TEST SİYAHISI

Laboratoriyamızda həyata keçirilən testləri axtarın

REFERANS LABORATORİYA

Analizlər haqqında məlumatlar

Qiymətlər

KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
2994 Allerqologiya Allerqoloji Pediatrik Panel 177
2976 Allerqologiya Allerqoloji Qida Paneli 150
2977 Allerqologiya Allerqoloji Tənəffüs Paneli 150
4519 Allerqologiya Qida Həssaslığı Testi (FOOD INTELORANCE) 295
4719 Allerqologiya Glüten F29 42
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
4724 Biokimya Alfa-Galaktozidaz, Leykosit (AGA) 640
4911 Biokimya Alfa-L-İduronidaza 780
1109 Biokimya Alanin Aminotransferaza (ALT, SGPT) 12
1082 Biokimya Albumin 12
1356 Biokimya Alfa-1 Antitripsin 40
1357 Biokimya Alfa-2 Makroqlobulin 45
1084 Biokimya Amilaza 12
1139 Biokimya Amilaza-pankreatik (serum) 20
1182 Biokimya Amiloid A Protein 64
1085 Biokimya Ammonyak (NH3) 16,50
1482 Biokimya Anti-Dəri Anticisimləri (Anti-Skin Antikor) 97
1819 Biokimya Anti-Spermal Anticisimlər (ASA) 58
2104 Biokimya Anti-Streptolizin O (ASO) 17,70
3174 Biokimya Apolipoprotein-A  20
1117 Biokimya Apolipoprotein-B 44
1108 Biokimya Aspartat aminotransferaza (AST, SGOT) 12
1353 Biokimya Adenozin deaminaza aktivliyi (serum) 35,40
1355 Biokimya Aldolaza 64
4551 Biokimya Alfa-N Asetilglükozaminidaza 590
3355 Biokimya Alüminum (serum) 100
1208 Biokimya Aminturşu miqdarı (plazma) 94,50
1225 Biokimya Angiotenzin çevirici ferment 59
1360 Biokimya Arilsulfataza A 320
4899 Biokimya Beta-Qlükozidaza (Leykosit) / GD1 350
3175 Biokimya Beta-2 mikroqlobulin (serum) 35,40
1189 Biokimya Beta-2 Transferrin 270
4249 Biokimya Biotinidaza aktivliyi (keyfiyyət) 107
3356 Biokimya Biotinidaza aktivliyi (kəmiyyət) 107
1086 Biokimya Bikarbonat 27
1090 Biokimya Bilirubin (Düz) 6
1098 Biokimya Bilirubin (Qeyri-Düz) 8
2894 Biokimya Bilirubin Paneli 14
1088 Biokimya C-Reaktiv zülal (CRP) 12
4877 Biokimya Civə (Hg) 100
1089 Biokimya Dəmir (Fe) 12
3048 Biokimya Dəmir birləşdirmə qabiliyyəti (UİBC) 17,70
1092 Biokimya Etanol 91
3214 Biokimya Etosuksimid 87
2215 Biokimya Eozinofil kationik protein 64
3684 Biokimya Fenilalanin (kəmiyyətcə) 54
1519 Biokimya Fenitoin 207
4347 Biokimya Fetal Fibronektin 71
1130 Biokimya Fitan Turşusu 295
1232 Biokimya Fruktozamin 26
3629 Biokimya Haptoqlobin (Hp) 30
1040 Biokimya Homosistein 71
1280 Biokimya İmmunoqlobulin A (İgA) 20
1297 Biokimya İmmunoqlobulin D (İgD) 64
1281 Biokimya İmmunoqlobulin G (İg G) 17,70
1290 Biokimya İmmunoqlobulin G1 (İg G1) 76,70
1291 Biokimya İmmunoqlobulin G2 (İgG2) 76,70
3319 Biokimya İmmunoqlobulin G3 (İgG3) 76,70
1292 Biokimya İmmunoqlobulin G4 (İgG4) 76,70
3628 Biokimya İmmunoqlobulin M (İgM) 17,70
3790 Biokimya İonlaşmış Kalsium 14
4816 Biokimya Bor (Br) 130
1094 Biokimya Fosfor (P) 12
1107 Biokimya Kalium (K) 11
1099 Biokimya Kalsium (Ca) 12
1110 Biokimya Natrium (Na) 12
1229 Biokimya Litium (Li) 26
1104 Biokimya Maqnezium (Mg) 12
2611 Biokimya Manqan (Mn) 100
1364 Biokimya Mis (Cu) 39
1363 Biokimya Mis, Cu (eritrosit daxili) 45
1044 Biokimya Selen (Se) 118
1046 Biokimya Sink (Zn) 40
3357 Biokimya Sink, Zn (eritrosit daxili) 50
1100 Biokimya Xlor (Cl) 12
1376 Biokimya Xrom (Cr) 137
1379 Biokimya Qurquşun (Pb) 79
1294 Biokimya Komplement 3 fraksiyası (C3) 17,70
1295 Biokimya Komplement 4 fraksiyası (C4) 17,70
1101 Biokimya Kreatinin 12
1087 Biokimya Kreatinkinaza (CK) 19
1496 Biokimya Kreatinkinaza MB fraksiyası (CK-MB) 22
1481 Biokimya Krioqlobulin 26
1485 Biokimya Kromogranin A 218
3537 Biokimya Laktat turşusu 14
1102 Biokimya Laktatdehidrogenaza (LDH) 12
3046 Biokimya Lipaza 15
1134 Biokimya Lipoprotein A 36
3672 Biokimya Öd Turşuları 53
1069 Biokimya Osteokalsin 65
4259 Biokimya Pankreatik Elastaza (Nəcisdə) 85
1140 Biokimya Piruvat turşusu 40
1072 Biokimya Prealbumin 43
3220 Biokimya Pristanik turşusu analizi 320
1142 Biokimya Psevdoxolinesteraza 18
4424 Biokimya Qaraciyərin marfoloji dəyərləndirilməsi (Fibrotest) 500
1312 Biokimya Qələvi fosfataza izoenzimlər 97
1113 Biokimya Qalıq Azot (BUN) 7
1095 Biokimya Qamma-Qlütamiltransferaza (QQT) 12
1083 Biokimya Qələvi fosfataza (ALP) 12
1096 Biokimya Qlobulin 8
1230 Biokimya Qlükohemoqlobin (HbA1C) 29,5
3309 Biokimya Qlükoza (aclıq) 5
1233 Biokimya Qlükoza (toxluq) 4,50
1391 Biokimya Qlükoza-6-Fosfat Dehidrogenaza 40
3737 Biokimya Revmatoid Faktor (RF) 12
3320 Biokimya Seruloplazmin 27
1114 Biokimya Sidik turşusu 12
1144 Biokimya Sistatin C 54
2953 Biokimya Total dəmir birləşdirmə qabiliyyəti (TİBC) 12
3635 Biokimya Total immunoqlobulin E (İgE) 23,50
1226 Biokimya Transferrin 17,70
1384 Biokimya Transferrin Doyma Əmsalı 17,70
1112 Biokimya Triqliseridlər 12
1145 Biokimya Turş fosfataza-prostatik 54
1119 Biokimya Turş fosfataza-total 28
3173 Biokimya Ümumi Billirubin (Total Bilirubin) 6
1111 Biokimya Ümumi Zülal (Total Protein) 12
3620 Biokimya Total Xolesterol 12
2794 Biokimya LDL-Xolesterol (birbaşa) 12
1097 Biokimya HDL-Xolesterol 12
1115 Biokimya VLDL-Xolesterol 6
1701 Biokimya 5 Nukleotidaza 45
1583 Biokimya Methemoqlobin təyini 36
1436 Biokimya MuSK Anticismi (Əzələ Spesifik Kinaza) 520
1179 Biokimya N-Asetilqlükozaminidaza (NAG) 600
1042 Biokimya Neyron Spesifik Enolaza (NSE) 110
1556 Biokimya Piruvatkinaza 44
4713 Biokimya Şəkər Xromotoqrafiyası 190
4426 Biokimya Triptaza 440
2766 Biokimya Yağ asitləri (çox uzun zəncirli) 380
4355 Biokimya Böyrək daşının biokimyəvi müayinəsi 97
4425 Biokimya Homogentizik turşusu 22
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
1443 Biokimya (sidik) Amilaza (sidik) 9
1138 Biokimya (sidik) Amilaza-pankreatik (sidik) 22
