-104 Biokimya  Sink, Zn (eritrosit daxili) 50
LAB-04-105 Biokimya  Sistatin C 54
LAB-04-106 Biokimya Total dəmir birləşdirmə qabiliyyəti (TİBC) 12
LAB-04-107 Biokimya Transferrin 17,70
LAB-04-109 Biokimya  Triptaz (serum) 440
LAB-04-110 Biokimya  Triqliseridlər 12
LAB-04-111 Biokimya  Troponin-I 27
LAB-04-112 Biokimya  Turş Fosfataza prostatik (AP) 54
LAB-04-113 Biokimya  Turş Fosfataza total (AP) 28
LAB-04-114 Biokimya  Xlor, Cl 12
LAB-04-115 Biokimya  Xolesterol (Total) 12
LAB-04-116 Biokimya  Xolesterol-HDL 12
LAB-04-118 Biokimya  Xolesterol-LDL (birbaşa) 12
LAB-04-119 Biokimya  Xolesterol-VLDL 6
LAB-04-120 Biokimya Xrom, Cr 137
LAB-04-121 Biokimya Xromoqranin A (CgA) 185
LAB-04-122 Biokimya Yağ turşuları (çox uzun zəncirli) 380
LAB-04-123 Biokimya Öd turşuları 53
LAB-04-124 Biokimya Ümumi billirubin 6
LAB-04-125 Biokimya Ümumi zülal (Total protein) 12
LAB-04-126 Biokimya İmmunoqlobulin A (İgA) 20
LAB-04-127 Biokimya İmmunoqlobulin D (İgD) 64
LAB-04-128 Biokimya İmmunoqlobulin E total (İgE) 23,50
LAB-04-129 Biokimya İmmunoqlobulin G (İgG) 17,70
LAB-04-130 Biokimya İmmunoqlobulin G1 (İgG1) 76,70
LAB-04-131 Biokimya İmmunoqlobulin G2 (İgG2) 76,70
LAB-04-132 Biokimya İmmunoqlobulin G3 (İgG3) 76,70
LAB-04-133 Biokimya İmmunoqlobulin G4 (İgG4) 76,70
LAB-04-134 Biokimya İmmunoqlobulin M (İgM) 17,70
LAB-04-135 Biokimya Qlükoza aclıq (ÜX) 5
LAB-04-136 Biokimya Qlükoza (kart test) (ÜX) 3
LAB-04-137 Biokimya Qlükoza toxluq (ÜX) 4,5
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-05-001 Biokimya sidik  17 Ketosteroidler 73
LAB-05-002 Biokimya sidik 5-Hidroksiindolasetik turşusu, 5-HIAA (spot sidik/PANEL) 58
LAB-05-003  Biokimya sidik  5-Hidroksiindolasetik turşusu, 5-HIAA (sutkalıq sidik/PANEL) 58
LAB-05-004 Biokimya sidik  Alüminum, Al (spot sidik/PANEL) 100
LAB-05-005 Biokimya sidik  Alüminum, Al (sutkalıq sidik/PANEL) 101
LAB-05-006 Biokimya sidik  Amilaza (spot sidik) 9
LAB-05-007  Biokimya sidik  Aminolevulinik turşusu 65
LAB-05-008 Biokimya sidik  Aminturşu miqdarı (spot sidik) panel 91
LAB-05-009 Biokimya sidik  Arsenik, As (spot sidik) panel 146
LAB-05-010 Biokimya sidik Arsenik, As (sutkalıq sidik) panel 146
LAB-05-011  Biokimya sidik Ağır metal PANELİ (spot sidik) 560
LAB-05-012  Biokimya sidik Ağır metal PANELİ (sutkalıq sidik) 560
LAB-05-013  Biokimya sidik Beta-2 mikroqlobulin (spot sidik) 35,40
LAB-05-014  Biokimya sidik  Civə, Hg (spot sidik) panel 100
LAB-05-015  Biokimya sidik  Civə, Hg (sutkalıq sidik) panel 100
LAB-05-016  Biokimya sidik  Deoksipiridinolin (spot sidik) panel 130
LAB-05-017  Biokimya sidik  Dopamin (Dofamin, spot sidik) panel 53
LAB-05-018  Biokimya sidik Dopamin (Dofamin, sutkalıq sidik) panel 53
LAB-05-019  Biokimya sidik Fosfor, P (spot sidik) panel 12
LAB-05-020 Biokimya sidik Fosfor, P (sutkalıq sidik) panel 12
LAB-05-021  Biokimya sidik  Hemosiderin (spot sidik) 22
LAB-05-022  Biokimya sidik  Hidroksipirolin (spot sidik) 130
LAB-05-023  Biokimya sidik Homosistein (spot sidik) 23,50
LAB-05-024  Biokimya sidik  Homovanil turşusu (spot sidik) panel 59
LAB-05-025  Biokimya sidik  Homovanilin turşusu (sutkalıq sidik) panel 58
LAB-05-026  Biokimya sidik Kalium, K (spot sidik) panel 8
LAB-05-027  Biokimya sidik Kalium, K (sutkalıq sidik) panel 8
LAB-05-028 Biokimya sidik Kalsium, Ca (spot sidik) panel 9
LAB-05-029  Biokimya sidik Kalsium, Ca (sutkalıq sidik) panel 9
LAB-05-030  Biokimya sidik  Kortizol sərbəst (spot sidik) panel 43
LAB-05-031  Biokimya sidik  Kortizol sərbəst (sutkalıq sidik) panel 75
LAB-05-032  Biokimya sidik  Kreatinin (spot sidik) 9
LAB-05-033 Biokimya sidik  Kreatinin (sutkalıq sidik) panel 8
LAB-05-034  Biokimya sidik  Kreatinin klirensi (sutkalıq sidik) 19
LAB-05-035  Biokimya sidik  Mangan, Mn (spot sidik) panel 182
LAB-05-036  Biokimya sidik  Manqan, Mn (sutkalıq sidik) panel 182
LAB-05-037  Biokimya sidik Maqnezium, Mg (spot sidik/PANEL) 13
LAB-05-038  Biokimya sidik Maqnezium, Mg (sutkalıq sidik/PANEL) 8
LAB-05-039  Biokimya sidik Metanefrin (spot sidik) panel 55
LAB-05-040  Biokimya sidik Metanefrin (sutkalıq sidik) panel 55
LAB-05-041  Biokimya sidik  Metilmalonik turşusu (spot sidik) panel 225
LAB-05-042  Biokimya sidik  Mikroalbumin (Elisa, sidik) 21
LAB-05-043  Biokimya sidik  Mikroalbumin (spot sidik) panel 17,70
LAB-05-044 Biokimya sidik  Mikroalbumin (sutkalıq sidik) panel 14
LAB-05-045  Biokimya sidik  Mioqlobin (spot sidik) 45
LAB-05-046  Biokimya sidik Mis, Cu (spot sidik) panel 36
LAB-05-047  Biokimya sidik Mis, Cu (sutkalıq sidik) panel 52
LAB-05-048 Biokimya sidik  Mukopolisaxaridoz skirininq (spot sidik) 280
LAB-05-049 Biokimya sidik  Na-Nitroprussiat 32
LAB-05-050  Biokimya sidik Natrium, Na (spot sidik) panel 8
LAB-05-051  Biokimya sidik Natrium, Na (sutkalıq sidik) panel 8
LAB-05-052  Biokimya sidik  Nikel, Ni (spot sidik) panel 127
LAB-05-053  Biokimya sidik  Nikel, Ni (sutkalıq sidik) panel 127
LAB-05-054  Biokimya sidik  Normetanefrin (spot sidik) panel 50
LAB-05-055  Biokimya sidik  Normetanefrin (sutkalıq sidik) panel 55
LAB-05-056  Biokimya sidik Oksalat (spot sidik) panel 52
LAB-05-057  Biokimya sidik  Oksalat (sutkalıq sidik) panel 52
LAB-05-058 Biokimya sidik Orqanik asit skrininqi (spot sidik) panel 300
LAB-05-059 Biokimya sidik  Osmolyarlıq (spot sidik) 34
LAB-05-061  Biokimya sidik  Porfirinlər (spot sidik) 146
LAB-05-062  Biokimya sidik Porfirinlər (sutkalıq sidik) 146
LAB-05-063  Biokimya sidik  Porfobilinogen (sidik) 146
LAB-05-064  Biokimya sidik  Qalıq azot, BUN (spot sidik) panel 6
LAB-05-065  Biokimya sidik Qalıq azot, BUN (sutkalıq sidik) panel 6
LAB-05-066 Biokimya sidik Qlükoza (spot sidik) 5
LAB-05-067 Biokimya sidik Qlükoza (sutkalıq sidik) 4
LAB-05-068 Biokimya sidik Qlükozaminglikanlar 73
LAB-05-069 Biokimya sidik Qurğuşun, Pb (sutkalıq sidik) panel 79
LAB-05-070 Biokimya sidik Selenium, Se (spot sidik) panel 118
LAB-05-071 Biokimya sidik Selenium, Se (sutkalıq sidik) panel 118
LAB-05-072 Biokimya sidik Sidik cövhər, UREA (spot sidik) 6
LAB-05-073 Biokimya sidik Sidik cövhəri, UREA (sutkalıq sidik) panel 6
LAB-05-074 Biokimya sidik Sidik turşusu, UA (spot sidik) 8
LAB-05-075 Biokimya sidik Sidik turşusu, UA (sutkalıq sidik) panel 8