1511 Biokimya (sidik) Aminolevulinik turşusu 65
1055 Biokimya (sidik) Aminturşu miqdarı (sidik) 91
1120 Biokimya (sidik) Beta-2 mikroqlobulin (sidik) 35,40
1076 Biokimya (sidik) Deoksipiridinolin (spot sidik, PANEL) 130
2694 Biokimya (sidik) Hemosiderin (sidik) 22
1373 Biokimya (sidik) Hidroksipirolin (spot sidik) 130
4444 Biokimya (sidik) Homosistein (sidik) 23,50
1077 Biokimya (sidik) Homovanilin turşusu (spot sidik, PANEL) 59
1684 Biokimya (sidik) Homovanilin turşusu (sutkalıq sidik, PANEL) 58
1447 Biokimya (sidik) Kreatinin (spot sidik) 9
1237 Biokimya (sidik) Kreatinin (sutkalıq sidik, PANEL) 8
1238 Biokimya (sidik) Kreatinin klirensi (sidik) 19
1695 Biokimya (sidik) Metilmalonturşusu (spot sidik, PANEL) 225
4283 Biokimya (sidik) Mikroalbumin (sidik, Elisa) 21
2857 Biokimya (sidik) Mikroalbumin (spot sidik, PANEL) 17,70
3138 Biokimya (sidik) Mikroalbumin (sutkalıq sidik, PANEL) 14
1137 Biokimya (sidik) Mioqlobin (spot sidik) 45
4464 Biokimya (sidik) Mukopolisaxaridoz skirininqi (spot sidik) 280
4428 Biokimya (sidik) Na-Nitroprussiat 32
2688 Biokimya (sidik) Oksalat (spot sidik, PANEL) 52
1745 Biokimya (sidik) Oksalat (sutkalıq sidik, PANEL) 52
1747 Biokimya (sidik) Organik asit skrininqi (sidik) 300
4740 Biokimya (sidik) Osmolyarlıq (sprot sidik) 34
2798 Biokimya (sidik) Porfirinlər (spot sidik) 146
1752 Biokimya (sidik) Porfirinlər (sutkalıq sidik) 146
1278 Biokimya (sidik) Porfobilinogen (sidik) 146
1452 Biokimya (sidik) Qalıq azot, BUN (spot sidik, PANEL) 6
2891 Biokimya (sidik) Qalıq azot, BUN (sutkalıq sidik, PANEL) 6
1445 Biokimya (sidik) Qlükoza (spot sidik) 5
4379 Biokimya (sidik) Qlükoza (sutkalıq sidik, PANEL) 4
1499 Biokimya (sidik) Qlükozaminglikanlar 73
4101 Biokimya (sidik) Sidik cövhəri, UREA (spot sidik, PANEL) 6
4099 Biokimya (sidik) Sidik cövhəri, UREA (sutkalıq sidik, PANEL) 6
2892 Biokimya (sidik) Sidik turşusu, UA (spot sidik, PANEL) 8
2893 Biokimya (sidik) Sidik turşusu, UA (sutkalıq sidik, PANEL) 8
4422 Biokimya (sidik) Sidikdə reduktan maddə (spot sidik) 32
2738 Biokimya (sidik) Sistin (spot sidik, PANEL) 70
1568 Biokimya (sidik) Sistin (sutkalıq sidik, PANEL) 69
1776 Biokimya (sidik) Sitrat (spot sidik, PANEL) 33
1775 Biokimya (sidik) Sitrat (sutkalıq sidik, PANEL) 33
3284 Biokimya (sidik) Ümumi zülal (spot sidik, PANEL) 12
3140 Biokimya (sidik) Ümumi zülal (sutkalıq sidik, PANEL) 6
1777 Biokimya (sidik) Vanilmandalik turşusu (spot sidik, PANEL) 53
3261 Biokimya (sidik) Vanilmandalik turşusu (sutkalıq sidik, PANEL) 53
1506 Biokimya (sidik) 17 Ketosteroidler 73
2805 Biokimya (sidik) 5-HIAA (spot sidik, PANEL) 58
1690 Biokimya (sidik) 5-HIAA (sutkalıq sidik, PANEL) 58
1361 Biokimya (sidik) Arsenik, As (spot sidik, PANEL) 146
2721 Biokimya (sidik) Arsenik, As (sutkalıq sidik, PANEL) 146
1359 Biokimya (sidik) Alüminium, Al (spot sidik, PANEL) 100
2773 Biokimya (sidik) Alüminium, Al (sutkalıq sidik, PANEL) 101
1367 Biokimya (sidik) Civə, Hg (spot sidik, PANEL) 100
1368 Biokimya (sidik) Civə, Hg (sutkalıq sidik, PANEL) 100
3093 Biokimya (sidik) Fosfor, P (spot sidik, PANEL) 12
3092 Biokimya (sidik) Fosfor, P (sutkalıq sidik, PANEL) 12
2858 Biokimya (sidik) Kalium, K (spot sidik, PANEL) 8
3139 Biokimya (sidik) Kalium, K (sutkalıq sidik, PANEL) 8
2855 Biokimya (sidik) Kalsium, Ca (spot sidik, PANEL) 9
3098 Biokimya (sidik) Kalsium, Ca (sutkalıq sidik, PANEL) 9
3094 Biokimya (sidik) Magnezium, Mg (spot sidik, PANEL) 13
3095 Biokimya (sidik) Magnezium, Mg (sutkalıq sidik, PANEL) 8
1740 Biokimya (sidik) Manqan, Mn (spot sidik, PANEL) 182
1687 Biokimya (sidik) Manqan, Mn (sutkalıq sidik, PANEL) 182
1045 Biokimya (sidik) Mis, Cu (spot sidik, PANEL) 36
3262 Biokimya (sidik) Mis, Cu (sutkalıq sidik, PANEL) 52
2889 Biokimya (sidik) Natrium, Na (sutkalıq sidik, PANEL) 8
2888 Biokimya (sidik) Natrium, Na (spot sidik, PANEL) 8
1381 Biokimya (sidik) Nikel, Ni (spot sidik, PANEL) 127
1178 Biokimya (sidik) Nikel, Ni (sutkalıq sidik, PANEL) 127
1377 Biokimya (sidik) Qurquşun, Pb (sutkalıq sidik, PANEL) 79
2703 Biokimya (sidik) Selen, Se (spot sidik, PANEL) 118
3359 Biokimya (sidik) Selen, Se (sutkalıq sidik, PANEL) 118
2871 Biokimya (sidik) Sink, Zn (spot sidik, PANEL) 40
2856 Biokimya (sidik) Xlor, Cl (spot sidik, PANEL) 8
3097 Biokimya (sidik) Xlor, Cl (sutkalıq sidik, PANEL) 8
1079 Biokimya (sidik) Xrom, Cr (sutkalıq sidik, PANEL) 126
1374 Biokimya (sidik) Yod, İ (spot sidik) 65
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
3404 Biokimya (vücüt mayesi) Amilaza (vücüd mayesi) 9
3791 Biokimya (vücüt mayesi) Albumin (vücüd mayesi) 6
1459 Biokimya (vücüt mayesi) Amilaza (vücüd mayesi) 9
1352 Biokimya (vücüt mayesi) Adenozin deaminaza aktivliyi (ADA, BOM) 35,40
4735 Biokimya (vücüt mayesi) Adenozin deaminaza aktivliyi (ADA, vücüd mayesi) 35,40
1193 Biokimya (vücüt mayesi) Aminturşu miqdarı (BOM) 91
1293 Biokimya (vücüt mayesi) Komplement 3 fraksiyası, C3 (vücüd mayesi) 18 
1296 Biokimya (vücüt mayesi) Komplement 4 fraksiyası, C4 (vücüd mayesi) 18
3792 Biokimya (vücüt mayesi) İmmunoqlobulin G (İgG, vücüd mayesi) 17,70
1994 Biokimya (vücüt mayesi) İmmunoqlobulin M (İgM, vücüd mayesi) 17,70
1401 Biokimya (vücüt mayesi) Kalium, K (BOM) 11
1390 Biokimya (vücüt mayesi) Kreatinin (vücüd mayesi) 8
1394 Biokimya (vücüt mayesi) Laktatdehidrogenaza, LDH (BOM) 8
1407 Biokimya (vücüt mayesi) Natrium, Na (BOM) 11
1141 Biokimya (vücüt mayesi) Piruvat turşusu (vücüd mayesi) 44
1403 Biokimya (vücüt mayesi) Ümumi zülal (vücüd mayesi) 8
1279 Biokimya (vücüt mayesi) Qlükoza (BOM) 4
1469 Biokimya (vücüt mayesi) Qlükoza (vücüd mayesi) 4