LAB-05-076 Biokimya sidik Sidikdə reduktan maddə (spot sidik) 32
LAB-05-077 Biokimya sidik Sink, Zn (spot sidik) panel 40
LAB-05-078 Biokimya sidik Sistin (spot sidik) panel 70
LAB-05-079 Biokimya sidik Sistin (sutkalıq sidik) panel 69
LAB-05-080 Biokimya sidik Sitrat (spot sidik) panel 33
LAB-05-081 Biokimya sidik Sitrat (sutkalıq sidik) panel 33
LAB-05-082 Biokimya sidik Vanilmandalik turşusu (spot sidik) panel 53
LAB-05-083 Biokimya sidik Vanilmandalik turşusu (sutkalıq sidik) panel 53
LAB-05-084 Biokimya sidik Xlor, Cl (spot sidik) panel 8
LAB-05-085 Biokimya sidik Xlor, Cl (sutkalıq sidik) panel 8
LAB-05-086 Biokimya sidik Xrom, Cr (sutkalıq sidik) panel 126
LAB-05-087 Biokimya sidik Yod, İ (spot sidik) 65
LAB-05-088 Biokimya sidik Ümumi zülal (spot sidik) panel 12
LAB-05-089 Biokimya sidik Ümumi zülal (sutkalıq sidik) panel 6
LAB-05-090 Biokimya sidik Şəkər xromotografiyası (spot sidik) 190
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-06-001 Biokimya vücüd mayesi 5-Hidroksiindolasetik turşusu, 5-HIAA (BOM) 239
LAB-06-002 Biokimya vücüd mayesi Adenozin deaminaza aktivliyi, ADA (BOM) 35,40
LAB-06-003 Biokimya vücüd mayesi Adenozin deaminaza aktivliyi, ADA (vücüd mayesi) 35,40
LAB-06-004 Biokimya vücüd mayesi Albumin (vücüd mayesi) 6
LAB-06-005 Biokimya vücüd mayesi Amilaza (vücüd mayesi) 9
LAB-06-006 Biokimya vücüd mayesi Aminturşu miqdarı (BOM) 91
LAB-06-007 Biokimya vücüd mayesi Homovanilin turşusu (BOM) 20
LAB-06-008 Biokimya vücüd mayesi Kalium, K (BOM) 11
LAB-06-009 Biokimya vücüd mayesi Komplemen C3 (vücüd mayesi) 18
LAB-06-010 Biokimya vücüd mayesi Komplement C4 (vücüd mayesi) 18
LAB-06-011 Biokimya vücüd mayesi Kreatinin (vücüd mayesi) 8
LAB-06-012 Biokimya vücüd mayesi Laktatdehidrogenaza (BOM) 8
LAB-06-013 Biokimya vücüd mayesi Natrium, Na (BOM) 11
LAB-06-014 Biokimya vücüd mayesi Piruvat turşusu (vücüd mayesi) 44
LAB-06-015 Biokimya vücüd mayesi Qlükoza (BOM) 4
LAB-06-016 Biokimya vücüd mayesi Qlükoza (vücüd mayesi) 4
LAB-06-017 Biokimya vücüd mayesi Sidik cövhəri, UREA (vücüd mayesi) 6
LAB-06-018 Biokimya vücüd mayesi Sink, Zn (BOM) 40
LAB-06-019 Biokimya vücüd mayesi Triqliseridlər (vücüd mayesi) 6
LAB-06-020 Biokimya vücüd mayesi Xlor, Cl (BOM) 9
LAB-06-021 Biokimya vücüd mayesi Zülal (vücüd mayesi) 8
LAB-06-022 Biokimya vücüd mayesi Ümumi bilirubin (vücüd mayesi) 6
LAB-06-023 Biokimya vücüd mayesi Ümumi Xolesterol (vücüd mayesi) 8
LAB-06-024 Biokimya vücüd mayesi Ümumi zülal (BOM) 9
LAB-06-025 Biokimya vücüd mayesi İmmunoglobulin G, İgG (vücüd mayesi) 17,70
LAB-06-026 Biokimya vücüd mayesi İmmunoglobulin M, İgM (vücüd mayesi) 17,70
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-11-001 Prenatal Alfa fetoprotein (AFP) 23,50
LAB-11-002 Prenatal Alfa-Fetoprotein (prenatal) 23,50
LAB-11-004 Prenatal Free-HCG 17,70
LAB-11-005 Prenatal 1-ci trimestr hamiləlik skrininqi (İKİLİ) 53
LAB-11-006 Prenatal 2-ci trimestr hamiləlik skrininqi (DÖRDLÜ) 92
LAB-11-007 Prenatal 2-ci trimestr hamiləlik skrininqi (ÜÇLÜ) 65
LAB-11-008 Prenatal PAPP-A 21
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-10-001 Hormon 17-OH Progesteron 28
LAB-10-002 Hormon Əks T3 (Reverse T3, rT3) 273
LAB-10-003  Hormon Adrenalin (Epinefrin, plazma) 59
LAB-10-004 Hormon Adrenalin (Epinefrin, spot sidik) panel 50
LAB-10-005  Hormon Adrenalin (Epinefrin, sutkalıq sidik) panel 50
LAB-10-006  Hormon Adrenokortikotrop Hormon, AKTH (axşam) 63
LAB-10-007 Hormon Adrenokortikotrop hormon, AKTH (səhər) 63
LAB-10-008  Hormon Aldosteron 44
LAB-10-009  Hormon Aldosteron (sidik) 44
LAB-10-010 Hormon Aldosteron (uzanıqlı vəziyyətdə) 22
LAB-10-011  Hormon Alfa-Fetoprotein (AFP) 23,50
LAB-10-012  Hormon Angiotenzin II 59
LAB-10-013 Hormon Anti-CCP 41
LAB-10-014  Hormon Anti-Müller Hormonu (CMIA) 120
LAB-10-015  Hormon Anti-TPO (Anti-Tireoperoksidaza) 32
LAB-10-016  Hormon Anti-TQ (Anti-Tireoqlobulin) 29,50
LAB-10-017  Hormon Anti-TSH Reseptor (TRAp) 91
LAB-10-018 Hormon Anti-ZnT8 82,60
LAB-10-019  Hormon Anti-İnsulin Anticisimləri 53
LAB-10-020 Hormon Antidiuretik Hormon. ADH/Vazopresin (plazma) 73
LAB-10-021 Hormon Beta-HCG 23,50
LAB-10-022 Hormon C-peptid (aclıq) 29,50
LAB-10-023  Hormon C-peptid (toxluq) 23,50
LAB-10-024  Hormon CA-125 35,40
LAB-10-025  Hormon CA-15-3 39
LAB-10-026 Hormon CA-19-9 39
LAB-10-027  Hormon CA-72-4 23,50
LAB-10-028  Hormon Cinsi Hormon Birləşdirici Qlobulin (SHBG) 20
LAB-10-029  Hormon Dehidroepiandrosteron Sulfat (DHEA-S) 23,50
LAB-10-030 Hormon Eritropoetin 75
LAB-10-031  Hormon Estradiol (E2) 25
LAB-10-032  Hormon Fetuin A 53
LAB-10-033  Hormon Follikul Stimulaşdırıcı Hormon (FSH) 23,50
LAB-10-034  Hormon IGFBP-3 (CLIA) 58
LAB-10-035  Hormon Kalsitonin 53
LAB-10-036  Hormon Karsinoembrionik antigen (CEA) 29,50
LAB-10-037  Hormon Kortizol (axşam) 23,50
LAB-10-038  Hormon Kortizol (səhər) 23,50
LAB-10-039  Hormon Leptin 47
LAB-10-040  Hormon Lüteinləşdirici Hormon (LH) 23,50
LAB-10-041  Hormon Makroprolaktin taraması 76,70
LAB-10-042  Hormon Noradrenalin (Norepinefrin, plazma) 59
LAB-10-043 Hormon Noradrenalin (Norepinefrin, spot sidik) panel 51
LAB-10-044  Hormon Noradrenalin (Norepinefrin, sutkalıq sidik) panel 50
LAB-10-045  Hormon Parathormon (PTH) 29,50
LAB-10-046  Hormon Parathormon, PTH (vücud mayesi) 29,50
LAB-10-047  Hormon Paratiroid Hormonla Birləşdirilmiş Zülal (PTHrP) 350
LAB-10-048  Hormon Progesteron (PRG) 23,50
LAB-10-049  Hormon Proinsulin 500
LAB-10-050  Hormon Prokalsitonin 54
LAB-10-051  Hormon Prolaktin (PRL) 20
LAB-10-052  Hormon PSA PANELİ 47
LAB-10-053  Hormon Qastrin 66
LAB-10-054  Hormon Qlükaqon 350
LAB-10-055  Hormon Renin-düz (ayaqüstə) 40
LAB-10-056  Hormon Renin-düz (uzanıqlı vəziyyətdə) 40
LAB-10-057  Hormon Renin aktivliyi (plazma) 64
LAB-10-058  Hormon Sərbəst Estriol 20
LAB-10-059 Hormon Sərbəst PSA (fPSA) 29,50
LAB-10-060  Hormon Sərbəst T3 (FT3) 21
LAB-10-061  Hormon Sərbəst T4 (FT4) 21
LAB-10-062  Hormon Sərbəst Testosteron 28
LAB-10-063 Hormon Serotonin (serum) 130
LAB-10-064  Hormon Serotonin (sutkalıq sidik) 139
LAB-10-065  Hormon Somatotropin (Boy Hormonu) 23,50
LAB-10-066 Hormon Tireoqlobulin (TG) 35,40