1416 Biokimya (vücüt mayesi) Sidik cövhəri, UREA (vücüd mayesi) 6
1414 Biokimya (vücüt mayesi) Ümumi bilirubin (vücüd mayesi) 6
1579 Biokimya (vücüt mayesi) Ümumi zülal (BOM) 9
3448 Biokimya (vücüt mayesi) Triqliseridlər (vücüd mayesi) 6
1388 Biokimya (vücüt mayesi) Xolesterol (vücüd mayesi) 8
1382 Biokimya (vücüt mayesi) Xlor, Cl (BOM) 9
1370 Biokimya (vücüt mayesi) Sink, Zn (BOM) 40
1702 Biokimya (vücüt mayesi) 5-HIAA (BOM) 239
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
2886 Ümumi Sidik Analizləri Sidiyin ümumi analizi 9
4231 Ümumi Sidik Analizləri Neçiporenko üsulu ilə sidiyin təhlili 16,50
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
1692 Hormon Aldosteron 44
1176 Hormon Adrenokortikotrop hormon-AKTH (səhər) 63
2725 Hormon AKTH (axşam) 23,50
1693 Hormon Aldosteron (sidik) 44
1694 Hormon Aldosteron (uzanıqlı vəziyyətdə) 22
1177 Hormon Alfa-Fetoprotein (AFP) 23,50
1530 Hormon Angiotenzin II 59
3257 Hormon Anti-CCP 41
2634 Hormon Adrenalin (Epinefrin (sutkalıq sidik, PANEL)) 50
2641 Hormon Adrenalin (Epinefrin (spot sidik, PANEL)) 50
2632 Hormon Adrenalin (Epinefrin (plazma)) 59
1349 Hormon Antidiuretik hormon, (ADH) (plazma)  73
1949 Hormon Anti-İnsulin anticisimləri 53
4869 Hormon Anti-Müller Hormonu (CMİA) 120
1034 Hormon Anti-Müller Hormonu (ELİSA) 65
1001 Hormon Anti-Tireoqlobulin (Anti-Tq) 29,50
1002 Hormon Anti-TPO 32
3040 Hormon Anti-TSH Reseptor (TRAp) 91
4314 Hormon Anti-ZnT8 82,6
1030  Hormon Beta-HCG 23,5
4480 Hormon CYFRA-21-1 440
1008 Hormon CEA 29,5
4725 Hormon SCC Onkomarker 430
1006 Hormon CA 125 35,40
3225 Hormon CA 15-3 39
1007 Hormon CA 19-9 39
1035 Hormon CA 72-4 23,50
1028 Hormon Cinsi Hormon Birləşdirici Qlobulin (SHBG) 20
1004 Hormon C-Peptid (aclıq) 29,50
1005 Hormon C-Peptid (toxluq) 23,50
4311 Hormon C-zülal (C-peptid) 23,50
1010 Hormon DHEA-S 23,50
1074 Hormon Diqoksin 36
1036 Hormon Eritropoetin 75
1011 Hormon Estradiol (E2) 25
1545 Hormon Estriol (Sərbəst) 20
1012 Hormon Ferritin 23,50
4313 Hormon Fetuin A 53
1015 Hormon Follikulstimullaşdırıcı hormon (FSH) 23,50
4348 Hormon ROMA İndeksi (He4+CA 125) 142
2501 Hormon İA-2 Anti-Tirozine Phosphatase 53
1041 Hormon İGFBP 3 (CLIA) 58
1538 Hormon İnhibin B 173
3623 Hormon İnsulin (aclıq) 25
4910 Hormon Proinsulin 500
1075 Hormon İnsulinəbənzər boy faktoru 1 (IGF-1) 41
3258 Hormon Kalsitonin 53
1070 Hormon Prokalsitonin 54
1728 Hormon 11-Dezoksikortizol 106
2724 Hormon Kortizol (axşam) 23,50
1020 Hormon Kortizol (səhər) 23,50
2585 Hormon Karnitin (Total-Sərbəst)) 127
1765 Hormon Kortizol sərbəst (sutkalıq sidik, PANEL) 75
1772 Hormon Kortizol sərbəst (spot sidik, PANEL) 43
3784 Hormon Leptin 47
1021 Hormon Lüteinləşdirici hormon (LH) 23,50
2618 Hormon Metanefrin (spot sidik, PANEL) 52
2617 Hormon Metanefrin (sutkalıq sidik, PANEL) 52
1742 Hormon Metanefrinler (plazma) 132
2633 Hormon Noradrenalin (Norepinefrin (plazma)) 59
1680 Hormon Noradrenalin (Norepinefrin, (sutkalıq sidik, PANEL)) 50
3510 Hormon Noradrenalin (Norepinefrin, (spot sidik, PANEL)) 51
2628 Hormon Normetanefrin (spot sidik, PANEL) 50
1081 Hormon Normetanefrin (sutkalıq sidik, PANEL) 55
1027 Hormon Parathormon (PTH) 29,50
4722 Hormon Parathormon, PTH (vücud mayesi) 29,50
1203 Hormon Paratiroid Hormonla Birləşdirilmiş Zülal (PTHrP) 350
3724 Hormon 17-OH Progesteron 28
1023 Hormon Progesteron 23,50
1024  Hormon  Prolaktin  20
4441 Hormon Makroprolaktin taraması 76,70
1037 Hormon Qastrin 66
1561 Hormon Qlükaqon 350
1699 Hormon Renin aktivliyi (plazma) 64
1013 Hormon Sərbəst PSA (FPSA) 29,50
1016 Hormon Sərbəst T3 (FT3) 21
1017  Hormon  Sərbəst T4 (FT4)  21
3561  Hormon  Sərbəst Testosteron 28
4726 Hormon Serotonin (sutkalıq sidik) 139
1739  Hormon Serotonin (serum) 130
1018 Hormon Somatotropin (Boy Hormonu) 23,50
1029  Hormon Tireoqlobulin  35,40
4723 Hormon Tireoqlobulin (vücud mayesi) 35,40
1032  Hormon  Tiroid stimullaşdırıcı hormon (TSH)  21
4905 Hormon Tiroid stimullaşdırıcı immunoglobulin (TSI) 1250
3259  Hormon  Tiroksin birləşdirici qlobulin (TBG)  60
3789 Hormon Total Tiroksin (TT4)  21
1026  Hormon Ümumi PSA (TPSA) 29,50
1031  Hormon Ümumi Testosteron 23,50
3788  Hormon Ümumi Triyodtironin (Total T3) 17,70
1732  Hormon  17-OH Kortikosteroid 440
1623 Hormon Dofamin (sutkalıq sidik, PANEL) 53
1622 Hormon Dofamin (spot sidik, PANEL) 53
1372 Hormon Dofamin (plazma) 59
4321 Hormon DİABETİK MONİTORİNQ 212
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
1303 Kardiak NT PRO-BNP 142
1136 Kardiak Mioqlobin 41
1299 Kardiak Troponin-I 27
4518 Kardiak KARDİAK TRİPLE PANEL 82,60
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
2850 Hematologiya Qanın ümumi analizi (Hemoqramm) 8
2143 Hematologiya EÇS (Eritrositlərin çökmə sürəti) 2
1945 Hematologiya Retikulosit sayı 35,40
2662 Hematologiya Periferik yayma 4
3146 Hematologiya Qan qrupu (ABO) + Rezus Faktor (Rh) 12
4715 Hematologiya Beta Crosslaps (Beta CTx) 370
1564 Hematologiya CD4/CD8 182
1867 Hematologiya Cross Match (tam qan) 47
1217 Hematologiya Düz Kumbs reaksiyası (Coombs Direct) 23,50
1849 Hematologiya Qeyri-düz Kumbs reaksiyası (Coombs İndirect) 23,50
3677 Hematologiya HAM testi 44
1572 Hematologiya HLA B27 94,50
2079 Hematologiya HLA-DR 94,50
1501 Hematologiya Kök Hüceyrə Sayı 130
1582 Hematologiya Leykemiya Paneli (periferik qan) 440
1548 Hematologiya Leykemiya Paneli (sümük iliyi) 550
1515 Hematologiya Limfoma Paneli (pereferik qan) 550
1592 Hematologiya Limfoma Paneli (vücud Mayesi) 550
1535 Hematologiya Limfoma Paneli (sümük iliyi) 550
1580 Hematologiya Limfosit alt qruplarının təyini 295