LAB-10-067  Hormon Tireoqlobulin (TG, vücud mayesi) 35,40
LAB-10-068  Hormon Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 21
LAB-10-069  Hormon Tiroid Stimullaşdırıcı İmmunoglobulin (TSI) 1250
LAB-10-070  Hormon Tiroksin Birləşdirici Qlobulin (TBG) 60
LAB-10-071 Hormon Total PSA (TPSA) 29,50
LAB-10-072  Hormon Total Testosteron 23,50
LAB-10-073  Hormon Total Tiroksin (TT4) 21
LAB-10-074  Hormon Ümumi Triyodtironin 3 (Total T3) 17,70
LAB-10-075  Hormon İA-2 Anti-Tirozine Phosphataza 53
LAB-10-076 Hormon İnhibin B 173
LAB-10-077 Hormon İnsulin (aclıq) 25
LAB-10-078 Hormon İnsulin (toxluq) 25
LAB-10-079  Hormon İnsulinəbənzər boy faktoru 1 (İGF-1) 50
LAB-10-080 Hormon İA-2 Anti-Tirozine Phosphataza 53
LAB-10-081 Hormon Roma indeksi 142
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-07-001 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 120 dəq 20
LAB-07-002 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 240 dəq 20
LAB-07-003 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 30 dəq 20
LAB-07-004 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 360 dəq 20
LAB-07-005 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 60 dəq 20
LAB-07-006 Dinamik Testlər 17-OH Proqesteron 90 dəq 20
LAB-07-007 Dinamik Testlər Adrenokortikotrop Hormon 0 dəq 69
LAB-07-008 Dinamik Testlər Adrenokortikotrop Hormon 120 dəq 26
LAB-07-009 Dinamik Testlər Adrenokortikotrop Hormon 30 dəq 26
LAB-07-010 Dinamik Testlər Adrenokortikotrop Hormon 60 dəq 26
LAB-07-011 Dinamik Testlər Adrenokortikotrop Hormon 90 dəq 26
LAB-07-012 Dinamik Testlər 'Dihidroepiandrosteron Sulfat 0 dəq 26
LAB-07-013 Dinamik Testlər Follikul Stimullaşdırıcı Hormon (FSH) 120 dəq 20
LAB-07-014 Dinamik Testlər Follikul Stimullaşdırıcı Hormon (FSH) 30 dəq 20
LAB-07-015 Dinamik Testlər Follikul Simullaşdırıcı Hormon (FSH) 60 dəq 20
LAB-07-016 Dinamik Testlər Follikul Stimullaşdırıcı Hormon (FSH) 90 dəq 20
LAB-07-017 Dinamik Testlər Kortizol 120 dəq 23,50
LAB-07-018 Dinamik Testlər Kortizol 150 dəq 23,50
LAB-07-019 Dinamik Testlər Kortizol 180 dəq 23,50
LAB-07-020 Dinamik Testlər Kortizol 240 dəq 23,50
LAB-07-021 Dinamik Testlər Kortizol 30 dəq 23,50
LAB-07-022 Dinamik Testlər Kortizol 40 dəq 23,50
LAB-07-023 Dinamik Testlər Kortizol 60 dəq 23,50
LAB-07-024 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 120 dəq 20
LAB-07-025 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 150 dəq 20
LAB-07-026 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 180 dəq 20
LAB-07-027 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 30 dəq 20
LAB-07-028 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 60 dəq 20
LAB-07-029 Dinamik Testlər Lüteinləşdirici Hormon (LH) 90 dəq 20
LAB-07-030 Dinamik Testlər Parathormon (PTH) 120 dəq 25
LAB-07-031 Dinamik Testlər Parathormon (PTH) 180 dəq 25
LAB-07-032 Dinamik Testlər Parathormon (PTH) 30 dəq 25
LAB-07-033 Dinamik Testlər Parathormon (PTH) 60 dəq 25
LAB-07-034 Dinamik Testlər Parathormon (PTH) 90 dəq 25
LAB-07-035 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 120 dəq 20
LAB-07-036 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 240 dəq 20
LAB-07-037 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 30 dəq 30
LAB-07-038 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 360 dəq 20
LAB-07-039 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 60 dəq 31
LAB-07-040 Dinamik Testlər Prolaktin (PRL) 90 dəq 20
LAB-07-041 Dinamik Testlər Qlükoza 0 dəq 3
LAB-07-042 Dinamik Testlər Qlükoza 120 dəq 4
LAB-07-043 Dinamik Testlər Qlükoza 150 dəq 4
LAB-07-044 Dinamik Testlər Qlükoza 180 dəq 4
LAB-07-045 Dinamik Testlər Qlükoza 240 dəq 4
LAB-07-046 Dinamik Testlər Qlükoza 30 dəq 4
LAB-07-047 Dinamik Testlər Qlükoza 60 dəq 4
LAB-07-048 Dinamik Testlər Qlükoza 90 dəq 4
LAB-07-049 Dinamik Testlər Qlükoza tolerantlıq (OGTT) 19
LAB-07-050 Dinamik Testlər Qlükoza tolerantlıq (OGTT) 100 gr (3 saat) 20
LAB-07-051 Dinamik Testlər Qlükoza tolerantlıq (OGTT) 50 gr (1 saat) 11
LAB-07-052 Dinamik Testlər Qlükoza tolerantlıq (OGTT) 75 gr (2 saat) 15
LAB-07-053 Dinamik Testlər Qlükoza tolerantlıq (OGTT) 75 gr (2 saat-120) 12
LAB-07-054 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 0 dəq 20
LAB-07-055 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 120 dəq 20
LAB-07-056 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 150 dəq 20
LAB-07-057 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 180 dəq 20
LAB-07-058 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 240 dəq 20
LAB-07-059 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 30 dəq 20
LAB-07-060 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 60 dəq 20
LAB-07-061 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) 90 dəq 20
LAB-07-062 Dinamik Testlər Somatotropin (Boy Hormonu) stimulyasiya sınağı 165
LAB-07-063 Dinamik Testlər Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 120 dəq 17,7
LAB-07-064 Dinamik Testlər Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 240 dəq 17,7
LAB-07-065 Dinamik Testlər Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 30 dəq 17,7
LAB-07-066 Dinamik Testlər Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 60 dəq 17,7
LAB-07-067 Dinamik Testlər Tiroid Stimullaşdırıcı Hormon (TSH) 90 dəq 17,7
LAB-07-068 Dinamik Testlər İnsulin 120 dəq 25
LAB-07-069 Dinamik Testlər İnsulin 150 dəq 25
LAB-07-070 Dinamik Testlər İnsulin 180 dəq 25
LAB-07-071 Dinamik Testlər İnsulin 240 dəq 25
LAB-07-072 Dinamik Testlər İnsulin 30 dəq 25
LAB-07-073 Dinamik Testlər İnsulin 60 dəq 25
LAB-07-074 Dinamik Testlər İnsulin 90 dəq 25
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-17-001 Elektroforez Hemoqlobin elektroforezi 54
LAB-17-002 Elektroforez LDH izoenzimləri 91
LAB-17-003 Elektroforez Lipid elektroforezi 61
LAB-17-004 Elektroforez Oliqoklonal zolaq tədqiqi (BOM) 218
LAB-17-005 Elektroforez Protein elektroforezi (serum) 54
LAB-17-006 Elektroforez Protein elektroforezi (sutkalıq sidik) 54
LAB-17-007 Elektroforez Sərbəst Kappa yüngül zəncir (sidik) 70
LAB-17-008 Elektroforez Sərbəst Kappa-Lambda yüngül zəncir (serum) 70
LAB-17-009 Elektroforez Sərbəst Lambda yüngul zəncir (sidik) 70
LAB-17-010 Elektroforez Total Kappa yüngül zəncir (serum) 39
LAB-17-011 Elektroforez Total Kappa yüngül zəncir (sidik) 70
LAB-17-012 Elektroforez Total Lambda yüngül zəncir (serum) 39
LAB-17-013 Elektroforez Total Lambda yüngül zəncir (sidik) 70
LAB-17-014 Elektroforez İmmunfiksasiya elektroforezi (serum) 177
LAB-17-015 Elektroforez İmmunfiksasiya elektroforezi (sidik) 130
LAB-17-016 Elektroforez İmmunoglobulin G (İgG) indeksi 64
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-13-001 İmmunologiya  ANCA İFR (cANCA pANCA) 78
LAB-13-002 İmmunologiya Anti Dəri Anticisimləri 97
LAB-13-003  İmmunologiya  Anti-Envoplakin İgG 59
LAB-13-004  İmmunologiya  Anti fosfolipid sindrom PANELİ 82,60
LAB-13-005  İmmunologiya  Anti Nuklear Anticisimlər (ANA ELİSA) 35,40
LAB-13-006  İmmunologiya  Anti Nuklear Anticisimlər (ANA) 35,40
LAB-13-007  İmmunologiya  Anti Spermal Anticisimlər (ASA) 58
LAB-13-008  İmmunologiya  Anti-AMA-M2 (ELISA) 29,50
LAB-13-009  İmmunologiya Anti-Beta-2 Qlikoprotein 1 İgA 28
LAB-13-010  İmmunologiya  Anti-Beta-2 Qlikoprotein 1 İgG 28
LAB-13-011  İmmunologiya  Anti-Beta-2 Qlikoprotein 1 İgM 28
LAB-13-012  İmmunologiya  Anti-Collagen VII İgG 118
LAB-13-013  İmmunologiya  Anti-Desmoglein 1 İgG 59
LAB-13-014  İmmunologiya  Anti-Desmoglein 3 İgG 59
LAB-13-015 İmmunologiya  Anti-ds DNT 47
LAB-13-016  İmmunologiya  Anti-Endomizium İgA 74
LAB-13-017 İmmunologiya  Anti-Endomizium IgG 74
LAB-13-018  İmmunologiya Anti-Kardiolipin İgG 28
LAB-13-019  İmmunologiya  Anti-Kardiolipin İgM 28
LAB-13-020  İmmunologiya  Anti-Musk Anticismləri 520
LAB-13-021  İmmunologiya Anti-Qliadin İgA 52
LAB-13-022 İmmunologiya  Anti-Qliadin İgG 52
LAB-13-023  İmmunologiya  Anti-Toxuma Transqlutaminaza İgG 51
LAB-13-024  İmmunologiya Anti-Toxuma transqlutaminazası İgA 51
LAB-13-025  İmmunologiya  Antifosfolipaz A2 Reseptor (PLA2R) 200
LAB-13-026  İmmunologiya  ASCA İgG 63
LAB-13-027  İmmunologiya  ASCA İgA 63
LAB-13-028  İmmunologiya ASMA (Anti Düz Əzələ Anticisimləri) 47
LAB-13-029  İmmunologiya  Autoimmun hepatit PROFİLİ (İFR) 47
LAB-13-030  İmmunologiya Autoimmun qaraciyər PANELİ (BLOT) 118
LAB-13-031  İmmunologiya  Anti-GBM 41
LAB-13-032  İmmunologiya  BP180-NC16A-4X İgG 56
LAB-13-033 İmmunologiya  BP230-CF İgG 55
LAB-13-034  İmmunologiya  Covid 19 İgG 25
LAB-13-036  İmmunologiya  Dərinin autoimmun xəstəlikləri PANELİ (ELİSA) 320
LAB-13-037  İmmunologiya  ENA PANELİ 142
LAB-13-038 İmmunologiya  Kron-Kolit PANELİ 270
LAB-13-039  İmmunologiya  Limbik ensefalit PANELİ (İFR) 295
LAB-13-040  İmmunologiya  Miozit PANELİ (BLOT) 210
LAB-13-041 İmmunologiya Neuromyelitis Optica İgG (NMO/AQP4) 440
LAB-13-042 İmmunologiya Paraneoplastik nevroloji sindrom (PNS / BLOT) 295
LAB-13-043 İmmunologiya Parietal Hüceyrə Antiteli İgG 23,50
LAB-13-044 İmmunologiya Qanqliozit PANELİ (BLOT) 177
LAB-13-045 İmmunologiya Seliakiya PANELİ (Çölyak) 148
LAB-13-046 İmmunologiya Vaskulit PANELİ (İFR) 71
LAB-13-047 İmmunologiya İnterleykin-1 beta (İL-1 beta) 620
LAB-13-048 İmmunologiya İnterleykin-2 (İL-2) 620
LAB-13-049 İmmunologiya İnterleykin-6 (İL-6) 620
LAB-13-050 İmmunologiya İntrinsic faktor (İF/GİF) 47
LAB-13-051 İmmunologiya Total komplement (CH50) 200
LAB-13-052 İmmunologiya Anti-MOG İgG 335
LAB-13-053 İmmunologiya Adacıq (İslet) anticisimləri (İCA) 82,6
LAB-13-054 İmmunologiya Anti-GAD Anticisimləri 53
LAB-13-055 İmmunologiya ENA PANELİ 100
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-09-002  Serologiya Anti Herpes Simplex virus 1 İgG (HSV 1 İgG) 35,40
LAB-09-003 Serologiya Anti Herpes Simplex virus 1 İgM (HSV 1 İgM) 29,50
LAB-09-004 Serologiya Anti Herpes Simplex Virus 2 İgG (HSV 2 İgG) 29,50
LAB-09-005 Serologiya Anti Herpes Simplex Virus 2 İgM (HSV 2 İgM) 29,50
LAB-09-006  Serologiya  Anti-Asetilxolin Reseptor Anticisimləri 82,60
LAB-09-007 Serologiya COVİD-19 IgM 25
LAB-09-008  Serologiya  COVİD-19 IgG 25
LAB-09-009  Serologiya Anti-HAV total (Hepatit A) 26
LAB-09-010 Serologiya Anti-HAV İgM 26
LAB-09-011 Serologiya Anti-HBc total 27
LAB-09-012  Serologiya Anti-HBc İgG 41
LAB-09-013 Serologiya Anti-HBc İgM 27
LAB-09-014  Serologiya Anti-HBe 27
LAB-09-015 Serologiya Anti-HBs 23,50
LAB-09-016 Serologiya Anti-HCV 33
LAB-09-017 Serologiya Anti-HCV (kart-test) 11
LAB-09-018 Serologiya Anti-HDV 30
LAB-09-019 Serologiya Anti-Toxocara canis İgG 16,50
LAB-09-020 Serologiya Ascaris lumbricoides İgG 23,50
LAB-09-021 Serologiya Bartonella henselae İgG 94,50
LAB-09-022 Serologiya Bartonella henselae İgM 94,50
LAB-09-023 Serologiya Bordetella pertussis İgA (BLOT) 142
LAB-09-024 Serologiya Bordetella pertussis İgG (BLOT) 142
LAB-09-025 Serologiya Bordetella pertussis İgG (ELİSA) 35
LAB-09-026 Serologiya Borrelia Burgdoferi İgG (BLOT) 118
LAB-09-027 Serologiya Borrelia Burgdoferi İgM (BLOT) 118
LAB-09-028 Serologiya Brucella Kumbs 35,40
LAB-09-029 Serologiya Brucella Rose Bengal 14
LAB-09-030 Serologiya Brucella Wright 26
LAB-09-031 Serologiya Brucella İgG 17,70
LAB-09-032 Serologiya Brucella İgM 17,70
LAB-09-033 Serologiya Chlamydia pneumonia İgG 35,40
LAB-09-034 Serologiya Chlamydia pneumonia İgM 35,40
LAB-09-035 Serologiya Chlamydia trachomatis İgG 35,40
LAB-09-036 Serologiya Chlamydia trachomatis İgM 35,40
LAB-09-037 Serologiya Coxsackie virus A İgG 97
LAB-09-038 Serologiya Coxsackie virus A İgM 97
LAB-09-039 Serologiya Coxsackie virus B İgG 97
LAB-09-040 Serologiya Coxsackie virus B İgM 97
LAB-09-041 Serologiya Echinococcus spp İgG 35,40
LAB-09-042 Serologiya Echovirus İgG 99
LAB-09-043 Serologiya Echovirus İgM 99
LAB-09-044 Serologiya Epstein-Barr virusu kapsid antigeni İgG (EBV VCA İgG) 35
LAB-09-045 Serologiya Epstein-Barr virusu kapsid antigeni İgM (EBV VCA İgM) 35
LAB-09-046 Serologiya Epstein-Barr virusu İgG (BLOT) 130
LAB-09-047 Serologiya Epstein-Barr virusu İgM (BLOT) 130
LAB-09-048 Serologiya FTA-ABS İgG (Sifilis) 70
LAB-09-049 Serologiya FTA-ABS İgM (Sifilis) 70
LAB-09-050 Serologiya HBeAg 27
LAB-09-051 Serologiya HBsAg 23,50
LAB-09-052 Serologiya HBsAg (kəmiyyət / Quantitative) 118
LAB-09-053 Serologiya HBsAg (kart-test) 9
LAB-09-054 Serologiya HDV Ag 27
LAB-09-055 Serologiya Helicobacter pylori İgA 23,50
LAB-09-056 Serologiya Helicobacter pylori İgG 13