3661 Hematologiya Limfosit alt qrupları (BAL) 210
3454 Hematologiya Lupus eritematozis (LE) hüceyrəsi 47
1584 Hematologiya Monoklonal anticisimlər 88
4427 Hematologiya Monoklonal antikor 118
1585 Hematologiya Osmotik fragillik 33
1547 Hematologiya Paroksismal nocturnal hemoglobinuriya, PNH (PANEL) 214
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
2147 Koaqulyasiya APTZ  9
2146 Koaqulyasiya PTZ Panel (PT+Pİ+İNR) 9
2092 Koaqulyasiya Trombin zamanı (TZ) 17,70
2149 Koaqulyasiya Fibrinogen (FİB) 14
3663  Koaqulyasiya Aktiv Protein C rezistentliyi  69
3665  Koaqulyasiya Anti-faktor Xa  152
2165  Koaqulyasiya Anti-Trombin 3 aktivliyi  47
2166  Koaqulyasiya Anti-Trombin 3 antigeni  55
2168  Koaqulyasiya C1 Esteraza inhibitor  47
4728 Koaqulyasiya C1 Esteraza inhibitor aktivliyi 200
1228 Koaqulyasiya D-Dimer (Fibrin Parçalanma Məhsulları)  29,50
2169  Koaqulyasiya Faktor II  54
3666 Koaqulyasiya Faktor V (Proakselerin)  54
2170 Koaqulyasiya Faktor VII (Prokonvertin) 91
2158 Koaqulyasiya Faktor VIII (Antihemofil qlobulin) 73
2642 Koaqulyasiya Faktor VIII İnhibitor 164
2156  Koaqulyasiya Faktor IX (Christmas )  73
3399  Koaqulyasiya Faktor IX İnhibitor 182
2171 Koaqulyasiya Faktor X (Stuart faktor)  65
2172  Koaqulyasiya Faktor XI (Plazma tromboplastin)  127
2173  Koaqulyasiya Faktor XII (Hageman faktoru)  155
2174  Koaqulyasiya Faktor XIII (Trasqlütaminaza, Laki-Lorand) 71 
1466  Koaqulyasiya Komplement C1Q 350
2167  Koaqulyasiya Kriofibrinogen  31
2175  Koaqulyasiya Lupus antikoaqulyant skrininqi  44
2217  Koaqulyasiya Lupus antikoaqulyant təsdiqi  70
1542 Koaqulyasiya Plazminogen  91 
2176  Koaqulyasiya Plazminogen Aktivator Inhibitor-1  500 
2178  Koaqulyasiya Protein C aktivliyi  91 
2089  Koaqulyasiya Protein C antigeni 91 
2179  Koaqulyasiya Protein S aktivliyi  91
2180  Koaqulyasiya Protein S antigen-sərbəst 146 
2181  Koaqulyasiya Protein S antigen-total  91
4886 Koaqulyasiya Protein S 100 915
2177  Koaqulyasiya Toxuma plazminogen aktivator  520 
3669  Koaqulyasiya Von-Willebrant faktor aktivliyi  137
2091  Koaqulyasiya Von-Willebrant faktor antigeni  130
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
1160 Elektroforez Oliqoklonal zolaq tədqiqi-BOM 218
2852 Elektroforez Hemoqlobin Elektroforezi 54
3141 Elektroforez İmmunoqlobulin G, IgG indeks 64
3144 Elektroforez İmmunfiksasiya elektroforezi (serum) 177
3143 Elektroforez İmmunfiksasiya elektroforezi (sidik) 130
2709 Elektroforez Kappa Total Yüngül Zənciri (serum) 70
3354 Elektroforez Kappa Total Yüngül Zənciri (Sidik) 39
1170 Elektroforez Lambda Sərbəst Yüngul Zənciri-sidik 70
1338 Elektroforez Lambda Total Yüngül Zənciri (Sidik) 70
3223 Elektroforez Lambda ümumi yüngül zəncir(serum) 39
1483 Elektroforez Laktatdehidrogenaza, LDH izoenzimləri 91
3142 Elektroforez Lipid elektroforezi 61
3668  Elektroforez Protein elektroforezi (sutkalıq sidik) 54
2851 Elektroforez Protein elektroforezi(serum) 54
1288 Elektroforez Sərbəst kappa yüngül zənciri (sidik) 70
3735 Elektroforez Sərbəst Kappa-Lambda yüngül zəncir (serum) 70
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
1714 İmmunologiya Anti Nuklear Anticisimlər (ANA) 35,40
1818 İmmunologiya ANCA İFR (cANCA pANCA) 78
2137 İmmunologiya Anti Herpes Simplex virus 1 IgG 35,40
3712 İmmunologiya Anti Herpes Simplex virus 1 IgM 29,50
3763 İmmunologiya Anti Herpes Simplex Virus 2 IgG 29,50
2140 İmmunologiya Anti Herpes Simplex Virus 2 IgM 29,50
4433 İmmunologiya Anti-AMA-M2 (ELISA) 29,50
1717 İmmunologiya Anti-ds DNT 47
1825 İmmunologiya Anti-Düz Əzələ Anticisimləri (ASMA) 47
4717 İmmunologiya Anti-Collagen VII İgG 118
3727 İmmunologiya Anti-Endomizium IgA 74
1826 İmmunologiya Anti-Endomizium IgG 74
4720 İmmunologiya Anti-Envoplakin IgG 59
1794 İmmunologiya Anti-Kardiolipin IgG 28
1795 İmmunologiya Anti-Kardiolipin IgM 28
1947 İmmunologiya Anti-Qliadin IgA 52
2268 İmmunologiya Anti-Qliadin IgG 52
4575 İmmunologiya Anti-Vimentin (ELISA) 59
4482 İmmunologiya ASCA IGA 63
4481 İmmunologiya ASCA IGG 63
1821 İmmunologiya Beta-2 Qlikoprotein 1 IgA 28
1822 İmmunologiya Beta-2 Qlikoprotein 1 IgG 28
1823 İmmunologiya Beta-2 Qlikoprotein 1 IgM 28
4729 İmmunologiya Bordetella Pertussis IgG 120
2413 İmmunologiya BORRELIA BURGDORFERI IgG PANEL 118
2412 İmmunologiya BORRELIA BURGDORFERI IgM PANEL 118
4075 İmmunologiya BP180-NC16A-4X IgG 56
4074 İmmunologiya BP230-CF IgG 55
2538 İmmunologiya Chlamydia pneumonia IgG 35,40
2539 İmmunologiya Chlamydia pneumonia IgM 35,40
2540 İmmunologiya Chlamydia trachomatis IgG 35,40
2541 İmmunologiya Chlamydia trachomatis IgM 35,40
2555 İmmunologiya Desmoglein 1 59
2556 İmmunologiya Desmoglein 3 59
2848 İmmunologiya ENA PLUS PANELİ 142
1839 İmmunologiya Epşteyn Barr Virusu IgG (PROFİL) 130
3726 İmmunologiya Epşteyn Barr Virusu IgM (PROFİL) 130
2503 İmmunologiya Epşteyn Barr Virusu, EBV IgG 41
2504 İmmunologiya Epşteyn Barr Virusu, EBV IgM 41
2113 İmmunologiya İntrinsic faktor 47
4887 İmmunologiya İnterleykin-1 beta (İL-1 beta) 620
4888 İmmunologiya İnterleykin-2 (İL-2) 620
4889 İmmunologiya İnterleykin-6 (İL-6) 620
1197 İmmunologiya Neuromiyelitis optica (NMO) İgG 440
4354 İmmunologiya Parietal Hüceyrə Antiteli IgG 23,50
1486 İmmunologiya Tetanoz toksoid İgG (Tetanoz immun kontrolu) 130
2557 İmmunologiya Toxuma transqlutaminazası IgA 51
3781 İmmunologiya Toxuma transqlutaminazası IgG 51
2248 İmmunologiya Varicella zoster virus (VZV) IgG 47
2247 İmmunologiya Varicella zoster virus (VZV) IgM 47
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
4203 Prenatal Free-HCG 17,70
2989 Prenatal PAPP-A 21
1175 Prenatal Estriol (uE3) 17,70
3622 Prenatal İnhibin A 53
1174 Prenatal Alfa fetoprotein (AFP) 23,50
2727 Prenatal Alfa-fetoprotein (prenatal) 23,50
1171 Prenatal I.TRİMESTER HAMİLƏLİK SKRİNİNQİ (İKİLİ) 53
1173 Prenatal II. TRİMESTER HAMİLƏLİK SKRİNİNQİ (ÜÇLÜ) 65
3224 Prenatal II. TRİMESTER HAMİLƏLİK SKRİNİNQİ (DORDLÜ) 82,60
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
4516 Serologiya Adacıq (İslet) anticisimləri 82,60
1820  Serologiya Anti-Asetilxolin reseptor anticisimləri  82,60
1797  Serologiya Anti-GAD anticisimləri  53 
2956  Serologiya Anti-GBM  41
2093  Serologiya Anti-HAV IgM  26 
2094  Serologiya Anti-HAV Total  26
3241  Serologiya Anti-HBc IgG  41
2095  Serologiya Anti-HBc IgM  27
3736  Serologiya Anti-HBc Total  27
2096 Serologiya Anti-HBe  27
2097 Serologiya Anti-HBs 23,50
2098  Serologiya Anti-HCV 33
4341 Serologiya Anti-HCV (Karttest)  11 
2099  Serologiya  Anti-HDV  29,50
4235  Serologiya  Anti-Toxocara canis IgG  16,50
4167  Serologiya Ascaris Lumbricoides IgG 23,50
2470  Serologiya  Brucella Ig G  17,70
2471  Serologiya  Brucella Ig M  17,70
4465  Serologiya  Brucella Kumbs  35,40
4322  Serologiya  Brucella Rose Bengal  14 
2108  Serologiya  Brucella Wright 26
4553 Serologiya Bartonella IgM (pişik cırmagı) 94,50
4554 Serologiya Bartonella IgG (pişik cırmagı) 94,50
2100  Serologiya  CMV IgG  21
3670  Serologiya  CMV IgM  21 
4521 Serologiya CMV İgG avidlik 87
1418  Serologiya  Coxsackie Virus A IgG 97 
1231  Serologiya  Coxsackie Virus A IgM  97
1245  Serologiya  Coxsackie Virus B IgG  97
1399  Serologiya  Coxsackie Virus B IgM  97
4252 Serologiya Echinococcus spp IgG 35,40
1187  Serologiya  Echovirus IgG  99
1188  Serologiya  Echovirus IgM  99
2101  Serologiya  HBeAg  27
2102 Serologiya  HBsAg  23,50
4340  Serologiya  HbsAg (Karttest) 
4386  Serologiya  HBsAg (Quantitative)  118
4345  Serologiya  HDV Ag  27 
2141 Serologiya  Helicobacter pylori IgA 23,50 
2103  Serologiya  Helicobacter pylori IgG  13
2267  Serologiya  Helicobacter pylori IgM   13 
4342 Serologiya  HİV (Karttest)  12 
2130  Serologiya  HİV Ag/Ab  23,50
4166  Serologiya  Lamblia intestinalis IgA  19 
4165  Serologiya  Lamblia intestinalis IgG  19
4164  Serologiya  Lamblia intestinalis IgM  19
3775  Serologiya  Listeria monocytogenes IgG  26
4883 Serologiya  Legionella pneumophila 1 Antigen 136
2236  Serologiya  Mycoplasma Pneumonia Ig G   65 
3718  Serologiya  Mycoplasma Pneumoniae Ig M  65
4442 Serologiya Narkotest (Karttest) 29,50
2119  Serologiya  Parotit IgG   53
2120 Serologiya Parotit IgG (BOM) 110
2121  Serologiya  Parotit IgM  53 
2238  Serologiya  Parvovirus B19 IgG 71
2239  Serologiya  Parvovirus B19 IgM  71 
3716  Serologiya  Qızılca IgG  29,50 
2122 Serologiya  Qızılca IgG (BOM)  64 
2123  Serologiya  Qızılca IgM  29,50
2124  Serologiya  Qızılca IgM (BOM)  64 
2722 Serologiya  RSV İgG  61
2996 Serologiya  RSV İgM  61 
2133  Serologiya  Rubella IgG   23,50
2134  Serologiya  Rubella IgM  23,50
4344 Serologiya Rubella IgG Avidlik 97
2784 Serologiya  Sifilis (karttest) 9
4394  Serologiya  Sifilis Total (IgG+IgM)  26 
3711  Serologiya  Toksoplazma IgG  19 
2135  Serologiya  Toksoplazma IgM 19 
2106 Serologiya TPHA 29,50
2107 Serologiya VDRL-RPR  23,50
4108  Serologiya  TORCH PANEL 146 
4387 Serologiya İNFEKSİYA 4-LÜ PANEL 63
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
4153  Mikrobiologiya  Ana südünün əkilməsi+AHT 41
3184  Mikrobiologiya  Anaeroblar üçün əkilmə+AHT 41
4307  Mikrobiologiya  Assit mayesinin əkilməsi+Antibiotik həssaslığın təyini  47
4159  Mikrobiologiya  Assit mayesinin tam müayinəsi  53
2710  Mikrobiologiya  B qrup streptokok skrininqi 23,50
3750 Mikrobiologiya  BAL (Bronxalveolyar lavaj) əkilməsi+AHT  41 
4157 Mikrobiologiya  BAL (Bronxalveolyar lavaj) tam müayinəsi  53 
4515 Mikrobiologiya  Bəlğəmdə TBC əkilməsi 47
3707  Mikrobiologiya  Bəlğəmin əkilməsi+AHT  41 
4161  Mikrobiologiya  Bəlğəmin ümumi müayinəsi  23,50
3708  Mikrobiologiya  Biopsiya materialının əkilməsi+AHT 53 
4154  Mikrobiologiya  Burun aspiratının əkilməsi+AHT 41
3654 Mikrobiologiya  Burundan yaxmanın əkilməsi+AHT 41
4243 Mikrobiologiya  Calprotectin (Elisa) 60
3074  Mikrobiologiya  Clostridium difficile Toksin A və B  65
4163 Mikrobiologiya  Demodeksin təyini  17,70
4588  Mikrobiologiya  Dəri Leyşmaniozu 59
3065 Mikrobiologiya  Enterobioz (sellofan-bant)  9
3709  Mikrobiologiya  Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi+AHT  41 
3604  Mikrobiologiya  FTA-ABS 70
4930 Mikrobiologiya FTA-ABS İg G 70
4931 Mikrobiologiya FTA-ABS İg M 70
4118 Mikrobiologiya  Genital materialin mikroskopik müayinəsi  23,50
3023 Mikrobiologiya  Giemsa üsulu ilə boyama 9
3188  Mikrobiologiya  Göbələklər üçün əkilmə+Antifunqallara həssaslığın təyini  41
1729  Mikrobiologiya  Helicobacter Pylori Nəfəs Testi  65 
4456  Mikrobiologiya  Katetr ucunun əkilməsi+AHT 41 
3759  Mikrobiologiya  Konyuktivadan yaxma+AHT 29,50
4389  Mikrobiologiya  Malyariyanın nazik yaxma üsulu ilə təyini  9
4390  Mikrobiologiya  Malyariyanın qalın damla üsulu ilə təyini  9
3650  Mikrobiologiya  Mikoplazma və Ureaplazma üçün Əkilmə+AHT 29,50
3524  Mikrobiologiya  Nativ preparatın mikoloji müayinəsi  9
3019 Mikrobiologiya  Nativ preparatın mikroskopiyası  9
3020 Mikrobiologiya  Nəcisdə parazitlərin təyini 23,50
4463  Mikrobiologiya  Nəcisdə reduktan maddə  32
3752  Mikrobiologiya  Nəcisin əkilməsi+AHT 45
1631  Mikrobiologiya  Nəcisin Ümumi Analizi (Klinik Analizi)  11 
4923 Mikrobiologiya Nəcisdə PH 15