LAB-09-057 Serologiya Helicobacter pylori İgM 13
LAB-09-058 Serologiya HİV/AİDS (QİÇS) (kart-test) 12
LAB-09-059 Serologiya HİV/AİDS (QİÇS) Ag/Ab 23,50
LAB-09-060 Serologiya Lamblia intestinalis İgA 19
LAB-09-061 Serologiya Lamblia intestinalis İgG 19
LAB-09-062 Serologiya Lamblia intestinalis İgM 19
LAB-09-063 Serologiya Legionella pneumophila 1 Antigen 136
LAB-09-064 Serologiya Listeria monocytogenes İgG 26
LAB-09-065 Serologiya Mycoplasma pneumoniae İgG 65
LAB-09-066 Serologiya Mycoplasma pneumoniae İgM 65
LAB-09-067 Serologiya Parotit İgG 53
LAB-09-068 Serologiya Parotit İgG (BOM) 110
LAB-09-069 Serologiya Parotit İgM 53
LAB-09-070 Serologiya Parvovirus B19 İgG 71
LAB-09-071 Serologiya Parvovirus B19 İgM 71
LAB-09-072 Serologiya Qızılca İgG 29,50
LAB-09-073 Serologiya Qızılca İgG (BOM) 64
LAB-09-074 Serologiya Qızılca İgM 29,50
LAB-09-075 Serologiya Qızılca İgM (BOM) 64
LAB-09-076 Serologiya Respirator sinsitial virus İgG (RSV İgG) 61
LAB-09-077 Serologiya Respirator sinsitial virus İgM (RSV İgM) 61
LAB-09-078 Serologiya Rubella avidlik 97
LAB-09-079 Serologiya Rubella İgG 23,50
LAB-09-080 Serologiya Rubella İgM 23,50
LAB-09-081 Serologiya Sifilis (kart test) 9
LAB-09-082 Serologiya Sifilis Total (İgG+İgM) 26
LAB-09-083 Serologiya Sitomeqalovirus İgG (CMV İgG) 21
LAB-09-084 Serologiya Sitomeqalovirus İgG avidlik (CMV İgG avidlik) 87
LAB-09-085 Serologiya Sitomeqalovirus İgM (CMV İgM) 21
LAB-09-086 Serologiya Toksoplazma İgG 19
LAB-09-087 Serologiya Toksoplazma İgG avidlik 87
LAB-09-088 Serologiya Toksoplazma İgM 19
LAB-09-089 Serologiya TPHA (Treponema pallidum hemaqqlutinasiya testi) 29,50
LAB-09-090 Serologiya Varicella zoster virus İgG (VZV İgG) 47
LAB-09-091 Serologiya Varicella zoster virus İgM (VZV İgM) 47
LAB-09-092 Serologiya VDRL-RPR 23,50
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-12-001 Mikrobiologiya Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi+AHT 41
LAB-12-002  Mikrobiologiya A qrup streptokokk (kart-test) 21
LAB-12-003 Mikrobiologiya Ana südünün əkilməsi+AHT 41
LAB-12-004  Mikrobiologiya Anaeroblar üçün əkilmə+AHT 41
LAB-12-005  Mikrobiologiya Assit mayesinin əkilməsi+AHT 47
LAB-12-006  Mikrobiologiya Assit mayesinin tam müayinəsi  53
LAB-12-007  Mikrobiologiya B qrup streptokok skrininqi 23,50
LAB-12-008  Mikrobiologiya  Bəlğəmin əkilməsi+AHT  41
LAB-12-009  Mikrobiologiya  Bəlğəmin ümumi müayinəsi  23,50
LAB-12-011 Mikrobiologiya BAL (Bronxalveolyar lavaj) əkilməsi+AHT  41
LAB-12-012 Mikrobiologiya BAL (Bronxalveolyar lavaj) tam müayinəsi  53
LAB-12-013 Mikrobiologiya Biopsiya materialının əkilməsi+AHT 53
LAB-12-014 Mikrobiologiya BOM (Beyin-Onurğabeyin mayesinin) tam müayinəsi 53
LAB-12-015 Mikrobiologiya BOM (Beyin-onurğabeyni mayesi) əkilməsi+AHT 41
LAB-12-016 Mikrobiologiya Burundan yaxmanın əkilməsi+AHT 41
LAB-12-017 Mikrobiologiya Calprotectin (Elisa) 60
LAB-12-018 Mikrobiologiya Calprotektin (kart-test) 17,70
LAB-12-019 Mikrobiologiya Clostridium difficile Toksin A və B 65
LAB-12-020  Mikrobiologiya Dəri Leyşmaniozu (əkilmə+mikroskopiya) 59
LAB-12-021  Mikrobiologiya Demodeksin təyini 17,70
LAB-12-022  Mikrobiologiya Entamoeba Histolytica Antigen Testi (kart test) 45
LAB-12-023  Mikrobiologiya Enterobioz (sellofan-bant)  9
LAB-12-024  Mikrobiologiya Enterohemorrhagic E.coli (EHEC) əkilməsi + AHT 25
LAB-12-025  Mikrobiologiya FTA-ABS 70
LAB-12-026 Mikrobiologiya Genital materialin mikroskopik müayinəsi  23,50
LAB-12-028  Mikrobiologiya Giemsa üsulu ilə boyama 9
LAB-12-029  Mikrobiologiya Göbələklər üçün əkilmə+Antifunqallara həssaslığın təyini  41
LAB-12-030 Mikrobiologiya Helicobacter pylori (kart-test) 14
LAB-12-031  Mikrobiologiya Helicobacter Pylori (Nəfəs Testi) 65
LAB-12-032  Mikrobiologiya Heterofil anticism (İnfeksion mononukleoz) kart-test 14
LAB-12-033  Mikrobiologiya Konyuktivadan yaxmanın əkilməsi+AHT 29,50
LAB-12-034 Mikrobiologiya Lactoferrin (kart-test) 17,70
LAB-12-035  Mikrobiologiya Lamblia antigen testi (kart-test/nəcis) 30
LAB-12-036 Mikrobiologiya  Lamblia, Entamoeba, Crypto 3-lü panel (kart-test) 59
LAB-12-037 Mikrobiologiya Leyşmaniozun təyini 20
LAB-12-038  Mikrobiologiya Malyariyanın nazik yaxma üsulu ilə təyini  9
LAB-12-039  Mikrobiologiya Malyariyanın qalın damla üsulu ilə təyini  9
LAB-12-040  Mikrobiologiya Materialın əkilməsi 10
LAB-12-041  Mikrobiologiya Mycooplasma və Ureaplasma üçün əkilmə+AHT 29,50
LAB-12-042  Mikrobiologiya Nəcisdə gizli qan 12
LAB-12-043  Mikrobiologiya  Nəcisdə Ph təyini 15
LAB-12-044  Mikrobiologiya  Nəcisdə reduktan maddə  32
LAB-12-045  Mikrobiologiya  Nəcisin əkilməsi+AHT 45
LAB-12-046  Mikrobiologiya Nəcisin ümumi analizi 11
LAB-12-047  Mikrobiologiya  Nativ preparatın mikoloji müayinəsi 9
LAB-12-048  Mikrobiologiya Nativ preparatın mikroskopiyası  9
LAB-12-049  Mikrobiologiya  Neçiporenko üsulu ilə sidik təhlili 16,50
LAB-12-050 Mikrobiologiya Perikard mayesinin əkilməsi+AHT 41
LAB-12-051 Mikrobiologiya  Periton mayesinin əkilməsi+AHT 41
LAB-12-052 Mikrobiologiya Plevral mayenin əkilməsi+AHT 41
LAB-12-053 Mikrobiologiya  Plevral mayenin ümumi müayinəsi 53
LAB-12-054  Mikrobiologiya Prostat şirəsinin əkilməsi+AHT 41
LAB-12-055  Mikrobiologiya Prostat şirəsinin mikroskopik müayinəsi  17,70
LAB-12-056  Mikrobiologiya Protozoan parazitlərin təyini PANEL (nəcisdə) 75
LAB-12-057  Mikrobiologiya Qalaktomannan antigeni  137
LAB-12-058 Mikrobiologiya Qanın əkilməsi + AHT (aerob) 35,40
LAB-12-059  Mikrobiologiya Qanın əkilməsi + AHT (anaerob) 35,40
LAB-12-060  Mikrobiologiya Qanın əkilməsi + AHT (pediatrik) 47
LAB-12-061 Mikrobiologiya  Quantiferon (Gold) 180
LAB-12-062  Mikrobiologiya  Qulaqdan yaxmanın əkilməsi+AHT 29,50
LAB-12-063  Mikrobiologiya  Rota-Adenovirus (kart-test) 14
LAB-12-064  Mikrobiologiya  Salmonella Grubber Widal Test 28
LAB-12-065  Mikrobiologiya  Salmonella Qrup təyini 26
LAB-12-066 Mikrobiologiya  Servikal materialın əkilməsi+AHT 29,50
LAB-12-067  Mikrobiologiya Sidiyin əkilməsi+AHT  41
LAB-12-068  Mikrobiologiya Sidiyin ümumi analizi 9
LAB-12-069 Mikrobiologiya Sil-Nilson (ARB) 23,50
LAB-12-070 Mikrobiologiya Sinoval mayenin ümumi müayinəsi  53
LAB-12-071 Mikrobiologiya Sinovial mayenin əkilməsi+AHT 41