4188 Mikrobiologiya  Onurğabeyin mayesinin (BOM) tam müayinəsi 53
3710 Mikrobiologiya  Onurğabeyni mayesinin (BOM) əkilməsi+AHT 41
4151  Mikrobiologiya  Ödün əkilməsi+AHT 41
4155  Mikrobiologiya  Perikard mayesinin əkilməsi+AHT  41 
3012  Mikrobiologiya  Periton mayesinin əkilməsi+AHT 41
4156  Mikrobiologiya  Plevral mayenin əkilməsi+AHT 41
4162 Mikrobiologiya  Plevral Mayenin Ümumi Müayinəsi  53 
4152  Mikrobiologiya  Prostat şirəsinin əkilməsi+AHT 41 
4122  Mikrobiologiya  Prostat şirəsinin mikroskopik müayinəsi  17,70
4440  Mikrobiologiya  Protozoan Parazitlərinin təyini (nəcisdə)  75
3647  Mikrobiologiya  Qalaktomannan Antigeni  137
3657  Mikrobiologiya  Qanın əkilməsi (Hemokultura) -Anaerob+AHT 35,40
4716 Mikrobiologiya  Qanın əkilməsi (Hemokultura) Pediatrik+AHT 47
3183 Mikrobiologiya  Qanın əkilməsi (Hemokultura)-Aerob+AHT 35,40
3760  Mikrobiologiya  Qulaqdan yaxmanın əkilməsi+AHT 29,50
4334  Mikrobiologiya  Qulaqdan yaxmanın tam baketoloji müayinəsi  82,60
1196 Mikrobiologiya  Quantiferon (Gold) 180
4522 Mikrobiologiya Salmonella Grubber Widal Test 28
4525 Mikrobiologiya  Salmonella Qrup təyini 26
3072  Mikrobiologiya  Servikal materialın əkilməsi+AHT 29,50
3757  Mikrobiologiya  Sidiyin əkilməsi+AHT  41
3018 Mikrobiologiya  Sil-Nilson (ARB) 23,50
4160  Mikrobiologiya  Sinoval mayenin ümumi müayinəsi  53 
3073  Mikrobiologiya  Sinovial mayenin əkilməsi+AHT 41 
1562  Mikrobiologiya  Spermanın əkilməsi+AHT 41
2696  Mikrobiologiya  SPERMOQRAMMA (mikroskopiya) 26 
4353  Mikrobiologiya  SPERMOQRAMMA (tam müayinə) 41 
4418  Mikrobiologiya  Şuvarski sınağı (Postkoital test)  23,50
3653  Mikrobiologiya  TBC dərman davamlılığı (Major)  320 
3013 Mikrobiologiya  Traxeal aspiratın əkilməsi+AHT 41
3015  Mikrobiologiya  Uretral ifrazatın əkilməsi+AHT 29,50
4119  Mikrobiologiya  Uretral ifrazatin mikroskopik müayinəsi  23,50
3016  Mikrobiologiya  Vaginal yaxmanın əkilməsi+AHT 41
4589 Mikrobiologiya  Visseral Leyşmanioz 320
3706  Mikrobiologiya  Yara möhtəviyyatının əkilməsi+AHT  41 
3754 Mikrobiologiya  A qrup streptokokk (kart-test) 21
4356 Mikrobiologiya  Kalprotektin (kart-test) 17,70
1194 Mikrobiologiya  Entamoeba Histolytica Antigen Testi (kart-test) 45
3374 Mikrobiologiya  Helicobacter pylori (kart-test) 14
3648 Mikrobiologiya  Heterofil anticism (İnfeksion mononukleoz) (kart-test) 14
4448 Mikrobiologiya  Lactoferrin (kart-test) 59
4393 Mikrobiologiya  Lamblia antigen testi (Nəcisdə, kart-test) 30
3380 Mikrobiologiya  Nəcisdə gizli qan (kart-test) 12
3373 Mikrobiologiya  Rota-Adenovirus (kart test) 14
4542 Mikrobiologiya  LAMBLIA, ENTAMOEBA, CRYPTO 3-lü PANEL 59
4934 Mikrobiologiya İnfluenza A+B 43
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
4491 Molekulyar Mikrobiologiya ABORT MATERİALI (İNFEKSİYALAR) 200
4492 Molekulyar Mikrobiologiya ABORT MATERİALI (KARİOTİP+ İNFEKSİYALAR) 450
4878 Molekulyar Mikrobiologiya BAKTERİYAL MENİNGİT PANELİ 100
4727 Molekulyar Mikrobiologiya Bordetella Pertussis PZR 400
4523 Molekulyar Mikrobiologiya Brucella species PZR 35,40
4388  Molekulyar Mikrobiologiya Candida albicans PZR 29,50
3384 Molekulyar Mikrobiologiya  Chlamydia trachomatis PZR  29,50
3128  Molekulyar Mikrobiologiya  CMV PZR  29,50
4036  Molekulyar Mikrobiologiya  Epşteyn Barr, EBV PZR 320 
4244  Molekulyar Mikrobiologiya  Gardnerella vaginalis PZR 29,50
3474 Molekulyar Mikrobiologiya  HBV-DNT PZR  120 
3475  Molekulyar Mikrobiologiya  HCV genotip  142 
2598  Molekulyar Mikrobiologiya  HCV-RNT PZR  150
3425 Molekulyar Mikrobiologiya HCV-RNT PZR 120
4721 Molekulyar Mikrobiologiya Sifilis PZR 59
5560 Molekulyar Mikrobiologiya HİV PZR 400
4490 Molekulyar Mikrobiologiya HPV 16 35,40
4544 Molekulyar Mikrobiologiya HPV 18 35,40
2749 Molekulyar Mikrobiologiya HPV Genotip (28) 130
3301  Molekulyar Mikrobiologiya  HSV 1 PZR  23,50
4351  Molekulyar Mikrobiologiya  HSV 2 PZR  23,50
4880 Molekulyar Mikrobiologiya HELİCOBACTER PYLORİ PCR PANELİ 75
4079  Molekulyar Mikrobiologiya  Mycobacterium Tuberculosis (PZR) 210
3031  Molekulyar Mikrobiologiya  Mycoplasma Genitalium PZR  29,50
3030  Molekulyar Mikrobiologiya  Mycoplasma Hominis PZR  29,50
4033  Molekulyar Mikrobiologiya  Neisseria Gonorrhoeae PZR  29,50
3433  Molekulyar Mikrobiologiya  Parvovirus PZR 210
4916  Molekulyar Mikrobiologiya  Toxoplazma Gondii PZR  180
2250 Molekulyar Mikrobiologiya Toxoplazma IgG avidlik 87
4040  Molekulyar Mikrobiologiya  Trichomonas Vaginalis PZR  29,50
3432  Molekulyar Mikrobiologiya  Ureaplasma Parvum PZR 29,50
3385  Molekulyar Mikrobiologiya  Ureaplasma spp. (PZR)  23,50
3435  Molekulyar Mikrobiologiya  Ureaplasma Urealyticum PZR  29,50
4872 Molekulyar Mikrobiologiya VİRAL ENSEFALİT PANELİ 100
3687 Molekulyar Mikrobiologiya İmatinib rezistentliyi 520
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
3082 Sitogenetika Xromosom analizi (fetal qan) 225
3740 Sitogenetika Xromosom analizi (amnion mayesi) 380
4281 Sitogenetika Xromosom analizi + QF PCR 500
3742 Sitogenetika Xromosom analizi (CVS) 430
3741 Sitogenetika Xromosom analizi (düşük/abort materialı)  250
3739 Sitogenetika Xromosom analizi (periferik qan) 210
3083 Sitogenetika Xromosom analizi (sümük iliyi aspiratı)  247
3232 Sitogenetika Cri Du Chat Sindromu  400
4479 Sitogenetika DEB testi (Fankoni anemiyası)  320
2990 Sitogenetika DiGeorge sindromu 320
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
4403  Molekulyar Genetika 5 Alfa Reduktaz Yetmezliği (SRD5A2) 680 
3638  Molekulyar Genetika  Alfa-1-antitripsin genotip təyini 450
3591  Molekulyar Genetika  Alfa-talassemiya mutasiya analizi  650
4027  Molekulyar Genetika  Angelman sindromu  400 
4007  Molekulyar Genetika  APO E Genotipi  190
3639  Molekulyar Genetika  Aralıq Dənizi Qızdırması Mutasiya Analizi (FMF)  295 
4819  Molekulyar Genetika  ASL geni dizi analizi 1050
3589  Molekulyar Genetika  Axondroplaziya mutasiya analizi 400 
3199 Molekulyar Genetika  BCR-ABL P190  320 
3198  Molekulyar Genetika  BCR-ABL P210  320 
3077  Molekulyar Genetika  Beckwith Wiedemann Sindromu  680
3592  Molekulyar Genetika  Beta-Qlobin sekans analizi  320 
3491 Molekulyar Genetika  BRAF geni mutasiya analizi  400 
3694  Molekulyar Genetika  BRCA 1-2  1100 
4012  Molekulyar Genetika  CADASIL Sindromu  800
4013  Molekulyar Genetika  Charcot Marie Tooth 1a (PMP22)  350 
4487 Molekulyar Genetika CIAS3 (Mutasiya Analizi) 550
4078  Molekulyar Genetika  Connexin 26 geni  500 
3489  Molekulyar Genetika  CYP2C19*2/*3  analizi  295 
4552 Molekulyar Genetika  DMD daşıyılıcıq testi 820
3037 Molekulyar Genetika  DMD-BMD Delesiya Analizi  400 
4594 Molekulyar Genetika  DNT izolyasiyası 12
3695  Molekulyar Genetika  DNT-İdentifikasiya  3000 
3080 Molekulyar Genetika  E-Cadherine Mutasiyaları  1900 
3690  Molekulyar Genetika  EGFR geni mutasiya analizi  450 
4807 Molekulyar Genetika  Ekzom Sekanslama 3600
4546 Molekulyar Genetika  Epiprocolon (bağırsaq xərçəngi taraması) 1150
2714  Molekulyar Genetika  Factor V Leiden Mutasiya Analizi  106 
4909 Molekulyar Genetika Faktor VII gen analizi 1280
4029 Molekulyar Genetika  Fenilketonuriya PAH geni sekans analizi  2270
4020  Molekulyar Genetika  Fibroblast growth factor reseptor 3 sekans analizi  590 
4736 Molekulyar Genetika  FLT3 mutasıyası (Leykemiya) 430
3586 Molekulyar Genetika  Fragil X mutasiya analizi  440
3696  Molekulyar Genetika  Friedreich ataxia mutasiya analizi  280 
4928 Molekulyar Genetika FGFR 2 1950
4900 Molekulyar Genetika  GAUCHER (QOŞE) GBA gen analizi 1250
3447 Molekulyar Genetika  GİLBERT/'İRİNOTECAN TOXİCİTY/UGT1A 320
4383  Molekulyar Genetika  Glikogen depo xəstəliyi  1550 
4876 Molekulyar Genetika GCHD gen analizi 750
4854 Molekulyar Genetika G6PD gen analizi 1350
4879 Molekulyar Genetika GENETİK SCREENİNG PANELİ 2300
4032 Molekulyar Genetika  Hemoxromatoz   295 
3590 Molekulyar Genetika  Hipoxondroplaziya mutasiya analizi   400 
3689  Molekulyar Genetika  HLA-B27-CYP2D6 mutasiya analizi 320
4549 Molekulyar Genetika  HLA-B51(BEHÇET XƏSTƏLİYİ) 430
3693 Molekulyar Genetika  HLA-B57*01  295 
4893 Molekulyar Genetika HER2 FİSH 384
3081 Molekulyar Genetika  Huntington mutasiya analizi  640
3641 Molekulyar Genetika  JAK2 gen mutasiyası  400
4009 Molekulyar Genetika  Kariotip-CGH ARRAY  1670
3520 Molekulyar Genetika  Kimerizm  300
4402 Molekulyar Genetika  Kongenital adrenal hiperplazı (CYP21A2)  550
4449 Molekulyar Genetika  Kök hüceyrə saxlanması  100
3079 Molekulyar Genetika  KRAS mutasiyaları analizi  400
4912 Molekulyar Genetika Leptin gen analizi 427
4737 Molekulyar Genetika  LCT gen anlizi 1000
4739 Molekulyar Genetika  MTR gen anlizi 850
4738 Molekulyar Genetika  MTRR gen anlizi 1550
4875 Molekulyar Genetika  MKT1 gen analizi 980
4025 Molekulyar Genetika  Marfan sindromu 3240
3582 Molekulyar Genetika  Maternal kontaminasiya 150
3642 Molekulyar Genetika  MDR1 mutasiyası  430
4488 Molekulyar Genetika  Mental Reterdasyon (Əqli Zəyiflik) 1400
4023 Molekulyar Genetika  Miotonik distrofiya 400
4885 Molekulyar Genetika MİTOXONDRİAL SEKANSLAMA 1550
3335 Molekulyar Genetika  MTHFR 1298 Mutasiya Analizi  106
3076 Molekulyar Genetika  MTHFR 677 mutasiya analizi  106
1440 Molekulyar Genetika  Mukopolisaxaridoz taraması 2400
3640 Molekulyar Genetika  Mukovissidoz (kistik fibroz) mutasiya analizi  400
3043 Molekulyar Genetika  Mukovissidoz (kistik fibroz) sekans analizi 2855
4541 Molekulyar Genetika  Mukovissidoz MLPA analize 270
4443 Molekulyar Genetika  NF1 Genetik incələmə 2590
3697 Molekulyar Genetika  Nijemegen sendromu del657 mutasiya analizi  350
3685 Molekulyar Genetika  NİPT (Noninvazin prenatal skrining test) 1400
4593 Molekulyar Genetika  Nonan Sindromu (NS2) 1150
4030 Molekulyar Genetika  NRAS mutasiyaları analizi 320
4535 Molekulyar Genetika  Osteogenesis Imperfekta (COL1A1) 3700
4898 Molekulyar Genetika OAT gen analizi 1100
4022 Molekulyar Genetika  PAİ 4G/5G  106
4907 Molekulyar Genetika PDL-1 600
3738 Molekulyar Genetika  Podicin (NPHS2 mutasiyaları) sekans analizi  1300
4026 Molekulyar Genetika  Prader-Willi sindromu  400
2712 Molekulyar Genetika  Protrombin mutasiya analizi (Factor II)  106
4881 Molekulyar Genetika POTTER SİNDROMU 2200
4813 Molekulyar Genetika  RB1 Geni analizi (FISH del 13q14) 350
4466 Molekulyar Genetika  RETT sindromu (MECP2 Delesiya Analizi) 680
3588  Molekulyar Genetika  SMA delesiya analizi  610 
4513 Molekulyar Genetika Smith-Lemli-Opitz sindromu 770
4309  Molekulyar Genetika  Sperm DNA Xəsarəti (FİSH)  430 
4024  Molekulyar Genetika  Spinocerebellar ataxia sindromu  850
4882 Molekulyar Genetika SEGAWA SİNDROMU 500
4884 Molekulyar Genetika STROMPELL SİNDROMU 745
4890 Molekulyar Genetika SCREENİNG ONKOGEN PANELİ 2100
3569  Molekulyar Genetika  SRY analizi  280 
3785  Molekulyar Genetika  Sürətli Anaplodiya Skininqi - QF-PRC 280 
4077  Molekulyar Genetika  Toxicity of 5-Fluorouracil  295 
3636  Molekulyar Genetika  TROMBOFİLİYA-6lı PANEL 210 
4731 Molekulyar Genetika  TTR gen analizi (İxtioz) 370
3688  Molekulyar Genetika  Varfarin rezistentliyi  520 
4891 Molekulyar Genetika VHL gen analizi (Von Hippel-Lindau) 450
4392  Molekulyar Genetika  Wilson ATP7B geni dizi analizi  1880