LAB-12-072  Mikrobiologiya  Spermanın əkilməsi+AHT 41
LAB-12-073  Mikrobiologiya Spermoqrammma (tam müayinə) 41
LAB-12-074  Mikrobiologiya  Spermoqrammma (mikroskopiya) 26
LAB-12-075  Mikrobiologiya  Traxeal aspiratın əkilməsi+AHT 41
LAB-12-076 Mikrobiologiya  Uretral ifrazatın əkilməsi+AHT 29,50
LAB-12-077  Mikrobiologiya  Uretral ifrazatin mikroskopik müayinəsi  23,50
LAB-12-078  Mikrobiologiya  Vaginal yaxmanın əkilməsi+AHT 41
LAB-12-079  Mikrobiologiya  Yara möhtəviyyatının əkilməsi+AHT  41
LAB-12-080  Mikrobiologiya  Ödün əkilməsi+AHT 41
LAB-12-081 Mikrobiologiya  İnfluenza A + B (kart-test) 43
LAB-12-082  Mikrobiologiya  Şuvarski sınağı (Postkoital test)  23,50
LAB-12-083 Mikrobiologiya Ana südünün əkilməsi + AHT (sol) 41
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-18-001  Molekulyar Mikrobiologiya Bakterial vaginoz PANELİ ( PZR ) 106
LAB-18-002  Molekulyar Mikrobiologiya  Brucella species PZR 282
LAB-18-003 Molekulyar Mikrobiologiya  Candida albicans PZR 29,50
LAB-18-004  Molekulyar Mikrobiologiya  Chlamydia trachomatis PZR  29,50
LAB-18-005  Molekulyar Mikrobiologiya  COVİD-2019 100
LAB-18-006  Molekulyar Mikrobiologiya  Diareya PANELİ (PZR) 210
LAB-18-007  Molekulyar Mikrobiologiya  Epstein-Barr virusu (EBV) PZR 320
LAB-18-008  Molekulyar Mikrobiologiya  Gardnerella vaginalis PZR 29,50
LAB-18-009 Molekulyar Mikrobiologiya GENİTAL ULSER (PZR) 265
LAB-18-010  Molekulyar Mikrobiologiya  HBV-DNT PZR (Hepatit B virus yükü) 120
LAB-18-011  Molekulyar Mikrobiologiya  HCV genotip 142
LAB-18-012  Molekulyar Mikrobiologiya  HCV-RNT PZR (Hepatit C virus yükü) 97
LAB-18-013  Molekulyar Mikrobiologiya  HDV-RNT PZR (Hepatit D virus yükü) 120
LAB-18-014  Molekulyar Mikrobiologiya Helicobacter pylori PZR (panel) 75
LAB-18-015  Molekulyar Mikrobiologiya  Helminth PANELİ (qurd/ PZR) 99
LAB-18-016  Molekulyar Mikrobiologiya  HPV (Human papillomavirus) genotip təyini 130
LAB-18-018  Molekulyar Mikrobiologiya  HPV 16 (Human papillomavirus 16) 35,40
LAB-18-019  Molekulyar Mikrobiologiya  HPV 18 (Human papillomavirus 18) 35,40
LAB-18-020 Molekulyar Mikrobiologiya HPV 6 (Human papillomavirus 6) 35,40
LAB-18-021  Molekulyar Mikrobiologiya HSV 1 (Herpes simplex virus 1) PZR 38
LAB-18-022  Molekulyar Mikrobiologiya  HSV 2 (Herpes simplex virus 2) PZR 38
LAB-18-023  Molekulyar Mikrobiologiya  HİV/AİDS (QİÇS) PZR 400
LAB-18-024  Molekulyar Mikrobiologiya  Listeria monocytogenes PZR 65
LAB-18-025 Molekulyar Mikrobiologiya Mycobacterium tuberculosis PZR 125
LAB-18-026  Molekulyar Mikrobiologiya  Mycoplasma genitalium PZR  29,50
LAB-18-027  Molekulyar Mikrobiologiya  Mycoplasma hominis PZR  29,50
LAB-18-028  Molekulyar Mikrobiologiya  Neisseria gonorrhoeae PZR  29,50
LAB-18-029 Molekulyar Mikrobiologiya Parazit PANELİ (ibtidayilər/ PZR) 100
LAB-18-030  Molekulyar Mikrobiologiya  Parvovirus PZR 210
LAB-18-031  Molekulyar Mikrobiologiya  Pneumocystis jirovecii PZR 220
LAB-18-032  Molekulyar Mikrobiologiya Polyomavirus JCV və BKV PZR 350
LAB-18-033  Molekulyar Mikrobiologiya Qastrointestinal bakteri-1 PANELi (PZR) 130
LAB-18-034  Molekulyar Mikrobiologiya  Qastrointestinal bakteri-2 PANELİ (E.coli/ PZR) 130
LAB-18-035  Molekulyar Mikrobiologiya  Rubella PZR 100
LAB-18-036  Molekulyar Mikrobiologiya  Sifilis (Treponema pallidum) PZR 59
LAB-18-037  Molekulyar Mikrobiologiya  Sitomegalovirus (CMV) PZR 29,50
LAB-18-038 Molekulyar Mikrobiologiya  Sürətli respirator PANEL (PZR) 177
LAB-18-039  Molekulyar Mikrobiologiya  Toxoplazma Gondii PZR 50
LAB-18-040  Molekulyar Mikrobiologiya  Toxoplazma Gondii PZR (aminion maye) 180
LAB-18-041  Molekulyar Mikrobiologiya  Trichomonas vaginalis PZR  29,50
LAB-18-042  Molekulyar Mikrobiologiya  Ureaplasma Parvum PZR 29,50
LAB-18-043  Molekulyar Mikrobiologiya  Ureaplasma SPP PZR  (panel) 23,50
LAB-18-044  Molekulyar Mikrobiologiya Ureaplasma urealyticum PZR  29,50
LAB-18-045 Molekulyar Mikrobiologiya Urogenital infeksiyalar 4 PARAMETR (PZR) 59
LAB-18-046 Molekulyar Mikrobiologiya Urogenital infeksiyalar 6 PARAMETR (PZR) 112
LAB-18-047 Molekulyar Mikrobiologiya  Urogenital infeksiyalar 7 PARAMETR (PZR) 124
LAB-18-048 Molekulyar Mikrobiologiya  Urogenital infeksiyalar 8 PARAMETR (PZR) 135
LAB-18-049 Molekulyar Mikrobiologiya Viral ensefalit PANELİ (PZR) 100
LAB-18-050 Molekulyar Mikrobiologiya İmatinib rezistentliyi 520
LAB-18-051 Molekulyar Mikrobiologiya Bakterial meningit PANELİ (PZR) 100
LAB-18-052 Molekulyar Mikrobiologiya Bordetella pertussis (göy öskürək) PZR 400
LAB-18-053 Molekulyar Mikrobiologiya Borrelia Burgdorferi PZR (BOM) 170
LAB-18-055 Molekulyar Mikrobiologiya Təcili xidmət 10
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
ASLI-001 Həkim konsultasiyası Genetik konsultasiya 40
LAB-19-001 Molekulyar Genetika 5-Alfa Reduktaza çatışmazlığı (SRD5A2) 680 
LAB-19-002  Molekulyar Genetika Əqli Zəyiflik (Mental Reterdasyon) 1400
LAB-19-003 Molekulyar Genetika Alfa-1-antitripsin genotip təyini 450
LAB-19-004 Molekulyar Genetika Alfa-Talassemiya mutasiya analizi  650
LAB-19-005 Molekulyar Genetika ANGELMAN sindromu 400 
LAB-19-006 Molekulyar Genetika APO E Genotipi  190
LAB-19-007  Molekulyar Genetika Aralıq Dənizi Qızdırması Mutasiya Analizi (FMF) 295
LAB-19-008 Molekulyar Genetika ASL geni dizi analizi 1050
LAB-19-009 Molekulyar Genetika Ateroskleroz PANELİ 500
LAB-19-010 Molekulyar Genetika Axondroplaziya mutasiya analizi 400 
LAB-19-011  Molekulyar Genetika  Bazal Qanqlion Kalsifikasiyası 2450
LAB-19-012 Molekulyar Genetika BCR-ABL P190  320 
LAB-19-013 Molekulyar Genetika BCR-ABL P210  320 
LAB-19-014  Molekulyar Genetika  Beckwith Wiedemann Sindromu  680
LAB-19-015  Molekulyar Genetika Beta-Qlobin sekans analizi  320
LAB-19-016 Molekulyar Genetika BRAF geni mutasiya analizi  400
LAB-19-017 Molekulyar Genetika BRCA 1-2  1100
LAB-19-018 Molekulyar Genetika CADASIL sindromu  800
LAB-19-019  Molekulyar Genetika  CDG (Congenital Disorders of Glycosylation) 450
LAB-19-020  Molekulyar Genetika Charcot Marie Tooth 1a (PMP22)  350
LAB-19-021 Molekulyar Genetika CIAS3 mutasiya analizi 550
LAB-19-022  Molekulyar Genetika CLN3 mutasiya analizi 650