4524 Molekulyar Genetika  Wilson Mutasyon analizi 680
3581  Molekulyar Genetika  Y Mikrodelesiyası  150
4936 Molekulyar Genetika Proteus sindromu 1100
4937 Molekulyar Genetika Express xidmət 100
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
4404  Tandem LC-Ms/Ms ADRENAL STEROİD PANELİ 106 
4414 Tandem LC-Ms/Ms 17-OH Progesteron (LC MS/MS) 71
4417 Tandem LC-Ms/Ms DHEA-S (LC MS/MS) 23,50
4411 Tandem LC-Ms/Ms Kortizol (LC MS/MS) 23,50
4415 Tandem LC-Ms/Ms Progesteron (LC MS/MS) 23,50
4297 Tandem LC-Ms/Ms 25-OH VİTAMİN D2, D3 PANELİ (LC MS/MS) 59
4256 Tandem LC-Ms/Ms SIKLOSPORIN C-0, C-2 76,70
1507  Tandem LC-Ms/Ms Siklosporin C-0 (Lc Ms/Ms)  66 
4255 Tandem LC-Ms/Ms Siklosporin C-2 (LC MS/MS) 66
1143  Tandem LC-Ms/Ms Sirolimus (Lc Ms/Ms)  65 
3308  Tandem LC-Ms/Ms Tacrolimus (Lc Ms/Ms)  65
1127 Tandem LC-Ms/Ms Everolimus (LC MS/MS) 65
1375 Tandem LC-Ms/Ms Aminturşu Asilkarnitin profili (LC MS/MS) 124
1219 Tandem LC-Ms/Ms GALT aktivliyi 106
4238 Tandem LC-Ms/Ms GALT aktivliyinin sikrininqi 350
1190 Tandem LC-Ms/Ms YENİDOGULMUSLARDA İRSİ METABOLİK SİKRİNİNQİ GENİŞ 118
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
1048 Vitaminlər Vitamin A (Retinol)  78
1544 Vitaminlər Vitamin B1 (Tiamin)  137
1003 Vitaminlər Vitamin B12 (Sianokobalamin)  23,50 
1539  Vitaminlər Vitamin B2  (Riboflavin)  137
1191  Vitaminlər Vitamin B6 (Piridoksin)  137
3226 Vitaminlər Vitamin B9 (Fol turşusu) 33
1540 Vitaminlər Vitamin B9 eritrosit içi (Fol turşusu) 15
1033  Vitaminlər Vitamin D (25-OH vitamin D) 43
1049  Vitaminlər Vitamin E (Tokoferol)  66 
1163  Vitaminlər Vitamin H (Biotin)  164
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
1122 Dərman Monitorinqi Clopidogrel (Plavix) 500
1125 Dərman Monitorinqi Diazepam 91
3621 Dərman Monitorinqi Difenilhidantoin 36
1128 Dərman Monitorinqi Fenobarbital (Luminal) 36
1131 Dərman Monitorinqi Karbamazepin (Tegretol) 34
3215 Dərman Monitorinqi Klonazepam (rivotril) 91
1132 Dərman Monitorinqi Lamotriqin 73
1133 Dərman Monitorinqi Levetirasetam 122
1135 Dərman Monitorinqi Metotreksat 218
1118 Dərman Monitorinqi Parasetamol 55
3217 Dərman Monitorinqi Salisilatlar 65
3625 Dərman Monitorinqi Valproat turşusu (Depakin) 47
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
4251 Histologiya PAPP-Smear 35
4871 Histologiya PAPP-Smear (Maye) 55
4254 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Bioptat) 68
4420 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Kiçik orqan) 75
4906 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Böyük orqan) 85
4859 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi (Türkiyə) 280
4933 Histologiya Materialın Histoloji Müayinəsi+infeksiya təyini (Türkiyə) 380
4585 Histologiya İmmunohistokimyəvi incələmə 1350
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
4329 Check-Up ANDROLOJİ PANEL 280
4317 Check-Up ANEMİYA PANELİ (geniş) 160
4318 Check-Up ANEMİYA PANELİ (kiçik) 95
4294 Check-Up ARTIQ ÇƏKİ PANELİ 232
4310 Check-Up BAĞÇA UŞAQLARI ÜÇÜN PANEL (geniş) 250
4320 Check-Up BAĞÇA UŞAQLARI ÜÇÜN PANEL (kiçik) 80
4327 Check-Up BÖYRƏK PANELİ 110
4103 Check-Up DİABET PANELİ 78
4328 Check-Up GİNEKOLOJİ PANEL 280
4385 Check-Up HİPERTENZİYA PANELİ (geniş) 310
4384 Check-Up HİPERTENZİYA PANELİ (kiçik) 106
4330 Check-Up KARDİOLOJİ PANEL 162
4082 Check-Up KARDİOVASKULYAR RİSK PANELİ (geniş) 500
2713 Check-Up KARDİOVASKULYAR RİSK PANELİ (kiçik) 320
3091 Check-Up LİPİD PANELİ 48
4241 Check-Up QASTRO-HEPATOLOJİ PANEL 88
4323 Check-Up PEDİATRİK PANEL (geniş) 134
4319 Check-Up PEDİATRİK PANEL (kiçik) 68
4326 Check-Up PƏHRİZ ÖNCƏSİ PANELİ (geniş) 292
4325 Check-Up PƏHRİZ ÖNCƏSİ PANELİ (kiçik) 92
1513 Check-Up PSA PANELİ 47
4102 Check-Up REVMOPROBA PANELİ 38
4333 Check-Up SİQARET ÇƏKƏNLƏR ÜÇÜN PANEL 100
4106 Check-Up TİROİD PANELİ 100
4423 Check-Up TROMBOZ PANELİ 320
4282 Check-Up VİP KİŞİ TERAPEVTİK PANELİ 500
4316 Check-Up VİP QADIN TERAPEVTİK PANELİ 500
6013 Check-Up ÜMUMİ CHECK-UP 300
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
4100 Panel ATEROSKLEROZ PANELİ 500
4732 Panel AĞIR METAL PANELİ (spot sidik) 560
4733 Panel AĞIR METAL PANELİ (sutkalıq sidik) 560
4734 Panel AĞIR METALAR PANELİ (tam qan) 560
4374 Panel ANTİ-FOSFOLİPİD SİNDROM PANELİ 82,60
2742 Panel AUTOİMMUN HEPAPTİT PROFİLİ (İFR) 47
2919 Panel AUTOİMMUN QARACİYƏR PANELİ 118
1199 Panel QARACİYƏR FUNKSİONAL TEST PANELİ 88
4718 Panel DƏRİNİN AUTOİMMUN XƏSTƏLİKLƏRİ PANELİ 320
4486 Panel HİRSUTİZM PANELİ 157
2757 Panel VASKULİT PANELİ 71
4066 Panel MİOZİT PANELİ 210
4083 Panel OSTEOPOROZ PANELİ 320
4051 Panel LİMBİK ENSEFALİT PANELİ 295
2884 Panel PARANEOPLASTİK NEVROLOJİ SİNDROM (PNS) 295
4058 Panel QANQLİOZİT PANELİ 177
4495 Panel DİAREYA PANELİ PZR 210
4709 Panel QASTROİNTESTİNAL BAKTERİYA PANELİ PZR 130
4710 Panel ESCHERİCHİA COLİ PANELİ PZR 130
4707 Panel PARAZİT PANELİ PZR 100
4932 Panel HELMİNTH PANELİ PZR 99
4473 Panel ÜRƏTLİ RESPİRATOR VİRUS PANELİ PZR 177
4081 Panel SELİAKİYA PANELİ 127
4028 Panel SELİAKİYA PANELİ (genetik) 208
4483 Panel KRON-KOLİT PANELİ 270
4646 Panel BAKTERİAL VAQİNOZ PANELİ PZR 106
4088 Panel UROGENİTAL İNFEKSİYA 7-li PARAMETR PZR 124
4711 Panel GENİTAL ULCER PZR 265
KODBÖLÜMTESTQİYMƏT
4335 Evə Çağırış Evə Çağırış 26
4583 Evə Çağırış Evə Çağırış (şəhər kənarı) 38
4336 Evə Çağırış Evə Çağırış (təcili) 40
4584 Evə Çağırış Evə Çağırış (şəhər kənarı təcili) 52

Referans CLC Məsləhətçi
 

Online Məsləhətçi

Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzi və Poliklinikin
Online Məsləhətçi xidmətinə xoş gəlmisiniz! Suallarınızı əməkdaşlarımıza ünvanlaya bilərsiniz.