LAB-19-023 Molekulyar Genetika Connexin 26 geni  500 
LAB-19-024 Molekulyar Genetika Cri du Chat sindromu 400
LAB-19-025 Molekulyar Genetika CYP2C19*2/*3  analizi  295
LAB-19-026 Molekulyar Genetika DEB testi (Fankoni anemiyası) 320 
LAB-19-027  Molekulyar Genetika DiGeorge sindromu 320
LAB-19-028 Molekulyar Genetika DMD (Duchenne Muskulyar Distrofiyası) daşıyılıcıq testi 820
LAB-19-029  Molekulyar Genetika DMD-BMD delesiya analizi (Duchenne-Becker Muskulyar Distrofiyası) 400
LAB-19-030  Molekulyar Genetika DNT izolyasiya 12
LAB-19-031 Molekulyar Genetika DNT-İdentifikasiya (Atalıq testi) 3000 
LAB-19-032 Molekulyar Genetika E-CADHERINE mutasiyaları 1900 
LAB-19-033 Molekulyar Genetika EGFR geni mutasiya analizi  450 
LAB-19-034 Molekulyar Genetika Ekzom sekans analizi  3000
LAB-19-035 Molekulyar Genetika Epiprocolon 1150
LAB-19-036 Molekulyar Genetika Factor V Leiden mutasiya analizi  106 
LAB-19-037 Molekulyar Genetika Faktor VII gen analizi 1280
LAB-19-038 Molekulyar Genetika FGFR2 1950
LAB-19-039  Molekulyar Genetika Fibroblast growth factor reseptor 3 sekans analizi  590
LAB-19-040  Molekulyar Genetika FLT3 mutasıyası (Leykemiya) 430
LAB-19-041 Molekulyar Genetika Fragil X mutasiya analizi  440
LAB-19-042  Molekulyar Genetika Friedreich ataxia mutasiya analizi  280
LAB-19-043  Molekulyar Genetika  G6PD gen analizi (Qlükoza-6-Fosfat Dehidrogenaza) 1350
LAB-19-044  Molekulyar Genetika  GBA gen analizi  (GAUCHER/QOŞE) 1250
LAB-19-045  Molekulyar Genetika GCHD gen analizi 750
LAB-19-046  Molekulyar Genetika Genetik skrininq PANELİ 2300
LAB-19-047  Molekulyar Genetika Gilbert (İrinotecan toxicity - UGT1A) 320
LAB-19-048  Molekulyar Genetika  Glikogen depo xəstəliyi 1550
LAB-19-049  Molekulyar Genetika Hemoxromatoz   295
LAB-19-050  Molekulyar Genetika Hipoxondroplaziya mutasiya analizi   400
LAB-19-051  Molekulyar Genetika HLA-B27-CYP2D6 mutasiya analizi 320
LAB-19-052 Molekulyar Genetika HLA-B51(Behçet xəstəliyi) 430
LAB-19-053  Molekulyar Genetika HLA-B57*01 (Behçet xəstəliyi) 295
LAB-19-054 Molekulyar Genetika Huntington mutasiya analizi  640
LAB-19-055 Molekulyar Genetika JAK2 gen mutasiyası  400
LAB-19-056  Molekulyar Genetika Kardiovaskulyar risk PANELİ (geniş) 500
LAB-19-057  Molekulyar Genetika Kardiovaskulyar risk PANELİ (kiçik) 320
LAB-19-058 Molekulyar Genetika Kariotip-CGH ARRAY  1670
LAB-19-059  Molekulyar Genetika Kimerizm  300
LAB-19-060  Molekulyar Genetika Kok Hüceyrə Sayımı 130
LAB-19-061 Molekulyar Genetika Kongenital adrenal hiperplazı (CYP21A2)  550
LAB-19-062 Molekulyar Genetika KRAS mutasiyaları analizi  400
LAB-19-063  Molekulyar Genetika Kök hüceyrə saxlanması 100
LAB-19-064 Molekulyar Genetika LCT gen anlizi 1000
LAB-19-065  Molekulyar Genetika Leptin gen analizi 427
LAB-19-066 Molekulyar Genetika Marfan sindromu 3240
LAB-19-067 Molekulyar Genetika Maternal kontaminasiya 150
LAB-19-068  Molekulyar Genetika MDR1 mutasiyası  430
LAB-19-069 Molekulyar Genetika Miotonik distrofiya 400
LAB-19-070 Molekulyar Genetika Mitoxondrial sekans analizi 1550
LAB-19-071 Molekulyar Genetika MKT1 gen analizi 980
LAB-19-072 Molekulyar Genetika MTHFR 1298 mutasiya analizi  106
LAB-19-073 Molekulyar Genetika MTHFR 677 Mutasiya Analizi  106
LAB-19-074 Molekulyar Genetika MTR gen anlizi 850
LAB-19-075 Molekulyar Genetika MTRR gen anlizi 1550
LAB-19-076 Molekulyar Genetika  Mukopolisaxaridoz skrininq testi 2400
LAB-19-077 Molekulyar Genetika Mukovissidoz MLPA analizi (kistik fibroz) 270
LAB-19-078 Molekulyar Genetika Mukovissidoz mutasiya analizi (kistik fibroz)  400
LAB-19-079 Molekulyar Genetika Mukovissidoz sekans analizi (kistik fibroz)  2855
LAB-19-080 Molekulyar Genetika NF1 gen analizi 2590
LAB-19-081  Molekulyar Genetika Nijemegen sendromu mutasiya analizi (del657) 350
LAB-19-082 Molekulyar Genetika Nonan Sindromu (NS2) 1150
LAB-19-083 Molekulyar Genetika NRAS mutasiyaları analizi 320
LAB-19-084 Molekulyar Genetika NİPT (Qeyri-İnvaziv Prenatal Test) 1250
LAB-19-085 Molekulyar Genetika OAT gen analizi 1100
LAB-19-086  Molekulyar Genetika Onkogen skrininq PANELİ 2100
LAB-19-087  Molekulyar Genetika Osteogenesis İmperfekta (COL1A1) 3700
LAB-19-088  Molekulyar Genetika Osteoporoz PANELİ 320
LAB-19-089  Molekulyar Genetika PAH geni sekans analizi (Fenilketonuriya ) 2270
LAB-19-090 Molekulyar Genetika PAİ 4G/5G  106
LAB-19-091 Molekulyar Genetika PDL-1 (B7-H1/proqramlaşdırılmış hüceyrə ölüm ligand 1) 600
LAB-19-092  Molekulyar Genetika Podicin (NPHS2 mutasiyaları) sekans analizi  1300
LAB-19-093 Molekulyar Genetika Potter sindromu 2200
LAB-19-094 Molekulyar Genetika Prader-Willi sindromu  400
LAB-19-095 Molekulyar Genetika Proteus sindromu 1100
LAB-19-096 Molekulyar Genetika Protrombin mutasiya analizi (Factor II)  106
LAB-19-097 Molekulyar Genetika RB1 Geni analizi (FISH del 13q14) 350
LAB-19-098 Molekulyar Genetika RETT sindromu (MECP2 Delesiya Analizi) 680
LAB-19-099  Molekulyar Genetika Segawa sindromu 500
LAB-19-100  Molekulyar Genetika Seliakiya PANELİ (Çölyak/genetik) 280
LAB-19-101  Molekulyar Genetika Sistinozis gen analizi 1500
LAB-19-102 Molekulyar Genetika SMA delesiya analizi  610 
LAB-19-103 Molekulyar Genetika Smith-Lemli-Opitz sindromu 770
LAB-19-104  Molekulyar Genetika Sperm DNA Xəsarəti (FİSH)  430
LAB-19-105  Molekulyar Genetika Spinocerebellar ataxia sindromu  850
LAB-19-106 Molekulyar Genetika SRY analizi  280 
LAB-19-107 Molekulyar Genetika Strompel sindromu 745
LAB-19-108 Molekulyar Genetika Sürətli Anaplodiya Skininqi - QF-PRC 280
LAB-19-109 Molekulyar Genetika Toxicity of 5-Fluorouracil  295
LAB-19-110 Molekulyar Genetika Trombofiliya paneli (6-lı) 210
LAB-19-111  Molekulyar Genetika Tromboz PANELİ  320
LAB-19-113 Molekulyar Genetika TTR gen analizi (İxtioz) 370
LAB-19-114 Molekulyar Genetika Varfarin rezistentliyi  520 
LAB-19-115 Molekulyar Genetika VHL gen analizi (Von Hippel-Lindau) 450
LAB-19-116 Molekulyar Genetika Wilson Mutasyon analizi 680
LAB-19-117 Molekulyar Genetika Wilson xəstəliyinin gen analizi (ATP7B) 1880
LAB-19-118 Molekulyar Genetika Y Mikrodelesiyası  150
LAB-19-119  Molekulyar Genetika Miyelodisplastik sindorm (MDS) PANELİ 710
LAB-19-120 Molekulyar Genetika MEFV Sekans analizi (FMF) 750
LAB-19-121 Molekulyar Genetika Bilinən mutasiya analizi 1750
LAB-19-122 Molekulyar Genetika Aralıq Dənizi Qızdırması Mutasiya Analizi (FMF) 100
LAB-21-011 Molekulyar Genetika Alfa qalaktozidoza enzim düzəyi (qanda) 500
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-20-001 Sitogenetika Abort materialında infeksiyaların təyini 200
LAB-20-002 Sitogenetika HER2 FİSH 384
LAB-20-003 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip) + QF 500
LAB-20-004 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, abort materialı) 250
LAB-20-005 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, amnion mayesi) 380
LAB-20-006 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, CVS) 430
LAB-20-007 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, fetal qan) 225
LAB-20-008 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, periferik qan) 180
LAB-20-009 Sitogenetika Xromosom analizi (Kariotip, sümük iliyi aspiratı) 247
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-08-001 Vitaminlər Vitamin A (Retinol)  78
LAB-08-002 Vitaminlər Vitamin B1 (Tiamin)  137
LAB-08-003 Vitaminlər Vitamin B12 (Sianokobalamin)  23,50
LAB-08-004 Vitaminlər Vitamin B2 (Riboflavin)  137
LAB-08-005 Vitaminlər Vitamin B6 PROFİLİ (Piridoksin)  137
LAB-08-006 Vitaminlər Vitamin B9 (Fol turşusu) 33
LAB-08-007 Vitaminlər Vitamin B9 (Fol turşusu, eritrosit içi ) 15
LAB-08-008 Vitaminlər Vitamin D total 43
LAB-08-009 Vitaminlər Vitamin E (Tokoferol)  66 
LAB-08-010 Vitaminlər Vitamin H (Biotin)  164
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-15-001 Dərman Monitorinqi Clopidogrel (Plavix) 500
LAB-15-002 Dərman Monitorinqi Diazepam (Valium) 91
LAB-15-003 Dərman Monitorinqi Difenilhidantoin (Fenitoin) 36
LAB-15-004 Dərman Monitorinqi Diqoksin 36
LAB-15-005 Dərman Monitorinqi Fenobarbital (Luminal) 36
LAB-15-006 Dərman Monitorinqi Karbamazepin (Tegretol) 34
LAB-15-007 Dərman Monitorinqi Klonazepam (Rivotril) 91
LAB-15-008 Dərman Monitorinqi Lamotrigin 73
LAB-15-009 Dərman Monitorinqi Levetirasetam 122
LAB-15-010 Dərman Monitorinqi Metotreksat 218
LAB-15-011 Dərman Monitorinqi Narkotest (kart-test) 29,50
LAB-15-012 Dərman Monitorinqi Parasetamol (Asetaminofen) 55
LAB-15-013 Dərman Monitorinqi Salisilatlar 65
LAB-15-014 Dərman Monitorinqi Valproat turşusu (Depakin) 47
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-16-001 Tandem MS 17-OH Progesteron (LC MS/MS) 71
LAB-16-002 Tandem MS 25-OH VİTAMİN D2, D3 PANELİ (LC MS/MS) 59
LAB-16-003 Tandem MS Adrenal steriod PANELİ (Tandem Ms) 106
LAB-16-004 Tandem MS Aminturşu Asilkarnitin profili (TANDEM MS) 124
LAB-16-005 Tandem MS Aminturşu miqdarı 94,50
LAB-16-006 Tandem MS Biotinidaza aktivliyi (kəmiyyət) 107
LAB-16-007 Tandem MS Biotinidaza aktivliyi (keyfiyyət) 107
LAB-16-008 Tandem MS DHEA-S (LC MS/MS) 23,50
LAB-16-009 Tandem MS Everolimus (LC MS/MS) 65
LAB-16-010 Tandem MS Fenilalanin (kəmiyyət) 54
LAB-16-011 Tandem MS GALT aktivliyi 106
LAB-16-012 Tandem MS GALT aktivliyinin sikrininqi 350
LAB-16-013 Tandem MS Hirsutizm PANELİ (Tandem Ms) 157
LAB-16-014 Tandem MS Karnitin (total-sərbəst) 127
LAB-16-015 Tandem MS Kortizol (LC MS/MS) 23,50
LAB-16-016 Tandem MS Progesteron (LC MS/MS) 23,50
LAB-16-017 Tandem MS Siklosporin C-0 (Lc Ms/Ms)  66
LAB-16-018 Tandem MS Siklosporin C-2 (LC MS/MS) 66
LAB-16-019 Tandem MS Siklosporin C-0, C-2 (LC/MSMS) 76,70
LAB-16-020 Tandem MS Sirolimus (Lc Ms/Ms)  65
LAB-16-021 Tandem MS Tacrolimus (Lc Ms/Ms)  65
LAB-16-023 Tandem MS Yenidoğulmuşların irsi metabolik skrininqi (DABAN TESTİ) 68
LAB-16-024 Tandem MS Yenidoğulmuşların irsi metabolik skrininqi (Geniş) 118
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
LAB-21-001 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Bioptat) 68
LAB-21-002 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Böyük orqan) 85
LAB-21-003 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Kiçik orqan) 75
LAB-21-004 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Türkiyə) 280
LAB-21-005 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi+infeksiya təyini (Türkiyə) 380
LAB-21-006 Histologiya PAPP-Smear 35
LAB-21-007 Histologiya PAPP-Smear (Maye) 55
LAB-21-008 Histologiya Tiroid bioptatının histologiyası (1 tərəf) 30
LAB-21-009 Histologiya Tiroid bioptatının histologiyası (2 tərəf) 60
LAB-21-010 Histologiya İmmunohistokimyəvi incələmə 500
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
PAN-001  Panel ANDROLOJİ PANEL* 280
PAN-002  Panel ANEMİYA PANELİ (geniş)* 160
PAN-003 Panel ANEMİYA PANELİ (kiçik)* 95
PAN-004  Panel ARTIQ ÇƏKİ PANELİ* 232
PAN-005 Panel AVF PANELİ* 370
PAN-006  Panel BAĞÇA UŞAQLARI ÜÇÜN PANEL (geniş)* 250
PAN-007  Panel BAĞÇA UŞAQLARI ÜÇÜN PANEL (kiçik)* 80
PAN-008  Panel BÖYRƏK PANELİ* 110
PAN-009  Panel BÖYRƏK VƏ MİNERALl PANELİ* 120
PAN-010  Panel BİLİRUBİN PANELİ* 14
PAN-011  Panel COVİD-19 İMMUN PANELİ* 50
PAN-012  Panel CİNSİ HORMON PANELİ* 100
PAN-013  Panel DİABETİK MONİTORİNG PANELİ* 212
PAN-014  Panel DİABETİK PANEL* 78
PAN-015  Panel GİNEKOLOJİ PANEL* 280
PAN-016  Panel KARDİOLOJİ PANEL* 162
PAN-017 Panel KOAQULOQRAMMA PANELİ (geniş)* 66
PAN-018  Panel KOAQULOQRAMMA PANELİ (kiçik)* 45
PAN-019  Panel KİŞİ URETRAL İNFEKSİYA PANELİ* 63
PAN-020 Panel LİPİD PANELİ* 48
PAN-022  Panel OSTEOPOROZ PANELİ* 65
PAN-023 Panel PƏHRİZ ÖNCƏSİ PANEL (geniş)* 292
PAN-024  Panel PƏHRİZ ÖNCƏSİ PANEL (kiçik)* 92
PAN-025  Panel PEDİATRİK PANEL (geniş)* 134
PAN-026 Panel PEDİATRİK PANEL (kiçik)* 68
PAN-027  Panel QALIQ AZOT + SİDİK CÖVHƏRİ* 10
PAN-028  Panel QARACİYƏR FUNKSİONAL TEST PANELİ* 88
PAN-029  Panel QASTRO-HEPATOLOJİ PANEL* 88
PAN-030  Panel QASTROENTEROLOJİ POLİKLİNİK PANELl* 190
PAN-031 Panel REVMOPROBA PANELİ* 38
PAN-033  Panel SEROLOJİ PANEL* 130
PAN-034 Panel SİQARET ÇƏKƏNLƏR ÜÇÜN PANELl* 100
PAN-035 Panel TORCH PANEL* 146
PAN-036  Panel TRANSFERRİN DOYMA ƏMSALI PANELİ* 17,70
PAN-037  Panel TİROİD PANELİ* 100
PAN-038  Panel VİP KİŞİ TERAPEVTİK PANELİ* 500
PAN-039  Panel VİP QADIN TERAPEVTİK PANELİ* 500
PAN-040  Panel ÜMUMİ CHECK-UP* 300
PAN-041  Panel İNFEKSİYALAR 4-lü PANEL* 90
PAN-042 Panel İNSULİNƏ REZİSTENTLİK (HOMA-IR)* 33
PAN-043 Panel İMMUNO PANEL* 68